دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 1
1-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2: تشریح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3: هدف اصلی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4
1-3-1: اهداف فرعی از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
1-4: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
1-5: چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………. 7
1-6: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 11
1-7: تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………. 12
1-7-1: تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 12
1-7-2: تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 13
1-8: قلمرو تحقیق (زمان، مکان، موضوع) ……………………………………………………………………………… 14
1-9: محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15
1-10: خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 16
بخش اول: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-2: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………… 18
2-1-3: تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………… 19
2-1-4: سیر تکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………….. 21
2-1-5: دیدگاه های صاحبنظران در خصوص مفهوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………… 22
2-1-5-1: دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………… 23
2-1-5-2: دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………. 23
2-1-5-3: دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 23
2-1-5-4: دیدگاه اورگان در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 24
2-1-5-5: دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………… 26
2-1-5-6: دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………. 27
2-1-6: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 28
2-1-7: رفتار درون نقش و فرانقش …………………………………………………………………………………….. 30
2-1-8: پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 31
2-1-9: رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان ………………………………………………. 33
2-1-10: تعریف فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………. 33
2-1-11: مفهوم فرهنگ سازمانی و اهمیت مطالعه آن …………………………………………………………….. 34
2-1-12: سیر تکوین مفهوم فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………… 35
2-1-13: نقش ها، ویژگی ها و اجزا فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. 36
2-1-14: فرهنگ ملی ………………………………………………………………………………………………………… 39
2-1-15: مطالعات هافستد (ابعاد فرهنگ های ملی) ………………………………………………………………. 40
2-1-15-1: فاصله قدرت ………………………………………………………………………………………………….. 41
2-1-15-2: ابهام گریزی …………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-15-3: فردگرائی- جمع گرائی ……………………………………………………………………………………. 44
2-1-15-4: زن گونگی- مردگونگی …………………………………………………………………………………… 45
2-1-16: اثرگذاری فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 46
2-1-17: فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 47
2-1-18: مفهوم و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 48
2-1-19: اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 48
2-1-20: انواع تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 49
2-1-20-1: مدل پورتر و همکاران …………………………………………………………………………………….. 49
2-1-20-2: مدل میر و آلن ……………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-20-3: مدل مایر و شورمن …………………………………………………………………………………………. 50
2-1-21: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… 50
2-1-22: راهکارهای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………. 52
2-1-23: تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………. 52
2-1-24: خلاصه بخش اول ………………………………………………………………………………………………. 53
بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 54
2-2: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 55
2-2-1: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. 55
2-2-1-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 55
2-2-1-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 56
2-2-2: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… 56
2-2-2-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-2-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-3:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… 58
2-2-3-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-3-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 59
2-2-4: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. 60
2-2-4-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-4-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-5: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. 61
2-2-5-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61
2-2-5-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 61
2-2-6: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. 61
2-2-6-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61
2-2-6-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… 69
3-1: مقدمه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجموعه های فازی، داده های ورودی Next Entries دانلود مقاله با موضوع رگرسیون، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی