منابع پایان نامه ارشد با موضوع عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مفهوم تعامل اجتماعی از چنان گستردگی وپهنای مفهومی برخوردار است که ذهن هر نویسنده ویا شنونده ای را برای درک عمیق وشناخت ابعاد تحلیلی آن با مشکل روبرو می سازد. در حقیقت مفهوم تعامل اجتماعی با مفهوم ارتباط اجتماعی قرابت نظری داشته والگوهای نظری وتئوری های گوناگونی در حوزه های جامعه شناسی وروان شناسی ، پیرامون این دونظریه که می توانند برای تبیین تعاملات پلیس ودستگاه قضایی کاربرد داشته باشند وجوددارد. بنابراین در گام اول سعی می گردد که با ارائه یک تعریف ضمنی وفرهنگ لغتی ابعاد معانی آن مورد بررسی قرارگیرد. درفرهنگنامه دهخدا به معنی «با یکدیگر دادوستد کردن» آمده است .
دردایره المعارف علوم اجتمایی تعامل یعنی« عمل متقابل دو یا چند موجود زنده با یکدیگر» (ساروخانی،1370،ص364).
دراین تعریف تعامل دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:
الف)تعامل مودت آمیز
زمانی است که دو موجود (فرد یا گروه ویا …)درجهتی یگانه و با هدفی مشترک عمل نمایند، نظیر تعاون یا هم نیرو زایی
ب)تعامل دوری
بدین معنی که پدیده 1 بر2 اثر میگذارد ،لیک خود نیز از آن تاثیر می گیرد بدین سان 1 بعد از تاثیر بر 2 دیگر 1 نیست بلکه به صورت 1 تبدیل یافته است .به عنوان مثال ،هنگامی که فقر بر بی سوادی اثر می نهد یعنی میزان آن را افزایش می دهد، خود نیز از آن تاثیر می پذیرد ،زیرا خود بی سوادی نیز فقر را تشدید می نماید و از این طریق دوری بسته پدید می آید.

ج)تعامل تفرقه آمیز
زمانی است که دوموجود دردو جهت جداگانه عمل نمایند وکار آنان مکمل یکدیگر نباشد.نظیرخصومت یا تقابل.
د)تعامل محیط شناختی
تعامل و همکاری آمیخته با رقابت و یا حتی همکاری آمیخته با خصومت بین افراد یا گروه هایی است که در یک محیط جغرافیایی با هم زندگی می کنند و دربرابر فرصتها،مواهب ومسائل مشخص قرار دارند .
ر)تعامل کانونی
کنش و یا واکنش دو یا چند نفر (یا گروه) به منظور پیگیری هدفی خاص (بحث در باره ی موضوعی معین ،انجام کاری مشخص و …)
و)تعامل چند گانه
کنش متقابل بین دو یا چند نفر (یا گروه ) در زمینه های گوناگون
ز)تعامل تاثیر گذار
آن کنش و واکنشی که در جریان آن
1-هر دو طرف (فرد یا گروه) تاثیر پذیرند
2-تأثیر حاصل به متضمن دگرگونی بالنسبه عمیق گردد.
با این وجود در فرهنگ علوم اجتمایی عبارتند از:
مفهومی کلی است که با شیوه ،میزان،شدت وبه طورکلی انواع گوناگون کنش وواکنش بین انسانها در یک گروه ،جمع یا جامعه سروکاردارند.ازیک دیدگاه سه نوع تعامل اجتماعی قابل تمیز است :
1-در معنای بسیارساده، تعامل اجتماعی با تعریف رویتر و هارت به دست می آید:«تعامل اجتماعی تاثیر متقابل کارگزاران اجتماعی است که طبیعت (اجتماعی) انسان را پدید می آورد، پس (بدین معنی) فرهنگ ،ناشی از تعامل اجتماعی است».
2-در معنای دوم که بیشتر توسط انسان شناسان وجامعه شناسان ارتباطات به کار می رود،تعامل اجتماعی ویاانسانی،خاصی از افراد اجتماع تلقی می شود.در این معنی تعامل اجتماعی که با تعامل نمادی مترادف می یابد،برپایه ارتباط صورت می پذیرد ودر جریان آن دگرگونی دررفتار پدید می آید.
3-درمعنای سوم ،تعامل اجتماعی در دیدگاه کسانی مطرح می شود که متعقد به “من”از نظر اجتماعی با خود در تعامل وکنش وواکنش است.نمونه بارز این طرز اندیشه را ازبلیز1 می توان شنید.
صدای می اندیشد ،از نظر فنی درتعامل قرار دارد واز آنجا که تعامل با خود (به عنوان یک شی اجتماعی )است عامل خود در جریان یک تعامل اجتماعی دیده می شود”.(ساروخانی،1377،ص366).
تعامل اجتماعی :دارای مفهوم کلی است که با شیوه، میزان وشدت وبه طور کلی انواع گوناگون کنش وواکنش بین انسان ها در یک گروه، جمع یا جامعه سروکار دارد تعامل به چهار شیوه ، تعامل گفتمانی،مبادله ای، عاطفی یا اجتماعی وتعامل مبتنی برقدرت در یک نظام اجتماعی وجود داشته باشد. در بررسی دیدگاه های تاریخی تعامل اجتماعی نظریات مختلفی مشاهده می شود:
1- هابز2( فیلسوف انگلیسی) تعامل را قدرت مشروع در جهت بکار گیری نیروهای اجتماعی برای ایجاد نظم وامنیت می داند.
2- ماکیاول3 اساس شکل گیری تعاملات انسانی را زیرکی، روباه صفتی وخشونت طلبی برای صلح وآرامش اجتماعیوسیاسی در نظر می گیرد.
3- زیمل4 اذعان می دارد که جامعه از کنش های متقابل(تعامل های) که افراد به هنگام پیوند با یکدیگر به منظور دستیابی به هدف های گوناگون می آفرینند، تشکیل شده است وجامعه شناسی باید سعی کندکه فرآیندهای روابط انسانی ونهادها رادر یابد. جامعه پذیری اساساً ازطریق معاشرت وگسترش تعامل وپیوندها با افراد دیگر، گروه ها نهادهای اجتماعی تثبیت وتحکیم می شودبنابراین روابط انسانی ازدیدگاه زیمل ، به عنوان صورت های تعاملات اجتماعی انسان، موقعی بسط می یابدکه اعتماد اجتماعی ، وفاداری، قدردانی،فداکاری واعتقاد به سرنوشت انسان به عنوان محتوای رفتاری با سائقه (اندیشه) درروابط میان افراد بوجود آیدبه عقیده زیمل قدرت(سلطه) ، کشمکش، بیگانگی از صورت های کنش متقابل میان افراد هستندکه سبب های رفتاری فرمانبرداریوفرمانروایی را تشکیل می دهند(گودرزی ودعاگویان،1385،ص34).
ح)تعامل حسابگرانه
که در آغاز کافمن5 آن را در تکمیل نظریه تعامل گرایی نمادی بکار برد .به معنای آن است که در آغاز افراد واکنش طرف مقابل خود را در نظر گیرند و آنگاه دست به عمل زنند. در برابر تعامل غیر حسابگرانه(ساروخانی ،1376،ص366).
ط)تعامل نمادی
فرآیند تعامل بین انسانها با استفاده از نمادها(مانند زبان)است.مکتبی در روانشناسی اجتماعی پدید آمده است که بر پایه آن انسان فقط از طریق تعامل با دیگر انسان واقعی می شود.
بنیان مکتب اصالت تعامل نمادی را هربرت6 ومیدوکولی7 گذاردند که بر نقش جامعه در شکل یابی شخصیت واحساس «من اجتماعی »تاکید ورزیده اند.
به زعم کولی هر انسان تخیلی تصویری از خود در دیگران در ذهن دارد وباتوجه به همان ،سعی در تغییر خود می نماید .او این فرآیند رابا تعبیر خود آینه ای یا قضاوت خویش باتصور نظر دیگران درباره خود مطرح می سازد مید بر نقش زبان (مجموعه ایاز نمادها)در فر آیند اجتماعی تمدن تأکید دارد(ساروخانی ،1376،ص366).
ی)تعامل غیر کانونی
افرادی جمع شده اند،لیک هدف معین جمعی ندارند:حتی در مواردی یکدیگر را نمی شناسند .به زعم کافمن در این شرایط نیز نحوه عمل خود به جهت وجود جمع تغییر می کند واین دگرگونی به صورت زنجیره ای در عمل دیگران نیز موثر می افتد وتعامل صورت می گیرد(ساروخانی ،1376،ص367).
2-3-2- ماهیت تعامل:
هنگام تماس با افراد واشخاص، دانستن این نکته مهم است که هدف از این تعامل چیست. این نکته تا حد زیادی، موثرترین لحن را برای تثبیت وبهترین تصویر را برای نشان دادن تعبیر می کند این تماس( تلاش بر ایجاد روابط عمومی خوب، عمدتاً اجتماعی است، هدف از تماس کسب اطلاعات است در مورد یک فرد، یک مسئله یا یک واقعه، هدف ازتماس ترغیب فردی است، در وا داشتن یک فرد به پذیرفتن یک درخواست. شما چه نقشی ایفا می کنید؟ دیگران چه نقش های را ایفا می کنند؟ البته گهگاه یک تماس ممکن است بیش از یک هدف داشته باشد ممکن است به عنوان یک تماس اجتماعی آغاز شود وسپس به ترغیب یا کسب اطلاعات منجر گردد، اما بدون داشتن یک هدف مشخص در ذهن ، ارتباط شما ممکن است موثر نباشد وقتی به این که با چه کسی تعامل می کنید (مخاطبان) وچرا(هدف ها) فکر کردید آن گاه روی نحوه تعامل واشکال ایجاد ارتباط باید تمرکز کرد(هس ،میلر،1382،ص234).
