منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، چرخه عمر، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام 50
2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش 50
2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53
2-3-1) مقدمه 53
2-3-2) چرخه عمر شرکت 54
2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54
2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور 55
2-3-3-2) مرحله رشد 55
2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ 56
2-3-3-4) مرحله افول یا سکون 56
2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57
2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه 78
3-2) روش پژوهش 78
3-3) فرضیه‌های پژوهش 78
3-4) مدل مفهومی پژوهش 79
3-5) جامعه و نمونه آماری 79
3-6) قلمرو پژوهش 80
3-7) روش گردآوری اطلاعات 80
3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه 90
4-2) یافته‌های توصيفی 91
4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش 95
4–4) آزمون ضریب همبستگی 96
4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش 97
4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن 97
4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش 99
4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش 100
4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش 100
4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش 102
4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش 103
4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش 105
4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 107
4-10) خلاصه فصل چهارم 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1) مقدمه 110
5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش 110
5-3)بحث و نتیجه گیری 111
5–4) محدودیتهای پژوهش 112
5–5) پیشنهادهای پژوهش 113
5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش 113
5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 114
منابع 116
پیوست 121

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول(2-1) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها 42
جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی 69
جدول(4-1): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش 91
جدول(4-2): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 91
جدول(4–3): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد 94
جدول(4–4): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ 94
جدول(4-5): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول 95
جدول(4-6): نتایج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95
جدول(4-7): نتایج آزمون ضریب همبستگی 96
جدول(4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش 97
جدول(4-9): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن 99
جدول(4-10): آزمون همخطی فرضیه‌های پژوهش 99
جدول(4-11): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش 101
جدول(4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش 102
جدول(4-13): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش 104
جدول(4-14): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش 106
جدول(4-15): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 107

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار(2-1) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14 51
نمودار (2-2) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14 52
نمودار (2-3) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری 55
نمودار(4-1): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش 100
نمودار(4-2) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش 102
نمودار(4-3): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش 104
نمودار(4-4): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش 106

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چيانگ و وكينتاش 1986 براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفكيك شركت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1)مقدمه
گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
1-2) بیان مسئله
مطالعات نشان می‌دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).
تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي‌كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي‌يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي‌رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي‌تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي‌تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي‌گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، 1389).

يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي‌شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي‌كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي‌آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي‌كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت‌ها منتشر مي‌شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه‌ها را مي‌توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي‌شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي‌دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).
باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي‌تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد.
يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي‌كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی