پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، امام رضا (ع)، مخالفت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

1-1-7-5-1- کتاب احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم 10
1-1-7-5-2- معجم البلدان 11
1-1-7-5-3- آثار البلاد و اخبار العباد 11
1-1-7-5-4- تقويم البلدان 12
1-1-7-6- خراج‌نگاري‌ها 12
1-1-7-7- رجال‌نگاري 12
1-1-7-8- طبقات‌نگاري 13
1-1-7-9- انتساب‌نگاري 14
1-1-7-10- انساب‌نگاري 14
1-1-8- پيشينه تحقيق و پژوهشهاي جديد؛ 14
1-1-8-1- کتاب سادات متقدمه گيلان، تأليف محمد مهدوي لاهيجاني 15
1-1-8-2- کتاب جنبش زيديه در ايران، نوشته عبدالرفيع حقيقت 15
1-1-8-3-کتاب علويان طبرستان، تأليف ابوالفتح حکيميان 16
1-1-8-4- تاريخ تشيع در ايران، نوشته رسول جعفريان 16
1-1-8-5- تاريخ گيلان، نوشته افشين پرتو 16
1-1-8-6- کتاب ديلميان، تأليف سيدرضا فندرسکي 16
1-1-8-7- تاريخ گيلان پس از اسلام، نوشته قربان فاخته 17
1-2- مفاهيم اساسي تحقيق 17
1-2-1- مفهوم‌شناسي شيعه و تشيع 17
1-2-1-1- واژه‌شناسي شيعه و تشيع 17
1-2-1-2- فرقه‌هاي تشيع 19
1-2-1-2-1- اثناعشريه 19
1-2-1-2-2- زيديه 20
1-2-1-2-3- اسماعيليه 21
1-2-1-3- جغرافياي تاريخي تشيع 22
1-2-2- قلمروشناسي گيل وديلم 24
1-2-2-1- جغرافياي تاريخي گيل وديلم 24
1-2-2-2- معرفي شهرها و نواحي و آباديهاي گيل وديلم 27
1-2-2-2-1- لاهيجان 27
1-2-2-2-2- هوسم 28
1-2-2-2-3- رودبار 29
1-2-2-2-4- سلاوند 29
1-2-2-2-5- کوتم 30
1-2-2-2-6- فومن 30
1-2-3- واژه‌شناسي گيل وديلم 31
1-2-3-1- بررسي نژاد واصطلاح گيل وديلم 31
1-2-3-2- بررسي انتسابات گيلي وديلمي 33
1-2-4- ويژگي‌هاي طبيعي و اجتماعي و اقتصادي گيل وديلم 34
فصل دوم: اسلام و تشيع در گيل وديلم ازآغاز تا افول حکومت علويان
2-1- پيشينه آشنايي وبرخورد ديلميان با مسلمانان 41
2-1-1- نخستين مسلمان ديلمي 41
2-1-2- برخورد ديلمي‌ها با مسلمانان در دوران خلفاي نخستين 42
2-1-3- ستيز امويان با ديلميان 43
2-1-4- ستيز عباسيان با ديلميان 44
2-2- مهاجرت و ارتباط علويان با گيل وديلم 45
2-2-1- حضور يحيي بن‌عبدالله در ديلم 46
2-2-1-1-زندگي سياسي يحيي قبل از ورود به ديلم 46
2-2-1-2-ورود يحيي به ديلم و دلايل آن 48
2-2-1-3- تاثير گذاري فرهنگي يحيي در ديلم 50
2-2-2- پناهندگي علويان به ديلم پس از شهادت امام رضا (ع) 51
2-2-3- ارتباط قاسم بن‌ابراهيم رسي با ديلميان 52
2-2-4- پيروان محمد بن‌قاسم علوي در ديلم 53
2-2-5- مهاجرت علويان به ديلم پس از شهادت يحيي بن‌عمر علوي 53
2-3- دعوت ديلميان از علويان و ياري آنان در تأسيس حکومت 54
2-3-1- دعوت و حمايت ديلميان از حسن بن‌زيد علوي 55
2-3-1-1- علت دعوت ديلمي‌ها از حسن بن‌زيد (داعي کبير) 55
2-3-1-2- پشتيباني ديلمي‌ها از حسن بن‌زيد در نبرد با طاهريان 56
2-3-1-3- حمايت ديلمي‌ها از داعي کبير در برابر سپاهيان خليفه عباسي 57
2-3-1-4- حمايت ديلميان از حسن بن‌زيد در مقابل صفاريان 58
