منبع پایان نامه با موضوع مجمع البیان، جامعه اسلامی، پیامبر اسلام (ص)، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

1-7-1- تعریف سوره مبارکه انشراح 9
1-7-2- تعریف مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO 9
1-7-3- منشور تربیتی، مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-4- دستگاه آموزش وپرورش……………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 12
2-1- مقدمه 13
2-2- سوره مبارکه انشراح 13
2-2-1- تناسب سوره 13
2-2-2 – شأن نزول سوره 15
2-2-3- وجه تسمیه سوره 15
2-2-4- دورنمایی از محتوای این سوره 16
2-2-5- نگرش به واژه ها 16
2-2-6- پاداش تلاوت این سوره 17
2-3- مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO 17
2-3-1- مسیر تحولی فرایند ارزشیابی 17
2-3-2- الگوهای ارزیابی در آموزش عالی 20
2-3-3- مدل سیپو CIPPO و شبکه ایپول (EIPOL) 21
2-3-4- الگوی ارزشیابی سیپو CIPPO 23
2-3-5- مبانی نظری الگوی سیپو CIPPO 24
2-3-6- تاریخچه الگوی CIPPO 24
2-3-7- نگرش سیستمی الگوی سیپو CIPPO 26
2-3-8- هدف یا وسیله از نظر الگوی سیپو CIPPO 27
2-3-9- ارزشیابی در مدل سیپو CIPPO 27
2-3-10- بخش های ارزشیابی CIPPO 28
2-3-11- کاربردهای الگوی سیپو CIPPO 29
2-3-11-1- ارزشیابی زمینه (بافت) 31
2-3-11-2- ارزشیابی درون داد 31
2-3-11-3- ارزشیابی برون داد 33
2-4- مروری بر تحقیقات پیشین 35
2-4-1- تحقیقات داخلی 35
2-4-2- تحقیقات خارجی 36
فصل سوم: روش شناسی 38
3-1- مقدمه 39
3-2- روش تحقیق 39
3-3- روش گردآوری اطلاعات 39
3-4- دلایل انتخاب شش تفسیر 39
3-4-1- تفسیر راهنما 39
3-4-2- تفسیر نسیم حیات 40
3-4-3- تفسیر مجمع البیان 41
3-4-4- تفسیر نوین 41
3-4-5- تفسیر المیزان 42
3-4-6- تفسیر نمونه 43
3-5- شیوه استخراج منشور تربیتی مدیریتی 44
فصل چهارم : تفسیر سوره مبارکه انشراح 45
4-1- مقدمه 46
4-2- تفسیر آیه به آیه سوره انشراح از 6 تفسیر معتبر و معروف 46
4-2-1- تفسیر آیه اول از تفسیر راهنما 46
4-2-2- تفسیر آیه اول از تفسیر نسیم حیات 46
4-2-3- تفسیر آیه اول از مجمع البیان 47
4-2-4- تفسیر آیه اول از تفسیر نوین 49
4-2-5- تفسیر آیه اول از تفسیر المیزان 52
4-2-6- تفسیر آیه اول از تفسیر نمونه 53
4-2-7- تفسیر آیه دوم از تفسیر راهنما 54
4-2-8- تفسیر آیه دوم از تفسیر نسیم حیات 55
4-2-9- تفسیر آیه دوم و سوم از مجمع البیان 56
4-2-10- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نوین 57
4-2-11- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر المیزان 58
4-2-12- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نمونه 59
4-2-13- تفسیر آیه سوم از تفسیر راهنما 59
4-2-14- تفسیر آیه سوم از تفسیر نسیم حیات 60
4-2-15- تفسیر آیه چهارم از تفسیر راهنما 60
4-2-16- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نسیم حیات 61
4-2-17- تفسیر آیه چهارم از مجمع البیان 62
4-2-18-تفسیر آیه چهارم از تفسیر نوین 62
4-2-19- تفسیر آیه چهارم از تفسیر المیزان 63
4-2-20- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نمونه 63
4-2-21- تفسیر آیه پنجم از تفسیر راهنما 64
4-2-22- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نسیم حیات 65
4-2-23- تفسیر آیه پنجم از مجمع البیان 66
4-2-24- تفسیر آیه پنجم از تفسیر نوین 66
4-2-25- تفسیر آیه پنجم از تفسیر المیزان 68
4-2-26- تفسیر آیه ششم از تفسیر راهنما 69
4-2-27- تفسیر آیه ششم از مجمع البیان 70
4-2-28- تفسیر آیه ششم از تفسیر نوین 72
4-2-29- تفسیر آیه ششم از تفسیر المیزان 74
4-2-30- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نمونه 74
4-2-31- تفسیر آیه هفتم از تفسیر راهنما 75
4-2-32- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان 76
