تحقیق درمورد معاملات بورس، بورس اوراق بهادار، مبانی نظری، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

5
4 – پرسش های تحقیق 5
5 – فرضیه های تحقیق 6
6 – سوابق و پیشینه تحقیق 6
7 – روش تحقیق 7
8 – ساختار تحقیق 8
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 10
پیشگفتار 11
1-1 تعریف بازار 12
1-2 انواع بازار 12
1-3 خدمت به اشخاص در قالب يك بخش مالي 13
1-4 ابزار مشتقه در بازار سرمایه 14
1-4-1 قرارداد آینده (Futures Contract) 14
1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract) 14
1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract) 14
1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract) 15
1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract) 15
1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract) 15
1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract) 16
1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار 16
1-6 بورس 18
1-6-1 بورس اوراق بهادار 19
1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن 19
1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا 20
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن 21
1-8-1 تالار معاملات 21
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر) 21
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالي (Speculators and hedgers) 22
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا 22
1-8-5 روش انجام معامله 23
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order) 23
1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order) 23
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران 24
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا 24
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا 25
1-9-3 بازار مشتقه 26
1-9-4 بازار فرعی 27
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی 28
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد 30
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت 30
1-10-2 کشف قیمت 31
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها 31
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار 31
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری 32
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا 33
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید 33
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری 34
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین 34
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور 34
1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 39
1-12-1 دیدگاه شهید مطهری 39
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر 40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی 40
فصل دوم: شرايط و چگونگي انجام معاملات در بورس كالا 43
2-1 شرايط عمومی صحت معاملات 44
2-1-1 قصد طرفين و رضاى آنها 45
2-1-2 اهليت طرفين معامله 45
2-1-3 موضوع معين كه مورد معامله باشد 46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله 46
2-1-5 مشروعيت جهت معامله 47
2-1-6 قرارداد بايد مخالف صريح قانون نباشد 48
2-1-7 قرارداد بايد مخالف با اخلاق حسنه نباشد 48
2-1-8 قرارداد بايد مخالف با نظم عمومى نباشد 49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 49
2-2-1 ایجاب و قبول 51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد 53
2-2-3 اقسام ایجاب 54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص) 54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار) 55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب 57
2-4 زوال ایجاب و قبول 58
2-4-1 مرگ 58
2-4-2 حجر 59
2-4-3 جنون و ملحقات آن 59
2-4-4 انقضای مهلت 60
2-4-5 ردّ 60
2-4-6 ایجاب متقابل 61
2-4-7 انتفای موضوع 63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا 63
2-5-1 ساعت تالار معاملات 64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها 64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس 65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات 66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس 66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی 66
2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی 67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی 67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید 68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید 68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید 69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس 69
2-5-7 انواع سفارش خرید 70
2-5-8 انواع معاملات 70
2-5-9 تابلو ی معاملات 71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات 71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ 72
2-6-1 دوره زمانی سبز 73
2-6-2 دوره زمانی زرد 74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد 75
2-6-4 دوره زمانی قرمز 76
2-6-5 زمان آبی 77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس 77
فصل سوم: مقايسه نهاد کارگزاری و نهادهاي مشابه 79
3-1 وكالت 80
3-1-1 تعريف وكالت‌ 80
3-1-2 شرايط صحت و انعقاد وكالت‌ 81
3-1-3 موارد وكالت‌ 81
3-1-4 شرايط وكالت 82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسيلۀ موكّل 82
3-1-4-2 قابليّت نيابت دادن به ديگرى 84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت 85
3-1-5 آثار وكالت‌ 86
3-1-5-1 تعهدات وكيل‌ 86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت 86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسيلۀ توكيل به غير 87
3-1-5-1-1-2 تعدّد وكيل 88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت 88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل 88
3-1-5-1-1-3-2 رعايت حدود وكالت 89
3-1-5-1-1-3-3 رعايت مصلحت موكّل 89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت 89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌ 90
3-1-6 انحلال وكالت 91
3-1-7 عزل وكيل از ناحيۀ موكّل 92
3-2 نمایندگی 92
3-2-1 انواع نمایندگی 92
3-2-1-1 نمايندۀ قانونى 92
3-2-1-2 نمايندۀ قراردادى 93
3-2-2 نمایندگی در فقه 93
3-2-3 نمایندگی در قانون 94
3-3 عاملی 96
3-3-1 عاملی در فقه 97
3-3-2 عاملی در قانون 97
3-4 قرارداد دلالی 98
3-4-1 دلالی در قانون 99
3-5 نـمایندگی تجاری 101
3-5-1 تعریف 101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران 101
3-6 کارگزار 103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری 104
3-6-2 کارگزاری 105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری 105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس 106
3-6-1-3 کارگزاران بورس 106
3-6-3 ويژگيهاى قرارداد کارگزاری 106
3-6-3-1 عقدى است معوّض 106
3-6-3-2 عقدى است لازم 106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌ 107
3-6-3-4 شرايط و اركان قرارداد کارگزاری 107
3-6-3-5 ايجاب و قبول‌ 107
3-6-3-6 شرايط عمومی 108
3-6-3-7 تعيين حق الزحمه کارگزار 108
3-6-4 اركان قرارداد کارگزاری 108
3-6-4-1 «سرمايه و کالا» 108
3-6-4-2 «اقدام به معامله» 109
3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض 109
3-6-6 تكليف آمر 109
3-6-6-1 کارمزد 111
3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید 111
3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش 111
3-6-6-2 تخفیف کارمزد 112
3-6-7 وظایف کارگزار 113
3-6-7-1 بايد طبق دستور آمر عمل كند 114
3-6-7-2 کارگزار امين است (در صورت تعدّى و تفريط ضامن است) 114
3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود 114
3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند 114
3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری 114
3-6-8-1 موت و حجر آمر 115
3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار 115
3-6-8-3 عدم امكان انجام عملی كه در قرارداد آمده 115
3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد 116
نتيجه گيري 117
پیشنهادها 122
منابع 123
پیوست 126

چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد

مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.
پری محفوظی هشتجین
آدرس پست الکترونیک:
[email protected]
1- بیان مسأله تحقیق
در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قانون مدنی، عقود معین، رجوع از ایجاب، نیازهای اجتماعی Next Entries تحقیق درمورد بازار اوراق بهادار، قیمت گذاری، رشته حقوق، علم اقتصاد