2-3-3- ضرورت تعامل پلیس ودستگاه قضایی:
ممکن است سوال شود که منظور از مقام قضایی چه نوع سمت قضایی است؟ که در پاسخ به این سوال وبه شکل مختصر بایستی گفت که جرم قتل از سری جرایمی است که مجازات قانونی آن قصاص نفس بوده ورسیدگی به آن، به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، در صلاحیت دادگاه های کیفری استان می باشد ودر مجمع دادسرا نیز به استناد بند«و» ماده 3 قانون مارالذکر تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم قتل عمد بر عهده بازپرس می باشد ودادستان تا قبل از حضور ومداخله بازپرس صرفاً می تواند اقدامات لازم را برای حفظ وجمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد.لیکن در حوزه قضایی بخش به استناد تبصره 6 ماده3 قانون مارالذکر، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید.
تعریف تعامل در این تحقیق یعنی کارکردن پلیس(آگاهی)ودستگاه قضایی(قضات دادسراوبازپرسان ویژه قتل)وهمکاری مناسب ومتقابل با هم برای رسیدن به هدف که هماناً کشف قتل می باشد .
تردیدی نیست که موفقیت مقامات قضایی دررسیدگی به امورقضایی وکاستن پرونده های ارسالی به دادگاه بستگی به همکاری وارتباط نزدیک مقامات مذبور با ضابطین دادگستری درمرحله کشف جرم وتعقیب وتحقیق از متهمین نیازبه این دارد که موقعیت ووظایف ضابطین دادگستری«ضابطین قوه قضاییه» مشخص گردد(گلدوزیان،1382،ص15).
مأمورین پلیس آگاهی وقضات رسیدگی به پرونده های قتل با توجه به وظایفی که در کشف قتل دارند بایستی این وظایف را باهم انجام دهند وانجام این وظیفه به تنهایی مقدور نمی باشد در راستای انجام وظیفه وعمل به تکلیف قانونی خود باید با همدیگر ارتباط داشته واین رابطه برای هر دو تکالیفی ایجاد می نماید وعمل به این تکالیف در برابر یکدیگر در صورت داشتن تعامل با توجه به تعاریف بالا یعنی همکاری ویاری رساندن همدیگر در رسیدن به اهداف خود نتیجه بسیار مطلوب را در برخواهد داشت داشتن رابطه کاری وفق قانونی برای هردو طرف حقوق وتکالیفی را بوجود می آورد رعایت این حقوق وتکالیف را به عنوان تعامل می توان یاد کرد.
2-4- پلیس:
2-4-1-تعاریف واصطلاحات پلیسی:
واژه پلیس واژه ای نیمه فرانسوی است که از واژه لاتینپولی تیا8و واژه آلمانی پولیی تیا9گرفته شده است.
این واژه که اززمان اسکندرواردادبیات سازمان وساختار های انتظامی شده تا به امروزبه خوبی توانسته است جایگاه منحصر به فردخوددر معرفی سازمان های انتظامی تحت عنوان پلیس رادر سطح جهانی وبین المللی حفظ کندو روزبروز توسعه یابدتا اندازه ای که به اموری فراترازموضوع های صرف انتظامی هم بسط وگسترش یابد.
میزان ماندگاری ودامنه این کلمه به چنان پایداری ووسعتیدر آمده که به عنوان یک فرهنگ ،ایجاد تغییر ویا جایگزین نمودن واژه های دیگر به جای آن را تا کنون با ناموفقی مواجه کرده است کما اینکه به عنوان یک تجربه با ادغام نیروی انتظامی در سال 1370 که برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شد،کلمه وواژه نیروی انتظامی برای سازمان جدید انتظامی کشور برگزیده شد اما نتوانست انتظارات عمومی را بر آورد نماید ودر مدت زمان کوتاهی باز ناگزیر به برگزیدن واژه پلیس به جای نیروی انتظامی شدند (هر چند این عمل غیر قانونی است ولی میزان اثر واژه پلیس این شرایط را به وجود آورده است)(احمدی،1388،ص3).
2-4-2- نیروی انتظامی
برابر ماده دو قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 مجلس شورای اسلامی :سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است که هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت وتأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون و درقلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است(احمدی،1388،ص4).
بند هشتم ماده چهار قانون نیروی انتظامی انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول شده است را بیان می کند، این وظایف به طور اجمالی در 9 بند آمده است.
1)مبارزه با مواد مخدر؛
2) مبارزه با قاچاق؛
3)مبارزه با منکرات فساد؛
4)پیشگیری از وقوع جرایم؛
5) کشف جرایم؛
6) بازرسی وتحقیق؛
7) حفظ آثار ودلائل جرم؛
8) دستگیری متهمان ومجرمان وجلوگیری از اختفای آنها؛
9) اجرا وابلاغ احکام قضایی.
نه بند مذکور در ماده 4، اولاً: جزء وظایف پلیس قضایی نیست و نمی توان کلیه آنها را مشمول وظایف پلیس قضایی دانست؛ زیرا بین بندهای1،2،3،4،9 و وظیفه اصلی پلیس قضایی که کشف جرم وتحقیق وتعقیب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد رجوع از ایجاب، عقود معین، قانون مدنی، شرایط صحت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، تحقیقات مقدماتی، مصونیت شغلی، قرآن کریم