منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، انواع ارتباطات، تعهد مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

پدر ،
مادر
و
همسر م

سپاسگزاری

با سپاس از استاد گرامی جناب آقای دکتر رحمت اله مرزوقی که با نکته بینی و دقت نظرشان راهنمایی اینجانب را در انجام امور پایان نامه به عهده گرفتند و تشکر فراوان از استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی محمدی که با درایت و تجربه خویش مشاوره پایان نامه را عهده دار شدند. از خداوند منان برايشان آرزوي توفیق روز افزون دارم.
و با تشکر از پدر و مادرم، که همیشه همگام و همراهم بودند و حضورشان گرمی بخش زندیگم بوده است. برایشان بهترین‌ها را آرزو دارم.

چکیده

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

به کوشش
سعیده خنجی

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان بود. جامعه آماری شامل معلمان کلیه مدارس شهر خنج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، برمبنای جنسیت 185 نفر از آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزار پژوهش یکی مقیاس ارتباطات سازمانی (محقق ساخته) و دیگری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) بود. یافته ها نشان داد که 1) بالاترین میانگین انواع ارتباطات سازمانی گزارش شده توسط معلمان مربوط به ارتباطات تبادلی و پایین ترین آنها مربوط به ارتباطات خطی می باشد. از دیدگاه معلمان هر دو نوع ارتباطات تعاملی و تبادلی غالب می باشند. 2) تعهد سازمانی معلمان در حد متوسط و قابل قبولی قرار دارد. 3) بالاترین میانگین انواع تعهد سازمانی گزارش شده، مربوط به تعهد مستمر و پایین ترین میانگین مربوط به تعهد هنجاری می باشد. هردو نوع تعهد مستمر و تعهد عاطفی بین معلمان مدارس گروه نمونه غالب می باشد. 4) بین ارتباطات سازمانی خطی با تعهد سازمانی عاطفی و مستمر، و بین ارتباطات سازمانی تعاملی با تعهد سازمانی مستمر و هنجاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 5) انواع ارتباطات سازمانی رابطه ضعیفی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان دارند و نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای این ابعاد باشند. 6) بین میانگین انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود ندارد. 7) بین میانگین ابعاد تعهد سازمانی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ارتباطات سازمانی، ارتباطات خطی، ارتباطات تعاملی، ارتباطات تبادلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت 9
1-4- اهداف پژوهش 14
1-5- پرسشهای پژوهش 15
1-6- تعريف مفهومي متغيرها 15
1-6-1- ارتباطات سازمانی 15
1-6-1-1- ارتباطات خطی 16
1-6-1-2- ارتباطات تعاملی 16
1-6-1-3- ارتباطات تبادلی 16
1-6-2- تعهد سازمانی 17
1-6-2-1- تعهد عاطفی 17
1-6-2-2- تعهد مستمر 18
1-6-2-3- تعهد هنجاری 18
1-7- تعريف عملياتي متغيرها 18
1-7-1- نوع ارتباطات سازمانی 18
1-7-2- تعهد سازمانی 19

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 21
2-2- پیشینه نظری 21
2-2-1- ارتباطات سازمانی 21
2-2-1-1- اهمیت ارتباطات 22
2-2-1-1- تعاریف ارتباطات 24
2-2-1-3- سطوح ارتباطات 26
عنوان صفحه

