منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان

دانلود پایان نامه ارشد

پدرانمان

مادرانمان

استادانمان

پروردگارا:
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست.

چکيده
تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند. مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)، مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک مدل را ارائه میدهد. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این پژوهش تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسايي شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگيري از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا بروش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه های درمانی، پرداخته می شود و سپس از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برگزیده شده که با تهیه و تنظیم پرسشنامه و تحلیل آنها به روش SPSS به بررسی شرایط موجود در کشور پرداخته شود، نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

واژه‌هاي كليدي: مدیریت، زمان و هزینه، تغییرات، دوباره کاری، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان.

فهرست مطالب
1.فصل اول: مقدمه 1
1-1- بیان مساله 2
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 3
1-3- سوالات تحقیق 6
1-4- فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-5- اهداف تحقيق 7
1-6- هدف کاربردی 7
1-7- نوع روش تحقيق 8
1-8- روش گردآوري اطلاعات 8
1-9- محدوده تحقیق 9
1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 9
1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق 10
1-9-4- جامعه آماری : (N) 10
1-9-5- نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری 10
1-9-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-9-7- فلوچارت گام به گام فرایند تحقیق 11
2.فصل دوم: پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق 12
2-1- مقدمه 13
2-2- بخش اول: بررسی علل تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت 14
2-3- تغییرات در پروژه 15
2-3-1- انواع تغییرات معمول در پروژه 16
2-4- تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی 17
2-4-1- علل تغییر 19
2-5- بررسی تاثیر تغییرات 21
2-5-2- اثرات مستقیم تغییر 22
2-5-3- اثرات غیر مستقیم تغییر 22
2-5-4- جنبه های مختلف تغییر 23
2-5-5- تخریب و دوباره کاری ها 24
2-5-6- تاثیر مستقیم بر برنامه 26
2-5-7- اثرات غیر مستقیم یا تبعی 26
2-5-8- مدیریت تغییر 27
2-6- کنترل یکپارچه تغییرات 28
2-7- طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز 29
2-8- مدیریت تغییر در پروژه های ساخت 30
2-8-1- تشخیص تغییر 31
2-8-2- بررسی و پیشنهاد تغییر 31
2-8-3- تصویب تغییر 31
2-8-4- اجرای تغییر 31
2-8-5- آنالیز تغییر 32
2-9- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 33
2-10- بخش دوم: مدلسازی اطلاعات ساختمان 35
2-10-2- مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟ 37
2-11- تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان 39
2-11-1- طراحی اصلی 39
2-11-2- روش دوبعدی CAD اولیه 40
2-11-3- روشهای متداول طراحی 40
2-11-4- مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 41
2-11-5- الگوهای اشیاء و اجزاء در یک مدل BIM از چه طریق قابل دستیابی هستند؟ 45
2-12- بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت 47
2-12-2- روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 49
2-13- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 50
2-14- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 53
2-15- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 56
2-15-1- تجسم طرح 57
2-15-2- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی 57
2-15-3- برنامه ریزی تجهیز کارگاه 58
2-15-4- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت 58
2-15-5- تخمین هزینه ساخت 59
2-15-6- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان 59
2-15-7- هماهنگی بین سیستم ها 59
2-15-8- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی 60
2-15-9- پیش ساختگی 60
2-15-10- بهره برداری و نگهداری 61
2-16- چالشهای پیش روی سیستم BIM 61
2-17- هزينه هاي بكارگيري تكنولوژي BIM 62
2-18- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM 63
2-19- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان 65
2-20- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی 65
2-21- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها 68
2-22- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت 70
2-23- خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM 73
2-24- خلاصه فصل 74
3.فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله 75
3-1- مقدمه 76
3-2- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 76
بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها 76
3-3- تعریف مفاهیم و متغیرها 76
3-3-1- متغیر کمی 77
3-3-2- متغیر کیفی 77
3-3-3- جامعه و نمونه آماری 77
3-3-4- روشهای برآورد حجم نمونه 78
3-4- جمع آوری داده ها 79
3-4-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود 79
3-4-2- مصاحبه 80
3-4-3- پرسشنامه 81
3-5- پردازش و تفسیر داده ها 82
3-6- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 83
3-7- ابزار گردآوری داده ها 83
3-7-1- جامعه آماری 83
3-7-2- پرسشنامه 84
4. فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 85
4-1- مقدمه 86
4-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 86
4-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM 87
4-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با استفاده از BIM 89
4-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از BIM 92
4-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM 94
4-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با استفاده از BIM 96
4-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با استفاده از BIM 98
4-2-7- تحلیل مصرف انرژي با بهره گیري از مدلسازی اطلاعات ساختمان 99
4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه 102
4-4- یافته های توصیفی 102
4-4-1- روایی و پایایی ابزار 102
4-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی 103
4-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی 106
4-4-4- مدیریت تغییرات با استفاده از BIM 112
4-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان 119
4-4-6- آزمون فرضیات 121
5.فصل پنجم: جمع‌بندي و پيشنهادها 129
5-1- مقدمه 130
5-2- جمع بندی 130
5-2-1- مزیتهای BIM 131
5-2-2- فوايد استفاده از تكنولوژي 133
5-3- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 134
5-3-1- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی 135
5-4- فرضيه‏هاي تحقیق 137
5-1- نتیجه گیری 138
5-2- سخن آخر 138
5-3- ارائه پیشنهادها 139
مراجع 141
پيوست‌ها 146

فهرست شکل‌ها
شکل 2-1 نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات 21
شکل 2-2 نمودار پیگیری دوباره کاری ها 25
شکل 2-3 توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل. 34
شکل 2-4 مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) 36
شکل 2-5 الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی 37
شکل 2-6 مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 39
شکل 2-7 فرايند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM 43
شکل 2-8 بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI) 45
شکل 2-9 ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با استفاده از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004) 46
شکل 2-10 بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC) 48
شکل 2-11 مقایسه بین روشهای مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21]. 51
شکل 2-12 طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 54
شکل 2-13 ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM 54
شکل 2-14 استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction) 56
شکل 2-15 مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM) 70
شکل 4-1 طراحی آسمان خراش دیجیتال با استفاده از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با استفاده از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرآیندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند. 88
شکل 4-2 نمونههایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از BIM 90
شکل 4-3 شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود. 91
شکل 4-4 بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 93
شکل 4-5 طراحی اولیه صورت گرفته با استفاده از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی 96
شکل 4-6 مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit تولید میشود 97
شکل 4-7 نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان 104
شکل 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 107
شکل 4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 108
شکل 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 109
شکل 4-11 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 110
شکل 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 111
شکل 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112
شکل 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 115
شکل 4-15 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 116
شکل 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 118
شکل 4-17 توزیع پاسخگویان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره سازي، بعدي، Autodesk، طراحي Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره میزان آشنایی، مدل سازی، مدیریت پروژه، ایالات متحده