پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

و
فرزند دلبندم امير حسين

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول : کليات تحقيق
1-01 بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-02 پرسشهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 6
1-03 فرضيه‏هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 7
1-04 اهداف مشخص تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 7
1-05 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… . 7
1-06 مرور برادبيات و سابقه ي مربوطه …………………………………………………………………………………… 7
1-07 اهميت و ضرورت انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم :نگاهي گذرا بر تاريخ ادبيات عرب
2-01 نگاهي به زبان عربي ……………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1 عربي کلاسيک …………………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-2 عربي امروزي ………………………………………………………………………………………………………….. . 12
2-1-3 تاريخچه زبان عربي ………………………………………………………………………………………………….. . 13
2-1-4 اسباب پيدايش عربي فصيح……………………………………………………………………………………….. . 13
2-02 ادبيات عرب ………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-1 شمار گويشوران ………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2-2 تأثيرمتقابل زبان عربي بر ديگر زبان‌ها…………………………………………………………………………….. 16
2-2-1 علوم زير مجموعه ادبيات عرب …………………………………………………………………………………… 17
فصل سوم : نگاهي به زندگاني امام علي(ع)
3-01 تأملي بر زندگي حضرت ……………………………………………………………………………………………… 21
3-1-1 حيات حضرت …………………………………………………………………………………………………………. 21
3-1-2 القاب علي(ع)…………………………………………………………………………………………………………… 23
3-1-3 از اسلام آوردن تا قبل از هجرت ………………………………………………………………………………… 23
3-1-4 مهاجرت به مدينه …………………………………………………………………………………………………….. 24
3-02 مأموريتهاي مهم ………………………………………………………………………………………………………… 25
3-2-1 جنگ ها …………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-2-2 غديرخم ……… ………………………………………………………………………………………………………. 26
3-2-3 جانشيني محمد(ص) ………………………………………………………………………………………………… 26
3-2-4 برگزيدگي به خلافت ………………………………………………………………………………………………… 27
3-03 پيدايش گروه خوارج ………………………………………………………………………………………………….. 30
3-3-1 تجمع گروه خوارج در حرورا …………………………………………………………………………………….. 30
3-3-2 حکميت ………………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-3 شهادت حضرت………………………………………………………………………………………………………… 33
3-3-4 چگونگي شهادت………………………………………………………………………………………………………. 34
3-04 شخصيت علي(ع)……………………………………………………………………………………………………….. 35
3-4-1 همسران و فرزندان …………………………………………………………………………………………………… 36
3-4-2 آرامگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 37
فصل چهارم : شناختي اجمالي بر نهج البلاغه
4-01 نهج البلاغه ………………………………………………………………………………………………………………… 39
4-1-1 زيبايي نهج البلاغه ……………………………………………………………………………………………………. 40
4-1-2 خصوصيات و اوصاف نهج البلاغه ……………………………………………………………………………… 43
4-02 بلاغت در نهج البلاغه …………………………………………………………………………………………………. 46
4-2-1 اقسام سخن و نثر مسجع……………………………………………………………………………………………. 46
4-2-2 سجع ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-2-3 ايجاز ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
4-2-4 تشبيه ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
4-2-5 استعاره …………………………………………………………………………………………………………………… 48
4-2-6 کنايه ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
4-2-7 تجاهل العارف …………………………………………………………………………………………………………. 49
4-2-8 التفات …………………………………………………………………………………………………………………….. 49
4-2-9 استغاثه ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
4-03 شيوه هاي امير بيان در خلق تصاوير زنده و بديع ……………………………………………………………. 50
4-3-1 تصرف لفظي و معنوي ……………………………………………………………………………………………… 51
فصل پنجم : سيماي ادبي خطبه هاي 219-197 نهج البلاغه
5-01 خطبه 197 ………………………………………………………………………………………………………………… 57
5-1-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 57
5-02 خطبه 198 ………………………………………………………………………………………………………………… 61
5-2-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 61
5-03 خطبه 199 ………………………………………………………………………………………………………………… 82
5-3-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 82
5-04 خطبه 200 ………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-4-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-05 خطبه 201 ………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-5-1 موضوع ………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-06 خطبه 202

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تعهد مستمر، تعهد عاطفی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه، علوم بلاغت، بلاغت قرآن