2-2-1-4- ارتباطات سازمانی 26
2-2-1-5- متغیرهای ارتباطات 28
2-2-1-6- فرایند ارتباطات 29
2-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات 30
2-2-1-8- موانع ارتباطات 34
2-2-1-9- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت 35
2-2-1-10- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی 36
2-2-1-11- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی 37
2-2-1-12- انتخاب مسير يا كانال ارتباطی مناسب 37
2-2-1-13- انواع ارتباطات 38
2-2-1-13-1- ارتباطات کلامی و غیرکلامی 38
2-2-1-13-2- ارتباطات يك جانبه و دو جانبه 39
2-2-1-13-3- ارتباطات رسمي و غیر رسمی 41
2-2-1-14- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی 42
2-2-1-14-1- ارتباطات خطی 42
2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی 44
2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی 46
2-2-1-14-4- مقایسه مدلها 48
2-2-2- تعهد سازمانی 49
2-2-2-1- تعاریف تعهد سازمانی 51
2-2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی 53
2-2-2-3- اجزا و مراحل تعهد سازمانی 54
2-2-2-4- جوانب یا انواع تعهد سازمانی 55
2-2-2-5- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 58
2-2-2- 6- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 62
2-2-2-7- ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 64
2-2-2-8- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 65
2-2-2-9- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي 66
2-2-2-10- اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬ 67
2-2-2-11- مدل مي ير و آلن 63
عنوان صفحه

2-2-2-12- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 72
2-3- پیشینه پژوهشی 73
2-3-1- ارتباطات سازمانی 73
2-3-1-1- پژوهشهای داخلی 73
2-3-1-2- پژوهشهای خارجی 77
2-3-2- تعهد سازمانی 79
2-3-2-1- پژوهش‌های داخلی 79
2-3-2-2- پژوهش‌های خارجی 83
2-3-3- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی 86
2-1-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری 87

فصل سوم: روش پژوهش
3- روش پژوهش 89
3 – 1- مقدمه 89
3- 2- روش پژوهش 89
3-3- جامعه آماري 89
3-4- نمونه و روش نمونه گيري 90
3-5- ابزار پژوهش 90
3-5-1- مقیاس نوع ارتباطات سازمانی 91
3-5-1-1- روایی 91
3-5-1- 2- پایایی 92
3-5-2- پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن 93
3-5-2- 1- روایی 94
3-5-2- 2- پایایی 95
3-7- روش جمع آوری اطلاعات 95
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
4- 1- مقدمه 98
عنوان صفحه

4-2- یافته‌های پژوهش 98
4-2-1- یافته‌های توصیفی 98
4-2-2- آمار استنباطی 99
4-1-2-1- سئوال اول 99
4-1-2-2- سئوال دوم 100
4-1-2-3- سئوال سوم 101
4-1-2-4- سئوال چهارم 102
4-1-2-5- سئوال پنجم 103
4-1-2-6- سئوال ششم 104
4-1-2-6- سئوال هفتم 105

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 108
5-2- بحث و نتيجه گيري 108
5-3- نتیجه گیری نهایی 118
5-4- محدودیتها 120
5-4-1- محدودیت‌های اجرایی 120
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی 121
5-5- پیشنهادات 121
5-5-1- پیشنهادات کاربردی 121
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی 122

فهرست منابع ومآخذ
منابع فارسی 123
منابع لاتین 131
پیوست 141

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره ی(2-1): طبقه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 59
جدول شماره ی(3-1): فراوانی و درصد نمونه آماری 90
جدول شماره‌ی(3-2): ابعاد و مؤلفه های مقیاس محقق ساخته نوع ارتباطات سازمانی 91
جدول شماره‌ی(3-3): ضرائب همبستگی گویه های نوع ارتباطات سازمانی با نمره کل 92
جدول شماره‌ی (3-4): پايايي مقیاس نوع ارتباطات سازمانی 93
جدول شماره‌ی (3-5): ابعاد و مؤلفه های پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن 93
جدول شماره‌ی (3-6): ضرائب همبستگی گویه های تعهد سازمانی با نمره کل 94
جدول شماره‌ی (3-7): پايايي پرسشنامه تعهد سازمانی 95
جدول شماره‌ی (4-1): میانگین و انحراف استاندارد متغیر نوع ارتباطات سازمانی 99
جدول شماره‌ی (4-2): میانگین و انحراف استاندارد متغیر تعهد سازمانی 99
جدول شماره‌ی (4-3): نتايج آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر انواع ارتباطات سازمانی 100
جدول شماره‌ی (4-4). نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی 100
جدول شماره‌ی (4-5): تعهد سازمانی و مقایسه آن با Q2 101
جدول شماره‌ی (4-6): نتايج آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر ابعاد تعهد سازمانی 101
جدول شماره‌ی (4-7): نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی 102
جدول شماره‌ی (4-8): نتايج ضريب همبستگي متغيرهاي پژوهش 103
جدول شماره‌ی (4-9): مقایسه انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه 105
جدول شماره‌ی (4-10): مقایسه انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد 106