2-3-1-5- اعتماد داعي کبير بر ديلميان و ميزان تاثير گذاري وي بر آنان 58
2-3-2- پشتيباني ديلميان از حسين بن‌احمد کوکبي علوي 59
2-3-3- تعامل ديلميان با محمد بن‌زيد 60
2-3-3-1- حمايت ديلميان از محمد بن‌زيد در برابر رافع بن‌هرثمه و سامانيان 60
2-3-3-2- اقدامات محمد بن‌زيد در گيل وديلم 61
2-3-2- فعاليت و قيام ناصر اطروش در گيل وديلم 61
2-3-2-1- شخصيت‌شناسي ناصر 62
2-3-2-1-1- شخصيت و ويژگيهاي فردي ناصر 62
2-3-2-1-2- شخصيت علمي ناصر 63
2-3-2-1-3- شخصيت مذهبي ناصر 65
2-3-2-1-4- ديدگاه زيديان و مردم گيل وديلم نسبت به ناصر 69
2-3-2-2- فعاليتهاي ديني و فرهنگي ناصر با پشتيباني حاکم ديلم 71
2-3-2-3- ناصر در عرصه سياست گيل وديلم 74
2-3-2-3-1- دعوت ديلمي‌ها از ناصر و حملات نخستين آنان به طبرستان 74
2-3-2-3-2- اختلاف حاکم ديلم با ناصر وحمايت ديلمي‌ها از اطروش 75
2-3-2-3-3- صلح ناصر با اهل سنت گيلان غربي 75
2-3-2-3-4- فتح طبرستان با کمک گيل وديلم 76
2-3-2-3-5- حمايت ديلميان از ناصر پس از کودتاي حسن بن‌قاسم 77
2-3-2-4- اقدامات اجتماعي ناصر در گيل وديلم 78
2- 3- 2- 4- 1- تلاش براي گسترش عدالت در جامعه 78
2-3-2-4-2- توجه جدي به فريضه امر به معروف ونهي از منکر در جامعه 79
2-3-2-4-3- تلاش براي نهادينه کردن شعار اهل بيت در جامعه 79
2-3-2-4-4- وضع قوانين بر بازار 79
2-3-2-4-5- نظارت بر کار پزشکان و دوا فروشان 80
2-3-2-4-5- احداث سازمان امور کشته شدگان در جنگ 80
2-3-2-5- اصلاحات اقتصادي ناصر 80
2-3-3- امارت داعي صغير و فرزندان ناصر بر گيل و ديلم 81
2-3-3-1- پناه آوردن داعي صغير به گيلان پس از شکست از جعفر بن‌ناصر 81
2-3-3-2- پناه آوردن فرزندان ناصر به گيلان وحمايت گيل وديلم از آن دو 82
2-3-3-3- ورود دوباره داعي صغير به گيلان 82
2-3-3-4- پناه گرفتن دوباره جعفر بن‌ناصر در گيلان 83
2-3-3-5- اختلافات ناصري‌ها و فرجام حکومت آنان 83
فصل سوم؛ تشيع در گيل و ديلم (از برافتادن حکومت علويان در طبرستان تا برآمدن دولت آل کيا)
3-1- بررسي قيامها و حکومت‌هاي شيعي گيل وديلم تا ابتداي قرن هفتم 86
3-1-1- قيام حسن بن‌زيد (م نيمه اول قرن 4)در ديلم 87
3- 1 -2- قيام زيد قاضي علوي (م نيمه اول قرن 4) در ديلم 87
3-1-3- قيام الثائر في الله (اول) علوي (م350ق) در گيل و ديلم 88
3-1- 3-1- حمله ثائر به طبرستان با کمک ماکان بن‌کاکي. 89
3-1-3-2- حمله ثائر به طبرستان به درخواست استندار رستمدار 89
3-1-3-3- روابط ثائر علوي با وشمگير زياري 89
3-1-3-4- اقدامات ثائر علوي در گيل وديلم وفرجام کار او 90
3-1-4- حکومت القائم بالحق ثائري (م 352ق) در گيلان 91
3-1-5- حکومت الثائر في الله دوم (م 360ق) برگيلان 91
3-1-6- حکومت ابومحمد ناصري (م نيمه دوم قرن 4) در گيلان 92
3-1-7- قيام وحکومت اميرکا ثائري (م نيمه دوم قرن 4) در گيلان 92
3-1-8- قيام و حکومت ابن‌داعي علوي (م360ق) در گيل وديلم 93
3-1-8-1- ترک ديلم و ورود به بغداد براي علم آموزي 94
3-1-8-2- قيامهاي ابن‌داعي قبل از ورود به گيل وديلم 95
3-1-8- 3- ارتباط ابن‌داعي با آل بويه 96
3- 1- 8 – 4- قيام ابن‌داعي در گيل و ديلم به دعوت ديلمي ها 97
3-1- 8- 5- تجهيز سپاه توسط ابن‌داعي براي جهاد با روم 99
3-1- 7- 6- تلاش ابن‌داعي براي رفع اختلافات مذهبي زيديان گيل وديلم 99
3-1- 8- 6- ارتباط ابن‌داعي با اهل سنت 100
3-1-9- قيام وحکومت داعي ثائري (م اواخر قرن4) برگيلان 101
3-1-10- قيام الثائر بالله ثائري (م اواخر قرن4) در گيلان 101
3-1-11- قيام هادي صغير (م اواخر قرن4) در ديلم 102
3-1-12- قيام المعتضد علوي (م اواخرقرن4) در ديلم 102
3- 1 – 13- قيام برکات علوي (م اواخرق4) در ديلم 103
3- 1- 14- قيام ابوالرضا علوي (م اواخر قرن4) در ديلم 103
3-1- 15- حکومت ابوزيد ثائري (م اواخر قرن4) بر هوسم گيلا 104
3-1-16- حکومت ابوالفضل ناصري (م اواخر قرن4) در هوسم گيلان 105
3-1-17- حکومت کيا ابوالفضل ثائري (م اواخر4) در هوسم گيلان 105
3- 1- 18- قيام وحکومت مؤيد بالله هاروني (م411ق) در گيل وديلم 106
3-1-18- 1- زندگي نامه و سيره اجتماعي مؤيد بالله هاروني 107
3- 1- 18- 2- جايگاه علمي مؤيد بالله هاروني 108
3- 1- 18- 3- قيام مؤيد بالله هاروني در گيل وديلم 109
3-1-18-3-1-قيامهاي اوليه مؤيد بالله در گيل وديلم 110
3-1-18-3-2- آخرين قيام مؤيد بالله در گيل وديلم و فرجام کار وي 110
3-1 -18- 4- امارت ابوعلي ناصري بر گيلان از سوي مؤيد بالله 111
3-1-18-5- ارتباط مؤيد بالله با صاحب بن‌عباد وزير آل بويه 112
3-1-19- قيام ابوهاشم رسي علوي (م نيمه اول قرن5) در ديلم 113
3-1- 20- قيام المسدد بالله علوي (م نيمه اول قرن5) در ديلم 113
3-1-21- قيام الراضي بالله علوي (م نيمه اول قرن5) در ديلم 113
3-1-22- قيام المستظهر بالله علوي (م423ق) در لنجا ديلم 114
3-1-23- قيام حقيني کبير (م نيمه اول قرن5) در ديلم 115
3-1-24- حکومت ابوطالب هاروني (م424ق) بر گيل و ديلم 115
3- 1- 24- 1-زندگينامه و جايگاه علمي ابوطالب هاروني 115
3- 24- 2- قيام و فعاليت سياسي ابوطالب هاروني در گيل وديلم 116
3-1-25- قيام ابوالفتح ديلمي (م443 يا 453ق) در ديلم 118
3-1-26- قيام المهدي لدين الله حقيني (م نيمه اول قرن5) در ديلم 118
3-1-27- حکومت ناصر هوسمي علوي (م472ق) در گيل وديلم 119
3-1-28- قيام مرشد بالله علوي (م479ق) در ديلم 121
3-1-29- قيام المستعين بالله علوي (م472ق) در ديلم 122
3-1-30- قيام هادي علوي حقيني (490ق) در ديلم 123
3-1-31- قيام و حکومت ابوالرضا علوي کيسمي (م اواخر قرن5) درگيل و ديلم 124
3-1-32- قيام و حکومت ابوطالب اخير علوي (م520ق) در گيل و ديلم 125
1-3-32-1- مخالفت مردم لاهيجان و برخي علماي زيديه با او 126
1-3-32-2- درگيري وي با حسني گرگاني و بد رفتاري با گيلانيان 126
3-1-32-3- حمايت برخي از خاندان ناصر و علماي ناصري از او 127
3-1-32-4- درگيري او با اسماعيليان نزاري الموت 127
3-1-32-5- روابط او با زيديان بيرون از گيل وديلم 128
3-1-32-5-1- ارتباط با حاکم زيدي عمان و اعزام نيرو به آن ديار 128
