دانلود پایان نامه درمورد صنایع‌دستی، توزیع فراوانی، مصرف‌کننده، رفتار خرید

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگران خارجی، خرید صنایع دستی، بازاریابی گردشگری ، شهر اصفهان، کارآفرینی فرهنگی

فهرست عناوین

عنوان صفحه

فصل اول (کلیات پژوهش) 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله پژوهش 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5-پرسش‌های تحقیق 6
1-6- فرضیه‌های تحقیق 6
1-7-قلمرو تحقیق 6
1-8- حجم جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 6
1-9-روش تحقیق 7
1-10-ابزار جمع‌آوری داده‌ها 7
1-11-تعریف متغیرهای تحقیق 7
1-12-چارچوب نظری تحقیق 7
1-13-تعریف نظری اصطلاحات 8
فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع پژوهش) 10
2-1-مقدمه 11
2-2-صنایع‌دستی 12
2-2-1-انواع صنایع 12
2-2-2-تعاریف، طبقه‌بندی و تاریخچه صنایع‌دستی 13
2-2-2-1-تعریف صنایع‌دستی 13
2-2-2-2-انواع طبقه بندی صنایع دستی 14
2-2-2-3- پیدایش صنایع‌دستی 14
2-2-2-4- تاریخچه صنایع‌دستی در جهان 15
2-2-2-5- تاریخچه صنایع‌دستی در ایران 16
2-2-3-مهر اصالت یونسکو برای صنایع‌دستی 16
2-2-4-آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با صنایع‌دستی 17
2-3-توسعه پایدار گردشگری 22
2-4-رفتار مصرف‌کننده در گردشگری 23
2-4-1-تعریف گردشگری با تأکید بر دیدگاه تعاملی عرضه و تقاضا 23
2-4-2-بازاریابی گردشگری 23
2-4-3-رفتار مصرف‌کننده 24
2-4-4-رفتار مصرف‌کننده (گردشگران) در گردشگری 24
2-4-5-عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده 26
2-5-مصرف 28
2-5-1-سفر کردن و انواع مصرف 28
2-5-2-مصرف نمادین (چشم‌انداز جامعه‌شناختی به مصرف) 29
2-6-خرید 29
2-6-1-رابطه خرید و گردشگری 32
2-6-2-خرید به عنوان فراغت و مصرف گردشگری 33
2-6-3-خرید فایده گرایانه 34
2-6-4-خرید برنامه‌ریزی نشده 35
2-6-5-خرید فراغتی و تفاوت آن با خرید سنتی 36
2-6-6-خرید به عنوان فعالیتی فراغتی در مقصد گردشگری 37
2-6-7-ارزش لذتی و ارزش سودمندی خرید در مقصد گردشگری 38
2-6-8-طیف خرید کارکردی- فراغتی 38
2-6-9-خرید به عنوان سیاست گردشگری و راهبُرد پیشرفت 39
2-7-گونه شناسی خریداران 40
2-8-دلایل خرید سوغاتی توسط گردشگران 42
2-8-1-گرایش به خرید یادگاری و یادبود 43
2-8-2-در جستجوی اصالت 43
2-8-3-در جستجوی تازگی 46
2-8-4-نیازهای کارکردی 46
2-8-5-خرید هدیه برای اقوام 46
2-8-6-زیبایی‌شناسی 47
2-8-7-خستگی/ زمان اضافه 47
2-8-8-ارتباط با هنرمندان 47
2-8-9-عوامل مؤثر بر انتخاب سوغاتی 48
2-9-عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید گردشگر 50
2-9-1-فصل سفر 52
2-9-2-سن و جنسیت 52
2-9-3-هدف از سفر 55
2-9-4-درآمد و تحصیلات 55
2-9-5-همراهان سفر و جنبه اجتماعی خرید 56
2-9-6-وسیله حمل‌ونقل مورد استفاده در سفر 58
2-9-7-نوع سفر 59
2-9-8-فرهنگ، ملیت و خرید 59
2-10-دلایل انتخاب هزینه کرد به عنوان شاخص رفتار خرید 60
2-11-پیشینه پژوهش 60
2-12-خلاصه فصل 66
فصل سوم (روش پژوهش) 67
3-1-مقدمه 68
3-2-روش‌ پژوهش 68
3-3-جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 69
3-4-پرسش‌های پژوهش 70
3-5-فرضیه‌های پژوهش 70
3-6- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 70
3-7-مقیاس مورد استفاده 71
3-8-روایی و پایایی پژوهش 71
3-9-دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه 72
3-10-چهارچوب نظری پژوهش 75
3-11-فرایند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 75
3-12-خلاصه فصل 76
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 77
مقدمه 78
4-1- یافته‌های توصيفی پرسشنامه 78
4-1-1- توزيع فراواني متغير ملیت در نمونه 78
4-1-2- توزيع فراواني متغير جنسیت 80
4-1-3- توزيع فراواني متغير سن در نمونه 81
4-1-4- توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه 82
4-1-5- توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه 83
4-1-6- توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه 84
4-2- آزمون فرضیه‌های پژوهش 85
4-3- پاسخ به پرسش های پژوهش 89
4-4- یافته‌های جانبی پژوهش 93
4-5-خلاصه فصل 103
فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادها) 104
5-1- مقدمه 105
5-2- نتیجه‌گیری 105
5-3-یافته‌های جانبی پژوهش 106
5-4- مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین 107
5-5- پیشنهادهای کاربردی 109
5-6- پیشنهادهای پژوهشی 110
فهرست منابع 112
پیوست 120
پرسشنامه فارسی 124
پرسشنامه انگلیسی 130