فهرست نمودار‌ها

عنوان صفحه

نمودار (2-1): الگوی ساده ارتباطات 29
نمودار (2-2): مدل ارتباطات سازمانی 30
نمودار(2-3): ارتباطات کلامی و غیرکلامی 39
نمودار (2-4): مدل ارتباطات خطی 44
نمودار (2- 5): مدل تعاملی ارتباطات 46
نمودار (2- 6): مدل تبادلی ارتباطات 48
نمودار (2-7): مدل پنج تعهد کلیدی 57
نمودار شماره (2-8): نتايج و عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 58
نمودار شماره (2-9): فرا تحليل 200 پژوهش 60
نمودار شماره (2-10): عوامل ضروري، همبسته ها و تأثيرات انواع سه گانه تعهدسازماني 61
نمودار(2-11): دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻧﮕﺮﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 62
نمودار (2-12): دیدگاه رفتاری در زمینه تعهد سازمانی 63
نمودار (2-13): مدل سه بخشی تعهد سازمانی 70
نمودار (4-1): رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس با تعهد سازمانی معلمان 104

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و تكامل و سعادت مادي و معنوي وی در گرو تعامل و همزيستي با ديگران است. به علاوه، نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه، انسانها را آنچنان به يكديگر پيوند مي زند كه جز در سايه زندگي اجتماعي، رشد همه جانبه براي فرد حاصل نمي گردد (دفتر توسعه، 1379). ارتباطات رکن اساسی زندگی انسان است. از طریق ارتباطات است که کلمات، مفاهیم و عبارات از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و در نتیجه تفاهم بین افراد جامعه بوجود می آید (امین شایان جهرمی و امینی، 1388). از سوی دیگر، جوامع امروزی، نظامهایی سازمانی هستند و بخش عمده زندگی افراد، در سازمانها یا در ارتباط با آنها سپری می شود. به گونه ای که گردش امور زندگی وابسته به سازمانها، و پیشرفت و بقای جامعه نیز تابع کار و عملکرد آنهاست. بدیهی است که هماهنگی فعالیتهای سازمان و تبادل اطلاعات میان واحدهای متعدد آن نیز، مستلزم پیش بینی روشها و وسایل ارتباطی مؤثر است. چراکه سازمان بدون ارتباطات، از ادامه فعالیت باز می ماند. در واقع سازمان، شبکه پیچیده ای از اینگونه ارتباطات است (علاقه بند، 1386).
علاوه براین، مديران دريافته اند كه ارتباطات مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق در دستيابي به اهداف طراحي شده سازمان، عامل مؤثري است. به همین دلیل، ارتباطات مؤثر را، قلب مديريت مي نامند (رضائیان،1389). به گونه ای که وجود سازمان وابسته به آن است و لذا هر مديري معمولا بيشتر وقت خود را صرف برقراری ارتباط مي‌كند (داوودآبادی، 1385). مضافاً، هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف مدیر، بدون وجود سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین نظام ارتباطی، امکان اداره سازمان وجود نخواهد داشت. چراکه، به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود (الوانی، 1385).
از سوی دیگر، تعهد سازمانی نیز مقوله ای بسیار با ارزش است. به گونه ای که گفته شده است چنانچه تعهدپذیری در سازمانی غالب گردد، افراد مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان داده و در قبال انجام تعهدات از رضایت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی of، the، and، this Next Entries منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، منابع انسانی، تعهد هنجاری