منابع و ماخذ پایان نامه قاعده لاضرر، قاعده احترام، حوزه و دانشگاه، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………..
?
بخش دوم : مروري بر زندگي شهيد ثاني…………………………………………………………………………..
?
خاندان شهيد ثاني……………………………………………………………………………………………………………….
8
زندگي علمي شهيد ثاني……………………………………………………………………………………………………..
8
استادان و شاگردان شهيد ثاني……………………………………………………………………………………………
10
آثار علمي شهيد ثاني…………………………………………………………………………………………………………..
10
شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………………
12
فصل اول : مباني اجتهادي شهيدثاني…………………………………………………………………………………
13
بخش اول : اصول فقه از منظر شهيد ثاني………………………………………………………………………….
15
مبحث اول : توضيح مباني اصولي شهيد ثاني……………………………………………………………………
15
مبحث دوم : نوآوري اصولي شهيد ثاني………………………………………………………………………….
53
مبحث سوم : جمع بندي مباني اصولي شهيد ثاني…………………………………………………………..
57
بخش دوم : دانش رجال از منظر شهيد ثاني……………………………………………………………………..
59
مبحث اول : بررسي انديشه رجالي شهيد ثاني………………………………………………………………….
59
مبحث دوم : نوآوري رجالي شهيد ثاني………………………………………………………………………….
76
مبحث سوم : جمع بندي مباني رجالي شهيد ثاني………………………………………………………….
78
فصل دوم : مباني تطبيقي شهيد ثاني…………………………………………………………………………………
81
بخش اول : توضيح مباني تطبيقي شهيد ثاني……………………………………………………………………
83
مبحث اول : رضايت………………………………………………………………………………………………………….
83
مبحث دوم : قاعده اذن…………………………………………………………………………………………………….
85
مبحث سوم : قاعده ملازمه اذن در شيء با اذن در لوازم آن………………………………………….
90
مبحث چهارم : قاعده ضمان يد……………………………………………………………………………………….
94
مبحث پنجم : قاعده غصب………………………………………………………………………………………………
99
مبحث ششم : قاعده كل عقد يضمن……………………………………………………………………………….
107
مبحث هفتم : قاعده استيمان…………………………………………………………………………………………..
111
مبحث هشتم : قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………
118
مبحث نهم : قاعده تسبيب………………………………………………………………………………………………
122
مبحث دهم : قاعده غرور …………………………………………………………………………………………………
128
مبحث يازدهم : قاعده العقود تابعه للقصود……………………………………………………………………….
133
مبحث دوازدهم : قاعده تغيير پذيري احکام اوليه به تاثير زمان و مکان………………………
140
مبحث سيزدهم : قاعده الحاکم ولي الممتنع ………………………………………………………………….
155
مبحث چهاردهم : ماهيت مالکيت…………………………………………………………………………………..
163
مبحث پانزدهم : قاعده تسلط…………………………………………………………………………………………….
168
مبحث شانزدهم : قاعده يد……………………………………………………………………………………………….
176
مبحث هفدهم : قاعده احترام مال……………………………………………………………………………………
182
مبحث هجدهم : قاعده اقدام…………………………………………………………………………………………….
186
مبحث نوزدهم : اصل صحت…………………………………………………………………………………………….
188
مبحث بيستم : قاعده اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………..
193
مبحث بيست و يکم : تعذر وفا به مدلول عقد ………………………………………………………………..
199
مبحث بيست و دوم : قاعده المومنون عند شروطهم …………………………………………………….
202
مبحث بيست و سوم : قاعده غرر……………………………………………………………………………………..
213
مبحث بيست و چهارم : قاعده ربا…………………………………………………………………………………….
216
مبحث بيست و پنجم : قاعده لاضرر………………………………………………………………………………..
221
بخش دوم : نوآوري تطبيقي شهيد ثاني……………………………………………………………………………
228
بخش سوم : جمع بندي مباني تطبيقي شهيد ثاني…………………………………………………………..
232
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………….
233
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..
239