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1: نمودار مدل مفهومی هزینه کرد گردشگران برای خرید 8
شکل 2-1: نمودار رفتار مصرف‌کنندگان 25
شکل2-2: نمودار طیف خرید کارکردی – فراغتی 38
شکل 4-1: نمودار میلهای متغير ملیت در نمونه 80
شکل 4-3: نمودار میلهای متغير سن در نمونه 82
شکل 4-5: نمودار میلهای متغير میزان تحصیلات در نمونه 83
شکل 4-6: نمودار میلهای متغير میزان درآمد در نمونه 84
شکل 4-7: نمودار میلهای توزیع فراوانی تعداد بازدید از اصفهان 93
شکل 4-8: نمودار میلهای توزیع فراوانی تعداد روز اقامت 94
شکل 4-9: نمودار میلهای توزیع فراوانی انگیزه اصلی سفر 95
شکل 4-10: نمودار میلهای توزیع فراوانی افراد همراه 96
شکل 4-11: نمودار میلهای توزیع فراوانی نحوه شرکت در خرید صنایع‌دستی 97
شکل 4-12: نمودار میلهای توزیع فراوانی چگونگی خرید صنایع‌دستی 98
شکل 4-13: نمودار میلهای توزیع فراوانی میانگین تعداد روز خرید 99

فهرست جدول‌ها

جدول 1-1: تعریف متغیرهای تحقیق 7
جدول 2-1: رابطه سن و جنسیت با رفتار خرید گردشگران 53
جدول 3-1: آمار اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان از
تعداد گردشگران خارجی در شهر اصفهان 69
جدول 3-2: سوالات بخش اول پرسشنامه 72
جدول 3-3: سوالات بخش دوم پرسشنامه 73
جدول 3-4: سوالات بخش سوم پرسشنامه 73
جدول 3-5: سوالات بخش چهارم پرسشنامه 74
جدول 3-6: سوالات بخش پنجم پرسشنامه 74
جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیر ملیت در نمونه 79
جدول 4-2: توزيع فراواني متغير جنسیت در نمونه 80
جدول 4-3: توزيع فراواني متغیر سن در نمونه 81
جدول 4-4: توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه 82
جدول 4-5: توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه 83
جدول 4-6: توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه 84
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی بین سن گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی 85
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی بین میزان تحصیلات گردشگران
با میزان خرید صنایع‌دستی 86
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی بین درآمد ماهانه گردشگران
با میزان خرید صنایع‌دستی 86
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی بین تعداد همراه زن با میزان خرید صنایع‌دستی 87
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی بین تعداد همراه مرد با میزان خرید صنایع‌دستی 87
جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی بین تعداد همراه 0 تا 17 سال با میزان خرید صنایع‌دستی 88
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی بین نوع سفر گردشگران با میزان خرید صنایع‌دستی 88
جدول 4-15: فراوانی خرید هر یک از صنایع‌دستی 89
جدول 4-16: نتایج آزمون t تک نمونهای برای بررسی اهمیت ویژگی‌های صنایع‌دستی 90
جدول 4-17: ویژگیهای دارای اهمیت بالاتر از میانگین 91
جدول 4-18: ویژگیهای دارای اهمیت در حد میانگین 92
جدول 4-19: ویژگیهای دارای اهمیت پایین‌تر از میانگین 92
جدول 4-20: توزيع فراواني تعداد بازدید از اصفهان 93
جدول 4-21: توزيع فراواني تعداد روز اقامت 94
جدول 4-22: توزيع فراواني انگیزه اصلی سفر 95
جدول 4-23: توزيع فراواني افراد همراه 96
جدول 4-24: توزيع فراواني نحوه شرکت در خرید صنایع‌دستی 97
جدول 4-25: توزيع فراواني چگونگی خرید صنایع‌دستی 98
جدول 4-26: توزيع فراواني میانگین تعداد روز خرید 99
جدول 4-27: توزيع فراواني کسب اطلاعات قبل از سفر 100
جدول 4-28: توزيع فراواني خرید صنایع‌دستی برای افراد مختلف 100
جدول 4-29: توزيع فراواني منبع کسب اطلاعات 101
جدول 4-30: توزيع فراواني مشکلات بازار صنایع‌دستی اصفهان 102
جدول 4-31: نتایج آزمون t تک نمونهای برای بررسی نگرش نسبت به قیمت 103

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
تأثیر متقابل میان صنایع‌دستی و گردشگری بر اکثر محققان پوشیده نیست زیرا صنایع‌دستی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر باشد و متقابلاً صنعت گردشگری در رشد، توسعه و گسترش صنایع‌دستی، حفظ اصالت و بهبود کیفیت آن مؤثر واقع شود. صنایع‌دستی به ویژه با توجه به تأثیر بنگاه‌های کوچک تر می‌تواند نقش حیاتی در توسعه اقتصادی داشته باشد. این تأثیر به‌عنوان‌مثال از طریق ارتباط آن با صنعت گردشگری و نقشی که در توسعه صنایع خلاق و فرهنگی و همچنین از طریق تلاش‌های کارآفرینانه در اقتصاد روستایی ایفا می‌نماید، تسهیل می‌گردد. بخش صنایع‌دستی منبعی از خلاقیت و نوآوری است و کسانی که در این بخش فعالیت دارند بسیاری از ویژگی‌های کارآفرینانه از ایجاد ایده، شناخت فرصت‌ها، ریسک‌پذیری را با در نظر گرفتن طراحی محصول و در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار به نمایش می‌گذارد. صرف‌نظر از آن دسته از شرکت‌های صنایع‌دستی که روش تولید انبوه را پذیرفته‌اند و بنابراین دیگر به صورت جدی مبنا و اساس آثار دستی را ندارند، اکثریت کسب‌وکارهای صنایع‌دستی در زمره شرکت‌های خرد و کوچک هستند. سه واژه میراث «فرهنگی»، «گردشگری» و «صنایع‌دستی» ازجمله مفاهیمی هستند که عموماً در کنار هم قرار می‌گیرند. صنایع‌دستی را می‌توان یکی از شاخه‌های میراث فرهنگی و صنایع خلاق دانست(کیقبادی و همکاران،30:1387). بکار بردن این سه واژه در کنار هم‌زمانی امکان‌پذیر است که بخواهیم از طریق گردشگری مفاهیم و پیام‌های فرهنگی و آگاه‌سازنده را منتقل کنیم. مقوله گردشگری فرهنگی که در کنار گردشگری صرف مطرح می‌شود، آگاه‌سازی فرهنگی را یکی از مهم‌ترین رهیافت‌های خود می‌داند. از محورهای اصلی گردشگری فرهنگی مواردی چون دیدار از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، آشنایی با آداب و رسوم، بازدید از نمایشگاه‌ها و موزه‌ها، صنایع‌دستی و فرهنگ اقوام مختلف و به‌طورکلی بحث در مورد جذابیت‌های فرهنگی را می‌توان برشمرد. باید اشاره کرد مقصدها خود را از طریق عوامل مختلف فرهنگی مثل سوغات، صنایع‌دستی، تفریحات، معماری، تاریخ، هنر و سایر ویژگی‌های شیوه‌های زندگی، معرفی می‌نمایند و این جاذبه‌های فرهنگی بخشی از جاذبه‌های کشورهای درحال‌توسعه هستند. جاذبه‌های فرهنگی جریان‌های گردشگری ایجاد می‌نمایند بنابراین برای جامعه محلی فرصتی جهت تعامل با گردشگران و کسب درآمد از طریق آن‌ها فراهم می‌آورند. جشنواره‌ها، سوغات، رقص‌های سنتی، غذاهای محلی و غیره همه و همه بخشی از جاذبه‌های فرهنگی می‌باشند. یکی از عواملی که باعث می‌شود سفر و مسافرت برای مقاصد گردشگری سودآور باشد خرید، به ویژه خرید صنایع‌دستی توسط گردشگران است. این عمل تا آنجا مهم تلقی می‌شود که گاهی صنایع‌دستی را شاخه‌ای از گردشگری فرهنگی می‌دانند.
برای شفاف‌تر نمودن موضوع و چگونگی انجام کار، فراهم‌سازی طرح تحقیق اساسی‌ترین مرحله از مراحل تحقیق است و به عبارتی مرحله جهت‌یابی تحقیق نیز نامیده می‌شود. با توجه به اینکه در هر پژوهش شناخت دقیق عناصر تحقیق شامل مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، اهداف تحقیق، روش پژوهش، فرضیات، قلمرو مکانی، قلمرو زمانی، ابزار گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف واژه‌های پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایه و محور مطالعه است در آغاز این پژوهش سعی گردیده این موارد بیان شود.
1-2-بیان مسئله پژوهش
نخستین و مهم‌ترین ویژگی حاکم بر بیشتر محصولات صنعت گردشگری آن است که این محصولات بیشتر در قلمرو خدمات قرار می‌گیرند و این امر عاملی است که مطالعه بازاریابی آن‌ها را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازد. ولی برخی محصولات این صنعت ازجمله سوغات و صنایع‌دستی، کالاهایی ملموس‌اند و امکان مطالعه بهتر آن‌ها فراهم است. با این وجود هنوز تحقیقاتی ازاین‌دست به‌اندازه کافی انجام‌نشده است. صنایع‌دستی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تجدید نظرخواهی، اقدامات متقابل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صنایع‌دستی، جمعیت شناختی، رفتار خرید، عناصر فرهنگی