پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه ارشد

1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 6
1-6 فرضیه های تحقیق 6
1-7 مدل تحقیق 7
1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي 7
1-9 حدود مطالعاتی 12
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق 12
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق 12
1-9-3 قلمرو موضوعي تحقیق 12

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 15
2-2 مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1 تعریف اخلاق 15
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق 16
2-2-1-2 اهمیت اخلاق 16
2-2-1-3 انواع اخلاق 17
2-2-2 اخلاق حرفه ای 17
2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي 18
2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي 18
2-2-2-3 ويژگي‌هاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي 19
2-2-2-4 نظام‌هاي عمده اخلاق حرفه ای 20
2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس 21
2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 22
2-2-2-7 آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 23
2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقي كردن سازمان‌ها 23
2-2-2-9 ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 24
2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجراي قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقي 24
2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌اي 25
2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از نظر پنیو 25
2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌اي در سازمانها ، موسسات و محيط هاي كسب وكار 26
2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری 29
2-4 سبک های رهبری 31
2-4-1 تعاریف رهبری 31
2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر 31
2-4-3 مدلهای رهبری 32
2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی 34
2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف 34
2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی 34
2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری 35
2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری 35
2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند 36
2-4-4-6 نظریه رهبری ممتاز 37
2-4-4-7 رهبری تیمی 37
2-4-4-8 رهبری خدمتگزار 38
2-4-4-9 رهبری تحول آفرین 38
2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی 38
2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی 39
2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت 40
2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت 40
2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه 42
2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت 43
2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی 44
2-5 پیشینه تحقیق 45
2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان 45
2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران 47
2-6 خلاصه فصل 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 53
3-2 بررسي نوع پژوهش 53
3-3 روش پژوهش 53
3-4 متغيرهاي پژوهش 54
3-5 جامعه و نمونه آماري 55
3-6 روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 57
3-7 تعيين روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 59
3-8 روش های تجزيه و تحليل آماري 60
3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها 61
3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19 61
3-8-3 تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19 62
3-8-4 تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 65
3-9 خلاصه فصل 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه 72
4-2 آمار توصیفی 72
4-3 آمار استنباطی 72
4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول 73
4-3-1-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 73
4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول 73
4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم 74
4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم) 74
4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 75
4-3-2-3 بررسی فرضیه اول: 76
4-3-2-4 بررسی فرضیه دوم: 77
4-3-2-5 بررسی فرضیه سوم: 78
4-3-2-6 بررسی فرضیه چهارم: 79
4-3-2-7 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 79
4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش 82
4-4-1 سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83
4-4-2 سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85
4-4-3 سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86
4-4-4 سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88
4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90
4-5 خلاصه فصل 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 95
5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش 95
5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول) 95
5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم) 96
5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول 97
5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم 97
5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم 97
5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم 97
5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی 98
5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش 98
5-3 توجه به سایر پژوهشها 99
5-4 محدودیتهای پژوهش 101
5-5 پیشنهادهای پژوهش 101
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 101
5-5-2 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی 102

منابع 105
پیوست 109

فهرست جداول شماره صفحه
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10
جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57
جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73
جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75
جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79
جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80
جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80
جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83
جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86
جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88
جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91

فهرست اشکال و نمودارها شماره صفحه
نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7
شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84
شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84
شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85
شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86
شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87
شکل 4-6 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت معناداری………………………………..88
شکل 4-7 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت استاندارد………………………………89
شکل 4-8 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت معناداری………………………………..90
شکل 4-9 :نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت استاندارد…………………………………………………………………..91
شکل 4-10 : نتایج مدل اصلی پژوهش در حالت معناداری……………………………………………………………….92

چکیده

مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی میتواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفهای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبکهای نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، مسئولیت پذیری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابداران، اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی