مقاله رایگان با موضوع عقد استصناع، استصناع

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………41
بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………….41
بند دوم – عقود مبادله اي…………………………………………………………………………………………………………41
بخش دوم – جايگاه حقوقي عقد مرابحه
فصل اول – قواعد و مباني عقد مرابحه…………………………………………………………………………………………………………………………47
مبحث اول – ماهيت و مباني عقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..47
گفتار اول – مفهوم و اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند اول – مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………49
گفتار دوم – مباني مشروعيت……………………………………………………………………………………………………………………54
بند اول – روايات………………………………………………………………………………………………………………………..54
بند دوم – فقه اماميه…………………………………………………………………………………………………………………57
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………………………………….58
بند اول – ارکان عمومي…………………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم – ارکان اختصاصي……………………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
بند اول – مالکيت و الزام به تسليم……………………………………………………………………………………………68
بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عمليات بانکي بدون ربا………………………………………………………………………………..70
مبحث اول – احکام………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول – مزاياي اجرايي عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه…………………………………………………………………..71
بند اول – فروش اقساطي………………………………………………………………………………………………………….72
بند دوم – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرايي……………………………………………………………………………………………………………………….78
بند اول – احکام اجرايي……………………………………………………………………………………………………………79
بند دوم – احکام تسويه…………………………………………………………………………………………………………….85
مبحث دوم – روش هاي اعمال عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………….87
گفتار اول – اوراق مبتني برعقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..87
بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………………88
بند دوم – آثار اقتصادي…………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم – کارت اعتباري مبتني بر عقد مرابحه………………………………………………………………………………………92
بند اول – عناصر کارت اعتباري…………………………………………………………………………………………………93
بند دوم – شيوه تسويه………………………………………………………………………………………………………………94
بخش سوم – جايگاه حقوقي عقد استصناع
فصل اول – قواعد و مباني عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………………………..97
مبحث اول – ماهيت و مباني عقد استصناع………………………………………………………………………………………………..97
گفتار اول – مفهوم و اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….97
بند اول – مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………98
بند دوم – اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….103
گفتار دوم – مباني مشروعيت……………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول – ديدگاه فقيهان متقدم……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم – ديدگاه فقيهان متأخر……………………………………………………………………………………………..114
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………..118
گفتار اول – ارکان…………………………………………………………………………………………………………………………………….118
بند اول – ارکان عمومي………………………………………………………………………………………………………….119
بند دوم – ارکان اختصاصي…………………………………………………………………………………………………….125
گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
بند اول – مالکيت و الزام به تسليم…………………………………………………………………………………………127
بند دوم – ضمان…………………………………………………………………………………………………………………….130
فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانکي بدون ربا………………………………………………………………………….130
مبحث اول – احکام……………………………………………………………………………………………………………………………………..131
گفتار اول – مزاياي اجرايي عقد استصناع نسبت به عقود مشابه……………………………………………………………..131
بند اول – سلم………………………………………………………………………………………………………………………..132
بند دوم – مشارکت مدني………………………………………………………………………………………………………134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرايي……………………………………………………………………………………………………………………136
بند اول – احکام کلي………………………………………………………………………………………………………………136
بند دوم – احکام اجرايي…………………………………………………………………………………………………………138
مبحث دوم – روش هاي اعمال عقد استصناع…………………………………………………………………………………………….143
گفتار اول – اوراق مبتني برعقد استصناع…………………………………………………………………………………………………143
بند اول – انواع اوراق………………………………………………………………………………………………………………144
بند دوم – آثار اقتصادي………………………………………………………………………………………………………….146
گفتار دوم – تأمين مالي مبتني بر عقد استصناع……………………………………………………………………………………..150
بند اول – انواع تأمين مالي……………………………………………………………………………………………………..150
بند دوم – آثار اقتصادي………………………………………………………………………………………………………….152
بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………….154
فهرست منابع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت، دال و مدلول Next Entries مقاله رایگان با موضوع استصناع، عقد استصناع، عقود مرابحه، حقوق تجارت