پایان نامه ارشد درباره دختران دانش آموز، نقاشی دیواری، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………….151
6-2-2 پرل استاین ………………………………………………………………………………………………….169
6-2-3 سیدنی گودمن ……………………………………………………………………………………………..187
6-2-4 اریک فیشل …………………………………………………………………………………………………198
6-2-5 جک بیل …………………………………………………………………………………………………….205

فصل هفتم: نتیجه گیری
7-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 213
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………… 222
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 224
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 225

فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
شکل 3-1 پیتر بروگل، “عروسی دهقانی”، 1568، 44× 46 اینچ ………………………………………………….. 28
شکل 3-2 فرانسیسکو گویا، “سوم می 1808″، سال 1808…………………………………………………………. 28
شکل 3-3 گوستاو کوربه، “الک کننده گندم”، سال 1855-1854………………………………………………… 29
شکل 3-4 رابرت راشنبرگ، بدون عنوان، سال 1963………………………………………………………………….. 33
شکل 3-5 جاسبر جانز، “پرچم”، سال 1960 …………………………………………………………………………… 33
شکل 3-6 آرمان، جعبه های شیشه ای ………………………………………………………………………………………36
شکل 3-7 اثر چاک کلوس، “لسلی”، سال 1973 – 1972، آبرنگ روی کاغذ و بوم،
144.8 ×184.2 سانتی متر…………………………………………………………………………………….. 37
شکل 3-8 اثر دوئین هَنسون، “ملکه”، اندازه طبیعی، سال 1988 ……………………………………………….. 38
شکل 3-9 فلیچه کازوراتی، “پرتره”، 1934…………………………………………………………………………….. 42
شکل 3-10 فلیچه کازوراتی، “پرتره”، 1928…………………………………………………………………………… 42
شکل 3-8 جرج توکر، “زن و پرتقال ها”، 1977، تمپرا، 17.5× 23.5 اینچ………………………………….. 42
شکل 3-9 جرج توکر، ” Un Ballo in Maschera”، 1983، لیتوگرافی با 26 رنگ،
30× 22 اینچ…………………………………………………………………………………………………………. 42
شکل 3-13 جرج توکر، “مترو”، 1977 ……………………………………………………………………………………43
شکل 3-14 بازلیتس، “گروه کر”، رنگ روغن روی بوم، سال 1983، 450× 280سانتی متر………………44
شکل 3-15 جیمز والریو، خود هنرمند در آینه،رنگ روغن روی بوم، 2009، 84×96 اینچ………………..46
شکل 3-16 لوسین فروید، لی روی کاناپه سبز، رنگ روغن روی بوم، 1993، 22×17 سانتی متر………46
شکل 3-17 گیلبرت و جرج 12 فوریه در سیدنی، سال 2010 …………………………………………………… 47
شکل 4-1 نقاشی دیواری قرن 5 از غارهای آجانتا، هند ……………………………………………………………. 51
شکل 4-2 نوازندگان و رقصندگان در نقاشی دیواری در آرامگاه نبامون……………………………………… 51
شکل 4-3 ژان اگوست دومینیک، ادیپ و مجسمه ابوالهول، سال 1808 ……………………………………… 52
شکل 4-4 توسط آلبرشت دورر، آدم و حوا ،سال 1507 …………………………………………………………. 52
شکل 4-5 ادوار مانه ، المپیا ،سال 1863 ……………………………………………………………………………….. 52
شکل 4-6 جیمز ابوت مک نیل ویسلرمادر هنرمند ، سال1871 …………………………………………………. 52
شکل 4-7 آبوت اندرسون تایر فیگور بالدار ، سال 1889 ………………………………………………………. 53
شکل 4-8 توسط توماس ایکینس، فیگور، سال 1908 ……………………………………………………………… 53
شکل 5-1 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 67
شکل 5-2 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 68
شکل 5-3 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………… 70
شکل 5-4 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389…………………………………………………….. 73
شکل 5-5 معصومه مظفری، مجموعه گرمازدگی، سال 1389 ………………………………………………….. 75
شکل 5-6 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 145×155 سانتی متر ……………………………………….. 80
شکل 5-7 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 143×153 سانتی متر ………………………………………. 81
شکل 5-8 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
270×180 سانتی متر ………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-9 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر…………………………………………………………………………………………… 83
شکل 5-10 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر ………………………………………………………………………………………… 84
شکل 5-11 شهره مهران، هندوانه فروش،رنگ روغن روی بوم،
100×130 سانتی متر …………………………………………………………………………………………… 85
شکل 5-12 شهره مهران، رنگ روغن روی بوم، 100×150 سانتی متر …………………………………….. 86
شکل 5-13 شهره مهران، از مجموعه دختران دانش آموز ، رنگ روغن روی بوم،
150×100 سانتی متر…………………………………………………………………………………………… 94
شکل 5-14 احمد مرشدلو، بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، چهار لته،
هر لت 100×150 سانتی متر، 1386……………………………………………………………………. 99
شکل 5- 15 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386 ……………….. 100
شکل 5-16 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386 ………………… 101
شکل 5-17 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا،دو لت،
هر لت 90×120 سانتی متر، 1386 ………………………………………………………………….. 102
شکل 5-18 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386………………………………………………………………………………… 103
شکل 5-19 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386 ………………………………………………………………………………. 104
شکل 5-20 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386 …………………………………………………………………………………. 105
شکل 5-21 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا، سه لت،
هر لت 90×120 سانتی متر، 1387 ……………………………………………………………………. 106
شکل 5-22 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد روی مقوا، 120×90 سانتی متر، 1386………………… 109
شکل 5-23 احمد مرشدلو، بدون عنوان، مداد و اکریلیک روی مقوا،
90×120 سانتی متر، 1386…………………………………………………………………………………..111
شکل 5-24 مهرداد محب علی، تجربه های روزمره، رنگ روغن روی بوم، سال 1387………………116
شکل 5-25 محب علی، سال 2013، ترکیب مواد روی مقوا، 54×94 سانتی متر …………………….. 118
شکل 5-26 مهرداد محب علی، مجلس ترحیم، سال 2012، اکریلیک روی بوم،
193×132 سانتی متر………………………………………………………………………………………. 122
شکل 5-27 مهرداد محب علی، “شام آخر 1″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
298×189 سانتی متر ………………………………………………………………………………………. 125
شکل 5-28 مهرداد محب علی، “شام آخر 2″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
250×150 سانتی متر ………………………………………………………………………………………. 126

شکل 5- 29 مهرداد محب علی، “HIHISTOTORYRY Ι” ، سال 2013،
اکریلیک روی بوم، 180×138 سانتی متر…………………………………………………………. 127
شکل 5-30 مهرداد محب علی، “HIHISTOTORYRY ΙΙ” ، سال 2013،
اکریلیک روی بوم، 180×138 سانتی متر…………………………………………………………. 128
شکل 5-31 مهرداد محب علی، “کنفرانس تهران”، سال 2011،
اکریلیک روی بوم، 170×120 سانتی متر…………………………………………………………. 129
شکل 5-32 مهرداد محب علی، ” سیاستمدار 2″، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر………………………………………………………………………………………… 130
شکل 5-33 مهرداد محب علی، “مصدق”، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر………………………………………………………………………………………… 130
شکل 5-34 مهرداد محب علی، “پوتین”، سال 2011، اکریلیک روی بوم،
70×110 سانتی متر……………………………………………………………………………………………………….. 130
شکل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کنترل تکانه، سلسله مراتب، رشد هوشمند Next Entries پایان نامه ارشد درباره نقاشی دیواری، صادق هدایت، مطالعه تطبیقی، هنر ایران