مقدمه

مباني در سازماندهي انديشه نقش اساسي دارد. بدون داشتن مباني نظم فکري امري ناممکن است. از اينرو انديشه دانشمندان بزرگي چون شهيد ثاني همواره بر بنيان مباني استوار بنا شده است تا آرايي که بيان مي کنند متقن باشد. نظرات خاص شهيد ثاني با تکيه بر مباني فقهي خويش اتخاذ شده، به مصاف پنجره هاي جديد و طرح انديشه هاي نو در مسائل علمي محسوب مي شود اين توليد علم رهين فکرهاي قوي و نتيجه نبوغ و نو آفريني اوست .اکنون سال ها از شهادت پر شکوه و غريبانه فقيه پر آوازه تاريخ فقه شيعه مي گذرد اما هنوز آثارش مورد استناد و محور آموزش فقه امامي قرار دارد . در نتيجه شناخت انديشه ها و پژوهش هاي فقهي وي بايستگي هاي انکار ناپذير است . آثار پرمايه و دانش افزاي شهيد ثاني بر پايه ويژگي هاي فقه نوين، نيازهاي زمان و نقد نظريه ها و يافته هاي فقهي عصر خويش سامان يافته است .منابع استفاده شده در اين تحقيق شامل پنج بخش روايي، اصولي، فقهي، رجالي و قواعد فقهي است .در اين تحقيق آثار شهيد ثاني محور اصلي قرار دارد اگرچه از کتب علمي ديگر به جهت ضرورت بحث استفاده شده است . تحقيق حاضر در دو فصل تنظيم گرديده است : فصل اول مباني اجتهادي شهيد ثاني مورد پژوهش قرار مي گيرد در فصل دوم مباني تطبيقي وي بررسي مي شود و در آخر مباني فقهي شهيد ثاني در معاملات نتيجه گيري شده است . شهيد ثاني با عمر کم اما با برکت خويش در تراث فقه اسلامي خوش درخشيده و نام وي در تاريخ فقه اماميه ماندگار شده است در پايان بر خود فرض مي دانم براي روح اين شهيد فقيه سلام و درود هديه کرده و علو درجات را از خداوند منان خواستار شوم .
سکينه جعفري هرفته
مهر 1389

کليات

بخش اول : طرح پايان نامه

1- تعريف مساله و بيان سوال هاي اصلي تحقيق
بدون داشتن مباني نظم فکري امري غير ممکن است. با توجه به اين?که شهيد ثاني از نوادر دوران و مفاخر بزرگ اسلام است و دانشمندي متبحر در فقه، اصول، رجال، حديث، تفسير، درايه، ادبيات، کلام?و… در علوم مختلف راهگشاي محققان معارف الهي است.‏ در فقه صاحب کتب ارزشمندي چون الروضة البهيه و مسالک الافهام مي باشد .کتاب الروضة البهيه شهيد ثاني سال‌ها از متون درسي فقه به شمار مي‌آيد. طي ساليان طولاني در حوزه هاي علميه و دانشگاهها در سطوح مختلف مورد توجه بوده است. بدين منظور کتاب الروضة البهيه و مسالک الافهام را مبنا قرار مي دهيم. در اين تحقيق رئوس اصلي ، فقه معاملات مي باشد که به دليل انسجام و پيوستگي مطالب اين تحقيق را از بخش هاي ديگر فقهي بي نياز نمي کند .

سوال هاي اصلي تحقيق
– نياز به علم اصول با توجه به مباحث فقه، شرايط زماني، استعداد و ويژگي هاي فقه شهيد ثاني چگونه تعريف شده است ؟
– استعداد و ويژگي هاي فقه شهيد ثاني در رابطه با علم قواعد فقه چيست ؟
– محدوده کاربرد علم رجال در فقه شهيد ثاني چه ميزان است ؟
– شهيد ثاني در فقه صاحب نظر و مبتکر است ؟

2- پيشينه تحقيق
موضوع رساله حاضر مباني فقهي شهيد ثاني در معاملات است . با توجه به جستجو هاي انجام گرفته پايان نامه اي توسط محمدرضا موسويان، در موضوع حكومت اسلامي در انديشه سياسي شهيد ثاني پايان نامه كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع ) مورد بررسي قرار گرفته است اما پايان نامه اي در مورد مباني فقهي شهيد ثاني در معاملات موجود نمي باشد.

3- ضرورت و اهداف تحقيق
بررسي و ارزيابي مباني فقهي شهيد ثاني و فراهم کردن زمينه هاي علمي براي پاسخگويي به مطالب زير مي باشد :
– ميزان نياز به علم اصول با توجه به مباحث فقه، شرايط زماني، استعداد و ويژگي هاي فقه شهيد ثاني?روشن گردد .
– استعداد و ويژگي هاي فقه شهيد ثاني در رابطه با علم قواعد فقه بيان شود .
– محدوده کاربرد علم رجال در فقه شهيد ثاني آ شکار گردد .
– نوآورهاي شهيد ثاني در فقه کشف و ارائه شود.
اين رساله با بررسي شيوه استدلالي شهيد ثاني و تحليل مباني فقهي مي تواند در راستاي دانش افزويي دانش پژوهان در گرايش فقه و حقوق مراکز علمي، اعم از حوزه و دانشگاه، موثر واقع شود .

4- فرضيه هاي تحقيق
آنچه تحقيق در صدد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دستور زبان، صدق و کذب Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه علم اصول فقه