منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :

تمام کسانيکه داشته هاي خود را مديون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسير پرپيچ وخم زندگيم ، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند. وياري سبز شان همواره و بي منت،اميد بخش وياري دهنده درتمام زندگيم بوده است .
و برادران و خواهرانم که در تمام مراحل تحصيلي حامي و پشتيبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبتهايشان را سپاس گفته باشم .

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-1تاريخچه مطالعاتي 6
3-1 بيان مساله تحقيق: 8
4-1 چارچوب نظري : 10
5-1 فرضيات تحقيق: 15
6-1 اهداف تحقيق : 16
1-6-1 اهداف علمي : 16
2-6-1اهداف کاربردي : 16
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق : 16
8-1حدود مطالعاتي 17
1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق 18
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق 18
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق 18
9-1 تعريف واژه ها واصطلاحات تحقيق 18
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 22
2-2 گفتار اول: ساختار مالکيت 23
1-2-2 مالکيت و مديريت واحدهاي اقتصادي 23
2-2-2 حاکميت شرکتي 25
1-2-2-2 تعريف حاکميت شرکتي 29
2-2-2-2 مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از سهامداران : 29
3-2-2 گروه بندي هاي مختلف سهامداران: 31
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به ميزان کنترل بر هيأت مديره: 32
2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگي به شرکت سرمايه پذير: 32
3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکيت : 33
4-2-2 ساختارهاي مالکيت 33
1-4-2-2 سرمايهگذاران نهادي 34
1-1-4-2-2 فرضيه هاي مربوط به نقش نظارتي سهامداران نهادي : 38
2-1-4-2-2 سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار و غيرحساس به فشار : 39
2-4-2-2 سرمايهگذاران شرکتي 39
3-4-2-2 سرمايهگذاران مديريتي 41
4-4-2-2 سرمايهگذاران خارجي 45
1-4-4-2-2 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي 46
2-4-4-2-2 جايگاه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي 46
5-2-2- تئوري نمايندگي 47
6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 49
3-2 گفتار دوم : نقدشوندگي سهام 49
1-3-2 نقدشوندگي 49
2-3- 2 معيارهاي نقدشوندگي : 52
1-2-3-2 معيارهاي مبتني بر سفارشات سهام : 53
1-1-2-3-2 معيار تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش : 53
2-1-2-3-2 اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش : 54
3-1-2-3-2 مبناي نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار : 54
4-1-2-3-2 اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام : 56
5-1-2-3-2 مدل هاي تخميني اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش : 58
2-2-3-2 معيارهاي مبتني بر معاملات : 59
3-3-2 ريسک نقدشوندگي: 63
4-3-2 ابعاد نقدشوندگي بازار: 64
5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگي در بازارهاي نو ظهور 65
6-3-2 عوامل تاثيرگذار برنقدشوندگي با توجه به سطح توسعه يافتگي بازارها 67
7-3-2 اقدامات لازم جهت افزايش نقدشوندگي بازار 68
8-3-2 مفهوم جهش براي نقدشوندگي 69
9-3-2 مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام 69
1-9-3-2 نظريات مدافع حضور مالکان نهادي 70
1-1-9-3-2 فرضيه نظارتي 70
2-1-9-3-2 فرضيه کارآيي اطلاعاتي 70
2-9-3-2 نظريات مخالف حضور مالکان نهادي 72
1-2-9-3-2 فرضيه کژگزيني 72
2-2-9-3-2 فرضيه کاهش سهام شناور 73
10-3-2 ساختار مالکيت و نقدشوندگي بازار 74
11-3-2 ترکيب مالکيت و سهام شناور آزاد 77
12-3-2 اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار 79
13-3-2 تأثيرات نامطلوب پايين بودن سهام شناور آزاد 80
14-3-2 علل تمايل به انحصار سهام در شرکت‌هاي عضو بورس 80
15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارايي بازار 82
16-3-2 پيامد هاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه 84
4-2 گفتار سوم :پيشينه تحقيق: 87
1-4-2 تحقيق هاي خارجي: 87
2-4-2 تحقيق هاي داخلي : 99
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 108
2-3 روش تحقيق 108
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 109
4-3 مدل تحقيق 110
1-4-3 متغير هاي مستقل: 111
2-4-3 متغير وابسته 112
3-4-3 متغير هاي کنترل: 113
5-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات 113
6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 114
1-6-3 روش آزمون فرضيات: 114
1-1-6-3 روش آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم: 115
2-1-6-3 روش آزمون فرضيه پنجم: 115
2-6-3 روش کلي آزمون فرضيات 116
7-3 مراحل عمومي تجزيه و تحليل داده ها: 117
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 120
2-4 شاخص هاي توصيفي متغير ها 120
3-4 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 122
1-3-4- بررسي اعتبار مدل 123
4-4 بررسي نرمال بودن متغير هاي وابسته : 124
5-4 نتايج آزمون فرضيه اول : 125
1-5-4 مدل اول 125
2-5-4 مدل دوم 128
3- 5-4 مدل سوم 130
4- 5-4 مدل چهارم 133
5- 5-4 مدل پنجم 135
6- 5-4 نتيجهگيري کلي 138
6-4 نتايج آزمون فرضيه دوم : 138
1-6-4 مدل اول 139
2-6-4 مدل دوم 141
3-6-4 مدل سوم 143
4-6-4 مدل چهارم 146
6-6-4 نتيجهگيري کلي 151
7-4 نتايج آزمون فرضيه سوم : 151
1-7-4 مدل اول 152
2-7-4 مدل دوم 154
4-7-4 مدل چهارم 159
5-7-4 مدل پنجم 161
6-7-4 نتيجهگيري کلي 164
8-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم : 164
9-4 نتايج آزمون فرضيه پنجم : 165
1-9-4 مدل اول 165
2-9-4 مدل دوم 168
3-9-4 مدل سوم 170
4-9-4 مدل چهارم 173
5-9-4 مدل پنجم 175
6-9-4 نتيجهگيري کلي 178
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 182
2-5 نتايج آزمون فرضيه ها 182
1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه اول : 182
2-2-5 نتيجه آزمون فرضيه دوم : 184
3-2-5- نتيجه آزمون فرضيه سوم : 185
4-2-5 نتيجه آزمون فرضيه چهارم: 186
5-2-5- نتيجه آزمون فرضيه پنجم 186
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق 188
1-4- 5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات تحقيق : 188
2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 189
5-5- محدوديت هاي تحقيق 190
پيوست ها
پيوست الف : جامعه مطالعاتي تحقيق 192
پيوست ب:خروجي هاي نرم افزار: 196
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 228
منابع لاتين: 231
چکيده لاتين 240

