منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، دوران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب:
چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل 1. کليات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 1
1_1 بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
2_1 سؤالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………. 3
3_1 فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 3
4_1 اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………. 3
5_1 جنبه جديد بودن تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 4
6_1 روش شناسي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 4
7_1 جامعه آماري و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 5
8_1 موانع و محدوديت ………………………………………………………………………………………………………….. 5 9_1 روش تحليل اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………………………… 5
10_1 پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………… 5
1-10-1 پايان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 5
2-10-1 گزارش هاي حاصل از طرح هاي پژوهشي ………………………………………………………………. 9
11-1 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
11_1 واژگان کليدي ……………………………………………………………………………………………………………. 12
فصل 2. مباني نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 13
1-2 مفاهيم …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-1-2 توسعه پايدار شهري ………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-2 مديريت شهري ………………………………………………………………………………………………………… 14
3-1-2 محله ………………………………………………………………………………………………………………………… 16
4-1-2 مديريت محلي …………………………………………………………………………………………………………. 18
5-1-2 برنامه ريزي محله محور ………………………………………………………………………………………….. 20
6-1-2 تقسيمات محله اي (محله بندي) ……………………………………………………………………………. 22
2-2 مکاتب ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-2-2 مکتب ساختارگرايي ………………………………………………………………………………………………… 23
3-2 رويکردها ……………………………………………………………………………………………………………………. 26
1-3-2 رويکرد توسعه پايدار شهري ……………………………………………………………………………………. 26
1-1-3-2 حکمروايي خوب شهري ……………………………………………………………………………………… 30
2-1-3-2 مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
3-1-3-2 توسعه اجتماعات محله اي …………………………………………………………………………………. 37
2-3-2 رويکرد مديريت يکپارچه شهري …………………………………………………………………………….. 39
3-3-2 رويکرد هاي نوين به محله ………………………………………………………………………………………. 41
3-2 نظريه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-3-2 تئوري نو شهرگرايي ………………………………………………………………………………………………… 43
4-2 مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 46
1-4-2 مدل هاي ساخت شهر ……………………………………………………………………………………………. 46
2-4-2 مدل شهرهاي سالم …………………………………………………………………………………………………. 50
6_2 تجارب ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-6-2 مدل اندازه ي محله در غرب …………………………………………………………………………………….. 55
1-6-2 مدل اندازه ي محله در ايران …………………………………………………………………………………….. 57
7_2 نتايج مباني نظري …………………………………………………………………………………………………….. 57
فصل 3. تحليل تطبيقي محله هاي شهري قديم و جديد با توجه به مطالعات ميداني….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
1-3 مفهوم محله و شاخصهاي تقسيم بندي آنها در ادوار مختلف ……………………………………… 64
1-1-3 دوران باستان ………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-1-3 دوران اسلامي …………………………………………………………………………………………………………. 66
3-1-3 دوران قاجاريه …………………………………………………………………………………………………………. 69
4-1-3 دوران پهلوي اول ……………………………………………………………………………………………………. 70
5-1-3 دوران پهلوي دوم …………………………………………………………………………………………………… 71
6-1-3 دوران پس از انقلاب اسلامي ………………………………………………………………………………… 72
7-1-3 دوران معاصر …………………………………………………………………………………………………………… 73
جدول جمع بندي ………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-3 ضرورت بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي …………………………………………………………. 80
3-3 اهداف تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………….. 81
4-3 مزاياي تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………….. 82
5-3 مشکلات تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………. 83
6-3 اسناد بالادست و قوانين مربوطه …………………………………………………………………………………. 85
1-6-3 قوانين و اسناد بالادست در سطح ملي ……………………………………………………………………. 86
1-1-6-3 سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1?0? هجرى شمسى ……………….86
2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (1388_1384) …………………………86
3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (1394_1390) ………………………….87
4-1-6-3 قوانين تقسيمات کشوري………………………………………………………………………………………..88
2-6-3 قوانين و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ……………………………………………………. 90
1-2-6-3 گزارش ساليانه شهرداري تهران………………………………………………………………………………90
2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران …………………………………………………………………………………………..90
3-2-6-3 سند راهبردي_ ساختاري توسعه و عمران شهر تهران ………………………………………..91
4-2-6-3 اسناد “الگوي توسعه مناطق و طرح تفصيلي مناطق 22 گانه تهران …………………..92
5-2-6-3 طرح تفصيلي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………….92
6-2-6-3 قوانين شهرداري …………………………………………………………………………………………………….93
7-3 نقش شوراها وشوراياري ها در تقسيمات محله اي ……………………………………………………. 95
8-3 شاخصهاي تقسيمات محله اي …………………………………………………………………………………… 97
1_8_3 شاخصهاي تقسيمات محله اي در گذشته …………………………………………………………….. 97
2_8_3 شاخصهاي تقسيمات محله اي دوره

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نمايندگي، فعاليت، ، داراي Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوران باستان