منبع پایان نامه درباره قانون جدید، عامل انسانی، حقوق اجتماعی، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
بند اول :عقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .60
بند دوم: بلوغ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .61
بند سوم:اختیار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
مبحث سوم: مجازات. . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 62
بند اول:خصوصيات و اهداف مجازاتها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .62
اهداف مجازاتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 الف – هدف عيني مجازات ( اصلاح و تربيت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65
 ب – هدف ذهني مجازات ( اجراي عدالت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 66
مبحث چهارم:جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 68
گفتار اول: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 68
گفتار دوم : سایر جرائم ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 71
مبحث پنجم : انواع مجازات ها بر اساس درجه آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 72
الف : مجازات اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .72
ب: مجازات تبعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ج : مجازات تكميلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
مبحث ششم: ماهیت کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 73
گفتار اول: مفهوم کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
گفتار دوم: تأثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرائم رانندگی . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .77
مبحث هفتم: ساز و کارهای نیل به بازدارندگی در سیاست کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 82
گفتار اول : رویکردکیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .84
گفتار دوم : بازدارندگی عمومی و فردی درقوانین رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
گفتار سوم: بررسی سازوکار قطعیت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 85
بند اول)مرحله اول : قبل از ارتکاب تخلف( قطعیت در کشف تخلف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
بند دوم) مرحله دوم: بعد از ارتکاب تخلف(قطعیت در اعمال مجازات ها) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 86
گفتار چهارم: بررسی سازوکار سرعت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .88
گفتار پنجم: بررسی سازوکارشدت مجازاتها در قانون جدید. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .89
وضع، اصلاح و انطباق قوانین موجود با مقتضیات فعلی. . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
اجرا دقیق و صحیح قوانین از طرف مراجع ذیربط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .94
گفتار ششم: آیین دادرسی کیفری و قواعد رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 95
فصل سوم: پیشگیری غیرکیفری از جرائم و تخلفات رانندگی
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از بروز جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .96
گفتار اول) آموزش. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
گفتار دوم) جایگاه و کارکرد مقررات حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی. . . . . . . . . . . . . . . . 100
مبحث دوم : حوزه پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .103
گفتار اول: کاهش نقش عوامل محیطی در وقوع جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
بند اول : اصلاح معابر و ایمنی راهها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 104
1)بررسی وضعیت فنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
1 ـ1 نقص در طراحی ساختمان راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .104
1 ـ2 نقص علائم و تجهیزات ایمنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .105
2) شرایط خاص محیط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
1-2 لغزنده بودن سطح راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
2-2 وضعیت تابش نور . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
بند دوم: ارتقاء ایمنی و خودداری از استفاده از وسایل نقلیه معیوب . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .106
گفتار دوم :بررسی مصادیق پیشگیرانه وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات: . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .109
بند اول:استفاده از تکنولوژی و فنآوری جدید علمی(نظارت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 109
بند دوم: استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در تولید خودرو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .111
بند سوم: لزوم معاینه فنی خودرو ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
بند چهارم: اصلاحات هندسی راهها و نصب علائم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .114
بند پنجم: کنترل سلامت رانندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .116
بند ششم: حراست و حمل و نقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .117
بند هفتم: سایرتدابیر پیشگیرانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 117
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .124
منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .127

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شديد جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، جوامع بشری را بهشدت مورد تهدید قرار داده است. شدت این صدمات در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده و تعداد و شدت تصادفات در کشورهای مزبور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، چندین مرتبه بالاتر است. آمار مرگ و میر نشان میدهد که تصادفات جادهای، حتي در کشورهای توسعه یافته صنعتی در صدر علل مرگ و میر بوده و خصوصاً در ردههای سنی 15 تا 25 سال، بیشتر از هر عامل دیگر باعث تلفات مردم میشود.
موضوع و اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات(جرائم) رانندگی بر کسی پوشیده نیست. جرم یک پدیدهی فردی-اجتماعی است. فردی بودن پدیدهی مجرمانه، اشاره به آن دارد که جرم توسط عامل انسانی انجام میشود و اجتماعی بودن پدیدهی مجرمانه گویای آن است که جرم در درون جامعهی انسانی واقع میشود که شناخت پدیده مجرمانه در گرو شناخت ابعاد مختلف عامل انسانی مرتکب جرم و جامعهای است که جرم در آن واقع میشود. تمامی جوامع انسانی در طول ادوار تاریخی به نوعی با جرم مواجه و روبرو بودهاند و در واقع یک معضل اجتماعی است که بر زندگی و حیات بشر تأثیر بسزایی خواهد داشت که روزانه هزاران جنایت و خیانت و تعدی و تجاوز بر علیه جان و مال و حیثیت و شرافت بشر انجام می گیرد. بنابراین این پدیده دامنگیر تمامی جوامع بشری است و سبب بروز ترس و وحشت در اجتماع در میان تمامی اقشار جامعه می شود و موجب کاهش فعالیت انسانها در زندگی روزمره و محدود شدن آزادی و تلاش و همت آنان میشود؛ تمامی اقشار جامعه از قبیل مرد و زن، پیر و جوان و کودک، همگی و همگی به نوعی از آن آسیب می‌بینند و از آن وضعیت رنج میبرند و محتاج به استراتژی های زیاد و تاکتیک های متعددی برای رهایی از چنین بحرانی هستند که با هماهنگی این رویکردها میتوانیم موقعیتهای زیادی حاصل نماییم.
در این میان، برخی از نظریههای جرمشناسی وقوع جرم را به‌ علت نواقص و کمبودهاي نظام عدالت کيفري، کمبود مأموران پليس، وجود قضات با ارفاق و آسان‌گير، زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي پرجمعيت، شرايط عفو و آزادي مشروط مي‌دانند. عده‌اي ديگر، جامعه و فقدان مسئوليت و پاسخگويي قاطع اجتماعي و فردي، پدر و مادران آزار‌دهنده و سوءاستفاده‌گر يا سهل‌انگار، آموزشگاه‌هاي نامناسب و معلمان غيرمجرب و ناکارآمد، زوال عقيده، خشونت رسانه‌اي، مواد مخدر، نرخ بالاي بيکاري و … را عامل وقوع جرم مي‌دانند (اداره تحقیقات فدرال1، 2009: 345).
در عصر جدید با توسعهی جوامع بشری، بخصوص با ایجاد جوامع صنعتی و پیشرفت دانش و فنون و ظهور مؤلفههای نوین در جهت ارتقاء حیات انسان در جهت بهتر زیستن و چگونه زیستن او سبب میشود تا این معضل یعنی بزهکاری، روند رو به رشد و فزاینده و سیر تصاعدی به دنبال داشته باشد و در چنین شرایط و موقعیتی، بدیهی است که برای مقابله و مجادله و سرکوبی برای چنین فرآیندی، ابزارهای کیفری(واکنشی–سنتی) سرکوبگر و نهادهای قهری، راه به جایی نخواهد برد و گویی به تنهایی راه به بیراهه میرود و بدین سبب سیاستهای نظامهای مختلف جهان در عصر جدید خصوصاً در دو دههی اخیر روی به رویکرد دیگر و جدیدی آوردهاند؛ در واقع به نوعی تغییر روش و تاکتیک داده اند و به شیوهها و ابزارهای پیشگیری غیرکیفری(کنشی) روی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سنجش عملکرد، دانشگاهها Next Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری وضعی