جدول 1-4 : آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق 121
جدول (2-4) نتايج آزمون نرمال بودن متغير هاي وابسته (آزمون کولموگروف اسميرنف) 124
جدول3-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 126
جدول4-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 127
جدول 5-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 128
جدول6-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 129
جدول7-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 131
جدول8-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 132
جدول9-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 133
جدول10-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 134
جدول11-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 136
جدول12-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي 137
جدول13-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 139
جدول14-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 140
جدول15-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 141
جدول16-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 142
جدول17-4 نتايج تحليل آماري مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 144
جدول18-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 145
جدول19-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 146
جدول20-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 147
جدول21-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 149
جدول22-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي 150
جدول23-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 152
جدول24-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 153
جدول25-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 154
جدول26-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 155
جدول27-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 157
جدول28-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 158
جدول29-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 159
جدول30-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 160
جدول31-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 162
جدول32-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي 163
جدول33-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 165
جدول34-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 167
جدول35-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 168
جدول36-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 169
جدول37-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 171
جدول38-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 172
جدول39-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 173
جدول40-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 174
جدول41-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 176
جدول42-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت 177
جدول 43-4 خلاصه نتايج تحليل هاي آماري آزمون فرضيه هاي تحقيق 179

شکل 1-2 : سطوح نقدشوندگي 52
شکل 2-2 : نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضاي اوراق بهاداردر بازار سرمايه 55
شکل3-2 : اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش . 56
شکل 1-3 مدل مفهومي تحقيق 110

چكيده:
بنابر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فساد اداری، قاچاق کالا، اقتصاد کشور، کالاهای خارجی Next Entries منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، بازار سهام، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران