دانلود پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، آثار ادبی، ادبیات معاصر، لیلی و مجنون

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………. 60

فصل چهارم : نمایشنامههای صلاح عبدالصبور و میراثهای غربی و عربی
تأثیرپذیریهای صلاح عبدالصبور در نمایشنامههایش…………………………………………………………………………………………………..62
4-1-تأثیرپذیری عبدالصبور از آثار به ویژه نمایشنامههای غربی(دوره جدید)………………………………………………………………..63
4-1-1- نمایشنامهی مأساة الحلاج………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-1-2- نمایشنامهی مسافر لیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….66
4-1-3- نمایشنامهی لیلی و المجنون…………………………………………………………………………………………………………………………….68
4-1-4- نمایشنامهی الأمیرة تنتظر…………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-2- تأثیرپذیریهای عبدالصبور از فرهنگ و ادبیات قدیم و معاصر عربی…………………………………………………………………….73
4-2-1- میراث تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-2-2- میراث ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-2-3- میراث دینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2-4- میراث صوفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2-5- میراث ادبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

فصل پنجم : مضامین نمایشنامههای صلاح عبدالصبور
5-1- فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-2- التزام و پایبندی متفکران…………………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-3- فساد و ظلم و ستم حاکمان(بیعدالتی رایج در جامعه)………………………………………………………………………………………….107
5-4- عشق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
5-5- آزادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
مجلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

تحلیل محتوایی نمایشنامههای صلاح عبدالصبور
زینب محمدی
چکیده

ادبیات از دیرباز جلوهگاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، تجارب و روحیات یک ادیب بوده است. امروزه آثار ادبی به صورت مستقیم یا در قالب رمز و اشاره، در حقیقت بیانگر عواطف، آگاهیها، افکار و تجربیات نویسندگانش است. آنها با قدرت اندیشه و قوهی تخیل و به کارگیری بدیع زبان، جلوه و معنای خاصی به زبان میبخشند و با نفوذ در فکر و جان خواننده آنها را در غمها و شادیهایشان شریک میکنند. در واقع برخی از آثار ادبی میتواند صادقترین ترسیم کنندهی زندگی فردی و اجتماعی و دغدغه های صاحب اثر باشد. ادبیات معاصر عربی، دربردارندهی مفاهیمی نو است که نتیجه پیشرفت تمدن بشری است. بیان مسائل گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … از آغاز تا به امروز در ادبیات وجود داشته است؛ اما در عصر مدرن نمود مشخصتری دارد. از جمله شاعران و نویسندگان معاصر مصری که در بیان این گونه مسائل بسیار موفق بوده است، میتوان صلاح عبدالصبور را نام برد. آثار او به ویژه نمایشنامههایش که در قالب نمایشنامههای شعری است در فضای ادب عربی، دارای ویژگی های منحصر به فردی از لحاظ شکلی و محتوایی است که مضامین آن در اثر ارتباط شاعر با واقعیتهای ملموس زندگی حاصل میشود. با بررسی وتحلیل نمایشنامههای او میتوان به پیامهای بسیاری که ورای شکل ظاهری نمایشنامههای اوست، پی برد. این رساله بر این است تا با تکیه بر نمایش نامههای عبدالصبور و بررسی آنها، دغدغهها و مضامین مورد توجه او در جوامع عربی به ویژه مصر را بیان دارد.

کلید واژهها: ادبیات معاصر، صلاح عبدالصبور، نمایشنامه، میراث، مسائل انسانی

Abstract

Title: content analysis plays of salah abdulsaboor

Author: Zeinab Mohammady

Literature has always portrayed the ideas, ideals, culture, experience and spirit of a literary man. The literary works directly or in the form of a code or hint, in fact, represent emotions, awareness , and mass opinion of their authors, experiences. They give power of thought, and imagination and the use of innovative ideas, give special meaning to the language and to influence the minds and souls of readers participate them in their sorrows and joys. in fact, some of the literary outlines the sincerest concerns of the individual and social life and owner of the work. Contemporary Arabic literature, embodies the new concepts is the result of the development of civilization. Expressing various issues of political, cultural, social, economic from the beginning up to now, have existed in the literature, but in modern times it is more specific. Including poets and writers of contemporary Egyptian expression of these issues has been very successful, named salah abdulsaboor. His works, especially his views in the form of a poem plays in the atmosphere of Arabic literature, has unique characteristics in terms of form and content, the themes of his relationship with tangible realities of life can be achieved. By surveying and analyzing, many messages can be realized beyond the appearance of his plays. This dissertation which relies on the plays of Abdulsaboor tries to express the concerns and themes addressed in the Arabic countries, especially Egypt.

Key words: Literature, Salah Abdulsaboor, drama, heritage, human issues.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:
ادبیات به عنوان یکی از انواع آثار هنری میتواند تصویرگر بسیاری از حوادث و رویدادهایی باشد که در یک ملت رخ داده است. این نوع هنری همواره در زندگی انسان تاثیرگذار بوده است. در حقیقت، ادبیات از بستر جامعه دور نیست؛ بلکه همواره از زندگی اجتماعی و دغدغههای بشر گرفته شده است. ادبیات هر جامعهای زبان گویای رازهای مگوی آن جامعه به طور مستقیم یا در رهگذر نماد و رمز است.
نمایشنامه یکی از انواع مهم آثار ادبی است که نویسندگان از آن به واسطهی رابطهی تنگاتنگی که با جامعه دارد، برای بیان افکار و دغدغههای خود بهره میبرند. نمایشنامهی شعری یکی از انواع نمایشنامه در دوران معاصر است که بسیار مورد توجه نویسندگان عربی قرار گرفته است. صلاح عبدالصبور یکی از سردمداران این نوع هنری است.
صلاح عبدالصبور شاعر و نویسنده معاصر عربی از پیشگامان شعر مدرن مصر محسوب میشود و با مهارت خود توانست نمایشنامهی عربی را وارد مرحلهی جدیدی نماید. وی همواره معتقد بود یک ادیب قبل از این که یک نویسنده یا شاعر باشد باید زبان گویای مشکلات و کاستیهای جامعه خود باشد. پنج نمایشنامهی شعری او به شکلهای گوناگون به شرایط نا به سامان موجود در مصر میان سالهای 1952 تا 1971 اشاره دارد. شخصیتهایی که در نمایشنامههای او حضور دارند، هر کدام بیانگر یکی از مسائل و دغدغههای انسان معاصر است که در این آثار انعکاس مییابد که تحلیل مضامین نمایشنامههای وی، موضوع اصلی پایان نامه حاضر است.
برای این منظور پس از بررسی کلیات، ابتدا به سیر نمایشنامه نویسی در سرزمینهای عربی به ویژه نمایشامهی شعری پرداخته شده، سپس در فصل سوم در خصوص زندگی شاعر، ادبیات و خلاصه نمایشنامههای شعری او سخن گفته شده است. در فصل چهارم نیز تاثیرپذیری عبدالصبور از نمایشنامههای غربی و میراثهای قدیم و جدید عربی مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر این بوده تا در این میان از مثالهای مناسب برای بهتر روشن شدن مبحث استفاده شود و هدف از اشاره به این تأثیرپذیریها، این بوده که وی در نگارش نمایشنامههای خود بی تاثیر از دیگر نمایشنامهها نبوده است. در ادامه تلاش شده تا مضامین موجود در نمایشنامهها استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

1-2-بیان مسأله:
صلاح عبدالصبور از شاعران برجستهی معاصر و از پیشگامان شعر مدرن مصراست. او در زمینههای مختلف، خلاقیت منحصر به فردی را در آثار شعری خویش انعکاس میدهد که رهاورد این تلاشها، شکل بخشیدن به حرکتی درخور تحسین در عرصهی شعر و ادبیات معاصر عربی است.
صلاح عبدالصبور وظیفهی شعر را در حوزهی وابستهی به هم جستوجو میکند. حوزهی اول؛ کارکردهای اجتماعی یا تعهدآور ادبیات را شامل شده و در حوزهی دوم بر آن است تا کارکرد هنری و زیباییشناسی اثر نیز تأمین گردد.
دیوان صلاح عبدالصبور از دو بخش خاص، تشکیل میشود؛ بخش اول شامل اشعاری در قالب شعر حر(شعر نو) و بخش دوم دربردارندهی پنج نمایشنامه است که به صورت «المسرحیة الشعریة» (نمایشنامه شعری) تدوین یافتهاست که عبارتند از:
1- مأساة الحلاج
2- الأمیرة تنتظر
3- مسافرلیل
4- لیلی و مجنون
5- بعد أن یموت الملک
عبدالصبور در نمایشنامههای خود تجربهی کهن شعر عربی را با تکنیکهای ادبیات نوین درهم آمیخته و آثاری بینظیر را رقم زده است. آمیزش تجربهی شاعر و اندیشههای رئالیستی به ویژه تحت تأثیر «ماکسیم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوران کودکی، نمایشنامه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، ادبیات عرب، آثار ادبی، ادبیات عربی