3-1-32-5-2- در خواست وي از علي بن‌حمزه ‌براي ترويج امامتش در يمن 128
3-1-32-5-3- درخواست از شرف الدين هادوي براي قيام در يمن 129
3-1-32-5-4- اعزام برخي از علماي زيدي ايران به يمن 129
3-1-32-5-5- انتصاب محسن بن‌حسن هادوي در يمن 130
3-1-32-6- انتقام‌جويي ابوطالب اخير از مردم صعده يمن 130
3-1-32-7- فرجام کار ابوطالب اخير در گيل و ديلم 131
3-1-33- قيام حسن حسني گرگاني (م نيمه اول قرن 6) در گيلان 131
3-1-34- قيام ابوهاشم علوي (م 526ق) در گيل وديلم 132
3-1-35- قيام کيا حسن گرگاني (جرجاني) (نيمه اول قرن 6) در ديلم 133
1-3-36- قيام عمادالدين قزويني (احتمالاً نيمه اول قرن6) در گيلان 134
3-1-37- قيام اشرف بن‌زيد حسني (م554ق) در گيلان 135
3-1-38- حکومت ابوالرضا رسي علوي (نيمه دوم قرن6) در گيل و ديلم 136
3-1-39- قيام حسني غزنوي (نيمه دوم قرن 6) در گيلان 137
3-1-40- قيام داودي حسني (م اواخر قرن 6) در گيلان 138
3-1-41- قيام محمد مويدي علوي (م قرن 6) در گيلان 139
3-1-42- قيام المنتقم لدين الله ازرقي علوي (م قرن 6) در گيلان 139
3-1-43- حکومت رضا بن‌هادي علوي (م اواخر قرن 6) در ديلم 139
3-1-44- حکومت امير ابوطالب ثائري (م 615ق) در گيل وديلم 140
3-2- افول سياسي تشيع در گيل و ديلم (از قرن هفتم تا پيدايش آل‌کيا) 140
3-2-1- ارتباط شيعيان گيل وديلم با شيعيان يمن 141
3-2-1-1- دعوت امام منصوربالله يمني در بين شيعيان گيل وديلم 141
3-2-1-2- مهاجرت عالمان شيعي گيل و ديلم به يمن 143
3-2-1-2-1- محمود بن‌علي بن‌باش ديلمي 143
3-2-1-2-2- علامه عبدالمنصور گيلاني 143
3-2-1-2-3- يوسف بن‌حسن ديلمي 144
3-2-1-2-4- ابوالفتح بن‌مدافع ديلمي 144
3-2-1-2-5- حمزه بن‌محمود گيلاني 144
3-2-1-2-6- محمد بن‌حسن ديلمي 144
3-2-1-2-7- داود بن‌محمد گيلاني 145
3-2-1-2-8- احمد بن‌مير گيلاني 145
3-2-1-3- انتقال ميراث علمي شيعيان گيل و ديلم به يمن 146
3-2-1-4- نفوذ احکام علماي شيعي گيل وديلم در يمن 146
3-2-1-5- دعوت امام احمد بن‌حسين يمني در گيل و ديلم 147
3-2-1-6- روابط امام المظلل بالغمام يمني با شيعيان گيل و ديلم 147
3-2-1-7- انتقال تصوف توسط شيعيان گيل وديلم به يمن 148
3-2-1-8- اهميت مراقد علويان شيعي مذهب ايران در نزد شيعيان يمن 149
3-2-1-9- مسافرت برخي از شيعيان به گيل وديلم 149
3-2-1-9- مکاتبات علماي شيعه يمن با علماي شيعه گيل و ديلم 150
3-2-2- قيام و دعوت محمد بن‌حيدر حسني (م نيمه دوم قرن 7) در گيلان 150
3-2-3- تبليغ مذهبي شيعيان در مناطق اهل سنت 151
3-2-4- درگيري شيعيان زيدي با ساير مذاهب اسلامي در گيل وديلم 151
3-2-4-1- درگيري با اهل سنت 151
3-2-4-2- درگيري با اسماعيليان نزاري 152
3-2-5- وضعيت شيعيان گيل و ديلم در دوره مغولان 153
3-2-6- حکومت اشقري

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تعلیم و تربیت، امام خمینی (ره)، امام سجاد (ع)، امام خمینی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جهان اسلام