منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………….26
2-1-17-1)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………27
2-1-17-2)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..28
2-1-17-3)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..28
2-1-17-4)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..30
2-1-17-5)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………30
2-1-17-6)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….34
2-1-17-7)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..35
2-1-17-8)مدل ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….36
2-1-17-9)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..38
2-1-17-10)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….39
2-1-18)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..40
2-1-19)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..42
2-1-20)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..43
2-1-21)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..46
2-1-22)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….47
2-1-23)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….50

بخش دوم:عملکرد
2-2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………52
2-2-2)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….52
2-2-3)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….56
2-2-4)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-5)یکپارچگی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….57
2-2-6)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….58
2-2-7)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..58
2-2-8)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………58
2-2-9)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..59
2-2-10)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………59
2-2-11) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….60
2-2-12)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………62
2-2-13)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………63
2-2-14)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..64
2-2-15)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………68
2-2-16)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………68
2-2-17)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-18)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………71
2-2-19)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………72
2-2-20)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………79
2-2-21)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….82
2-2-22)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….82
2-2-23)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………83
2-2-24)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….85
2-2-25)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..85
2-2-26)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………86
2-2-27)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………87
2-2-28)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………87
2-2-29)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….88
2-2-30)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….89

بخش سوم:پیشینه تحقیق
3-2-1)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….91
3-2-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….93

فصل سوم:روش اجرای تحقیق:
3-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………98
3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………98
3-3)روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………99
3-4)جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….99
3-5)روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………100
3-6)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….100
3-7)پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………………101
3-7-1)اعتبار(روایی)………………………………………………………………………………………………………….101
3-7-2)قابلیت و اعتماد(پایایی)………………………………………………………………………………………………..101
3-8)روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………102

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2)توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………104
4-2-1)سن……………………………………………………………………………………………………………………….105
4-2-2)جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..105
4-2-3)تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….106
4-2-4)کسب دانش………………………………………………………………………………………………………………106
4-2-5)تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………107
4-2-6)به کارگیری دانش……………………………………………………………………………………………………….107
4-2-7)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………108
4-28)عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..109
4-3-1)آزمون فرضیات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، آزمون فرضیه، عملکرد کارکنان، ضریب همبستگی