پایان نامه با موضوع دختران دانش آموز، نقاشی دیواری، منابع فارسی، صادق هدایت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………….169
6-2-3 سیدنی گودمن ……………………………………………………………………………………………..187
6-2-4 اریک فیشل …………………………………………………………………………………………………198
6-2-5 جک بیل …………………………………………………………………………………………………….205

فصل هفتم: نتیجه گیری
7-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 213
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………… 222
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 224
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 225

فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
شکل 3-1 پیتر بروگل، “عروسی دهقانی”، 1568، 44× 46 اینچ ………………………………………………….. 28
شکل 3-2 فرانسیسکو گویا، “سوم می 1808″، سال 1808…………………………………………………………. 28
شکل 3-3 گوستاو کوربه، “الک کننده گندم”، سال 1855-1854………………………………………………… 29
شکل 3-4 رابرت راشنبرگ، بدون عنوان، سال 1963………………………………………………………………….. 33
شکل 3-5 جاسبر جانز، “پرچم”، سال 1960 …………………………………………………………………………… 33
شکل 3-6 آرمان، جعبه های شیشه ای ………………………………………………………………………………………36
شکل 3-7 اثر چاک کلوس، “لسلی”، سال 1973 – 1972، آبرنگ روی کاغذ و بوم،
144.8 ×184.2 سانتی متر…………………………………………………………………………………….. 37
شکل 3-8 اثر دوئین هَنسون، “ملکه”، اندازه طبیعی، سال 1988 ……………………………………………….. 38
شکل 3-9 فلیچه کازوراتی، “پرتره”، 1934…………………………………………………………………………….. 42
شکل 3-10 فلیچه کازوراتی، “پرتره”، 1928…………………………………………………………………………… 42
شکل 3-8 جرج توکر، “زن و پرتقال ها”، 1977، تمپرا، 17.5× 23.5 اینچ………………………………….. 42
شکل 3-9 جرج توکر، ” Un Ballo in Maschera”، 1983، لیتوگرافی با 26 رنگ،
30× 22 اینچ…………………………………………………………………………………………………………. 42
شکل 3-13 جرج توکر، “مترو”، 1977 ……………………………………………………………………………………43
شکل 3-14 بازلیتس، “گروه کر”، رنگ روغن روی بوم، سال 1983، 450× 280سانتی متر………………44
شکل 3-15 جیمز والریو، خود هنرمند در آینه،رنگ روغن روی بوم، 2009، 84×96 اینچ………………..46
شکل 3-16 لوسین فروید، لی روی کاناپه سبز، رنگ روغن روی بوم، 1993، 22×17 سانتی متر………46
شکل 3-17 گیلبرت و جرج 12 فوریه در سیدنی، سال 2010 …………………………………………………… 47
شکل 4-1 نقاشی دیواری قرن 5 از غارهای آجانتا، هند ……………………………………………………………. 51
شکل 4-2 نوازندگان و رقصندگان در نقاشی دیواری در آرامگاه نبامون……………………………………… 51
شکل 4-3 ژان اگوست دومینیک، ادیپ و مجسمه ابوالهول، سال 1808 ……………………………………… 52
شکل 4-4 توسط آلبرشت دورر، آدم و حوا ،سال 1507 …………………………………………………………. 52
شکل 4-5 ادوار مانه ، المپیا ،سال 1863 ……………………………………………………………………………….. 52
شکل 4-6 جیمز ابوت مک نیل ویسلرمادر هنرمند ، سال1871 …………………………………………………. 52
شکل 4-7 آبوت اندرسون تایر فیگور بالدار ، سال 1889 ………………………………………………………. 53
شکل 4-8 توسط توماس ایکینس، فیگور، سال 1908 ……………………………………………………………… 53
شکل 5-1 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 67
شکل 5-2 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 68
شکل 5-3 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………… 70
شکل 5-4 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 73
شکل 5-5 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389 ………………………………………………….. 75
شکل 5-6 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 145×155 سانتی متر ……………………………………….. 80
شکل 5-7 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 143×153 سانتی متر ………………………………………. 81
شکل 5-8 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
270×180 سانتی متر ………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-9 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر…………………………………………………………………………………………… 83
شکل 5-10 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر ………………………………………………………………………………………… 84
شکل 5-11 شهره مهران، هندوانه فروش،رنگ روغن روی بوم،
100×130 سانتی متر …………………………………………………………………………………………… 85
شکل 5-12 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 100×150 سانتی متر …………………………………….. 86
شکل 5-13 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر…………………………………………………………………………………………… 94
شکل 5-14 احمد مرشدلو، بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، چهار لته،
هر لت 100×150 سانتی متر، 1386……………………………………………………………………. 99
شکل 5- 15 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386 ……………….. 100
شکل 5-16 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386 ………………… 101
شکل 5-17 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا،دو لت،
هر لت 90×120 سانتی متر، 1386 ………………………………………………………………….. 102
شکل 5-18 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386………………………………………………………………………………… 103
شکل 5-19 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386 ………………………………………………………………………………. 104
شکل 5-20 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386 …………………………………………………………………………………. 105
شکل 5-21 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا، سه لت،
هر لت 90×120 سانتی متر، 1387 ……………………………………………………………………. 106
شکل 5-22 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386………………… 109
شکل 5-23 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386…………………………………………………………………………………..111
شکل 5-24 مهرداد محب علی، تجربه های روزمره، رنگ روغن روی بوم، سال 1387………………116
شکل 5-25 محب علی، سال 2013، ترکیب مواد روی مقوا، 54×94 سانتی متر …………………….. 118
شکل 5-26 مهرداد محب علی، مجلس ترحیم، سال 2012، اکریلیک روی بوم،
193×132 سانتی متر………………………………………………………………………………………. 122
شکل 5-27 مهرداد محب علی، “شام آخر 1″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
298×189 سانتی متر ………………………………………………………………………………………. 125
شکل 5-28 مهرداد محب علی، “شام آخر 2″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
250×150 سانتی متر ………………………………………………………………………………………. 126

شکل 5- 29 مهرداد محب علی، “HIHISTOTORYRY Ι” ، سال 2013،
اکریلیک روی بوم، 180×138 سانتی متر…………………………………………………………. 127
شکل 5-30 مهرداد محب علی، “HIHISTOTORYRY ΙΙ” ، سال 2013،
اکریلیک روی بوم، 180×138 سانتی متر…………………………………………………………. 128
شکل 5-31 مهرداد محب علی، “کنفرانس تهران”، سال 2011،
اکریلیک روی بوم، 170×120 سانتی متر…………………………………………………………. 129
شکل 5-32 مهرداد محب علی، ” سیاستمدار 2″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر………………………………………………………………………………………… 130
شکل 5-33 مهرداد محب علی، “مصدق”، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر………………………………………………………………………………………… 130
شکل 5-34 مهرداد محب علی، “پوتین”، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر……………………………………………………………………………………………………….. 130
شکل 5-35 امین نورانی، از مجموعه صادق هدایت، سال 1382………………………………………….. 135
شکل 5-36 امین نورانی، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره خودآگاهی Next Entries پایان نامه با موضوع نقاشی دیواری، مطالعه تطبیقی، صادق هدایت، رئالیسم نو