4-2-33- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان 78
4-2-34- تفسیر آیه هفتم از تفسیر نوین 79
4-2-35- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیرالمیزان 80
4-2-36- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر نمونه 81
4-2-37- تفسیر آیه هشتم از تفسیر راهنما 82
4-2-38- تفسیر آیه هشتم از تفسیر نوین 83
فصل پنجم: تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO 85
5-1- مقدمه 86
5-2- تحلیل آیه اول 86
5-2-1- سؤال اول تحقیق 86
5-2-2- سؤآل دوم تحقیق 87
5-2-3- سؤال سوم تحقیق 88
5-2-4- سؤال چهارم تحقیق 91
5-2-5- سؤال پنجم تحقیق 96
5-2-6- وجه اول منشور تربیتی، مدیریتی 97
5-3- تحلیل آیات دوم و سوم 97
5-3-1- سؤال اول تحقیق 97
5-3-2- سؤال دوم تحقیق 98
5-3-3- سؤال سوم تحقیق 98
5-3-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..100
5-3-5- سؤال پنجم تحقیق 102
5-3-6- وجه دوم منشور تربیتی مدیریتی 103
5-4- تحلیل آیه چهارم 103
5-4-1- سؤال اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………103
5-4-2- سؤال دوم تحقیق 103
5-4-3- سؤال سوم تحقیق 104
5-4-4- سؤال چهارم تحقیق 105
5-4-5- سؤال پنجم تحقیق 106
5-4-6- وجه سوم منشور تربیتی مدیریتی 107
5-5- تحلیل آیات پنجم و ششم 107
5-5-1- سؤال اول تحقیق 107
5-5-2- سؤال دوم تحقیق 108
5-5-3- سؤال سوم تحقیق 108
5-5-4- سؤال چهارم تحقیق 109
5-5-5- سؤال پنجم تحقیق 111
5-5-6- وجه چهارم منشور تربیتی مدیریتی 112
5-6- تحلیل آیه هفتم 112
5-6-1- سؤال اول تحقیق 112
5-6-2- سؤال دوم تحقیق 113
5-6-3- سؤال سوم تحقیق 114
5-6-4- سؤال چهارم تحقیق 114
5-6-5- سؤال پنجم تحقیق 117
5-6-6- وجه پنجم تحقیق 118
5-7- تحلیل آیه هشتم 118
5-7-1- سؤال اول تحقیق 118
5-7-2- سؤال دوم تحقیق 118
5-7-3- سؤال سوم تحقیق 120
5-7-4- سؤال چهارم تحقیق 121
5-7-5- سؤال پنجم تحقیق 122
5-7-6- وجه ششم منشور تربیتی مدیریتی 125
5-8- منشور تربیتی مدیریتی 126
5-9- محدودیت های تحقیق 127
5-10- پیشنهادهای تحقیق 127
5-10-1- پیشنهادهای کاربردی 127
5-10-2- پیشنهادهای پژوهشی 127
منابع 128

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر ، تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی – سیستمی CIPPO به منظورتدوین منشور تربیتی ، مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش بوده است .
این پژوهش باهدف کاربردی و روش توصیفی ، اسنادی انجام گرفته است.
دراین تحقیق تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی-سیستمیCIPPO با بهره گیری از نظرات علمای دین، مورخان و مفسران علوم قرآنی صورت گرفته که در پایان موفق به تدوین منشورتربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش گردیدیم.

کلید واژه ها: سوره مبارکه انشراح- مدل ارزشیابی- سیستمیCIPPO-منشور تربیتی،
مدیریتی- دستگاه آموزش وپرورش.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی، از بدیهیات بوده و هیچ نیازی به استدلال و برهان ندارد زیرا زندگی اجتماعی هر چند در مجموعه ای بسیار کوچک و اندک، بدون داشتن مدیر و سازماندهی خاص، سامان نیافته و به سرعت از هم پاشیده و متلاشی خواهد شد.
خداوند بزرگترین مدیر عالم است: (یدبّر الاّمرَ مَنَ السَّماء و الأَرض) کتاب های آسمانی به منزله خط مشی و وسیله هدایت هستند. رسول ا کرم (ص) می فرمایند: هرکس از غیر قرآن طلب هدایت کند گمراه می شود و هرگز هدایت نمی شود.
حجة الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی می گوید: در قرآن کریم 300 آیه مدیریتی وجود دارد. در بینش قرآنی و تعالیم اسلامی از یک سو سایه توحیدی الهی بر جامعه انسانی افتاده و همه را با هر زبان و نژاد در یک مجموعه قرار داده است و اصولاً در اسلام جامعه انسانی جدا از مجموعه عالم هستی نیست و جزیی از عالم بزرگ است.
از سوی دیگر در جهان بینی اسلامی، انسان دنیای کوچکی است که تمام عالم بزرگ را در خود خلاصه کرده و جای داده است. چنان که در بیان پیشوای بزرگ ما امام علی (ع) آمده است: «تو گمان می کنی موجود کوچکی هستی در حالیکه عالم بزرگ در تو خلاصه شده است»
این بر اساس تمام اصولی که در مدیریت عالم بزرگ و در مدیریت جسم و جان یک انسان حاکم است، به جوامع انسانی حکمفرماست. این مسأله می تواند الهام بخش مسایل زیادی گردد و برای یافتن اصول مدیریت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و غیر آن ما را بدنبال جستجوی اصول مدیریت ا… در عالم هستی رهنمون گردد.
در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت وجود منشوری تربیتی، مدیریتی منبعث از آیات آسمانی قرآن کریم جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش جامعه اسلامی مان و احساس وجود خلاء و کم توجهی محققین کشور عزیز اسلامیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این مبحث کلیدی که مدیریت به شیوه و سیاق اسلامی می تواند درمان بسیاری از دردها و بداخلاقی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… باشد، بدنبال استخراج و تدوین منشوری تربیتی و مدیریتی از دل سوره مبارکه که انشراح می باشد؛ که این سوره در عین کوتاهی و داشتن تنها 8 آیه کوتاه سورهای غنی و با مضامین والای تربیتی و مدیریتی است که تاکنون مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسأله:
قرآن مکتب انسان سازی است که راه و رسم زندگی را برای پیروان خویش ترسیم نموده است و آنان را سرانجام به مقصد و مقصود می رساند.
پیامبر اسلام (ص): بر شما باد به قرآنی که امام و رهبر شماست (کنزل العمال ج 1 ص 527). قرآن علاوه بر این که معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص) و نشانه صداقت و نبوت آن حضرت تا ابد است قانون اسلامی است اسلامی و متضمن برنامه های کلی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و مایه حیات و عامل سعادت و خوشبختی و شفای بیماریهاست.
حضرت علی (ع): بدانید که در این کتاب آسمانی خبرهای آینده و بیان حوادث گذشته است درمان بیماری های شما و برنامه زندگی اجتماعی شما در آن است.
قرآن که کتاب عمل است، همان کلید سعادت است که از اوایل قرن هفتم میلادی در اختیار بشر قرار گرفت و در مدّت کمتر از صد سال قاره آسیا، آفریقا، اروپا (اسپانیا) را تحت نفوذ خود گرفته و جهانی نوین آفرید. «علامه اقبال لاهوری» نقش قرآن و نفوذ آن در میان مردمان را چنین بیان می کند:
نقش قرآن چون که بر عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست
فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست، چیز دیگر است
«دکتر گوستاوین فرانسوی» می گوید: «هر نوع سیستم تربیت جدیدی برای بشر سه دوره لازم دارد تا به تدریج از آن بهرهمند شوند و در پایان امر برای نسل سوم ثمربخش شود ولی قرآن چنان کتابی است که آثار تربیتش را در همان نسل اول به حد کمال نشان داد، امتی را تربیت کرد که در کمتر از یک قرن بر سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا (اسپانیا) حکومت نمود.»
در این وضعیت بحرانی کنونی که دانشمندان و صاحب نظران می کوشند تا راه نجاتی پیدا کنند و بشریت را از خطر عظیمی که وی را تهدید می کند، نجات دهند؛ کلام نورانی رسول اکرم (ص) که فرمودند: «هر گاه پرده های تاریک بر اجتماع سایه افکند، به قرآن روی آورید و از راهنمایی آن بهرهمند شوید». می تواند راهگشای جامعه اسلامی باشد و بشریت را به سوی سعادت و خیر راهنمایی کند.
قرآن بزرگترین کتاب در آداب تعلیم و تربیت و اهداف آن است. قرآن همچون ستاره ای درخشان به زندگی انسان ها روح و معنا بخشیده و زمینه ساز حرکت های آزادی بخش در میان ملت ها بوده است.
هدف از نزول قرآن هدایت و رحمت است. راه و روشی که قرآن برای انسان ها ترسیم می کند بر اساس قوانین آفرینش و نظام احسن بنا شده است، و مخاطب آن نیز تمامی انسان هایی هستند که به آن گرایش، ایمان و یقین پیدا کرده اند.
با یقین به این مطلب که هدایت صرفا در کلام خداست، گامی هرچند اندک کوچک در این زمینه برداشتیم و به قول شاعر و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، حق تصرف Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اهداف تربیتی، اهداف تربیت، قرآن کریم، فرهنگ فارسی