تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحلیل، تحلیل شبکه

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده

مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعهاي از فرآیندهاي سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن میسازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک مینماید تا نقاط ضعف و کاستیهای مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتریهای رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.
این تحقیق نیز با بررسی و مقایسهی شاخصها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکدههای دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخصهای اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده است. دادههای تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمعآوری شده و نرمافزار Super Decisions نیز برای تجزیهوتحلیل دادهها بکار رفته است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بعد فرآیندهای داخلی و بهکارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکدههای علوم پایه در مقایسه با دانشکدههای علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر است. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آنها بر اساس فرآیندهای دانش ارائه شده است.

واژههای کلیدی: مدیریت دانش، سنجش اثربخشی، فرآیند تحلیل شبکهای، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه مازندران.

2
3
4
4
5
5
5
6
6
8
10

12
13
13
14
15
15
16
17
19
20
21
22
22
26
27
28
29
35
35
36
38
39
39
41
42
44
45
47
49
50
56
57
57
62
72

75
75
76
76
77
78
79
80
80
82
82
83
83

85
85
86
86
86
96
101

105
105
109
110
110
111

112

120
137

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….
1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….
1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………
1-8-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………
1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………
1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………
2-2-2-دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………
2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………
2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-4-منابع دانشی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-5-تعاریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………
2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..
2-2-7-اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..
2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………
2-3-سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………
2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….
2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………
2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………….
2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود…………………………………………………………………………………………………..
2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………..
2-3-3-5- روش شناسیKP3…………………………………………………………………………………………………………………
2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………
2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………………………………………………
2 -3-4–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….
2-4- مدل تحقیق و اجزای آن…………………………………………………………………………………………………………………….
2-4-1-کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………… …………………………………….
2-4-2-. شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….
2-4-3-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………
2-5- دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………………………………..
2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………..
2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..
2-6-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….
2-7-خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2- نوعشناسی ‌پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….
3-3- انتخاب خبره ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-4- مدل و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-4-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ایالات متحده، ریاست جمهوری، موازنه قدرت، اتحادیه اروپا Next Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، مقایسات زوجی، کارت امتیازی متوازن، سنجش اثربخشی