دانلود پایان نامه درباره وثيقه، وثايق، توثيقي، حقوقي

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………..49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51
گفتار سوم- بيع شرط………………………………………………………………………………………………….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي وثايق مدني در نظام حقوقي ايران…………………………….54
گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني…………………………………………………………..54
بند اول- شرايط…………………………………………………………………………………………………………54
1. وثيقه گذار و وثيقه گيرنده ……………………………………………………………………………..54
2. مورد وثيقه ………………………………………………………………………………………………………55
1-2. قابليت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55
2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55
3-2. معيّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55
4-2. امکان و قابليت تصرف شرعي…………………………………………………………………………………56
3. حقي که براي آن وثيقه گذاري مي شود ……………………………………………………………56
بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57
1- تجزيه ناپذيري قراداد وثيقه مدني………………………………………………………………………58
2- ضمانت در وثيقه……………………………………………………………………………………………………59
3- مرگ وثيقه گذار و وثيقه گيرنده………………………………………………………………………….60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثيقه…………………………………………………………………….60
بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61
1-آثار معاملات توثيقي مدني در برابر وثيقه گذاران ………………………………………………….61
1-1. حقوق وثيقه گذاران………………………………………………………………………………………….61
2-1. تکاليف وثيقه گذاران………………………………………………………………………………………..63
2- آثار معاملات توثيقي نسبت به وثيقه گيرنده…………………………………………………………….64
1-2. حقوق وثيقه گيرندگان………………………………………………………………………………………64
2-2. تکاليف وثيقه گيرندگان…………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم- تفاوت هاي قراردادهاي توثيقي مدني………………………………………………………………67
بند اول- شرايط…………………………………………………………………………………………………………………….67
1- مورد وثيقه………………………………………………………………………………………………………………….67
2- امري که در برابر آن وثيقه گذاري مي شود………………………………………………………………68
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69
1-لزوم و جواز عقود توثيقي مدني……………………………………………………………………………………69
2- لزوم يا عدم لزوم تبعي بودن عقود توثيقي…………………………………………………………………….70
3- لزوم يا عدم لزوم قبض مورد وثيقه…………………………………………………………………………………71
4- مالکيت منافع مورد وثيقه………………………………………………………………………………………………..72
5- امکان يا عدم امکان اعراض از حق وثيقه………………………………………………………………………..73
6- خسارت تأخير تأديه…………………………………………………………………………………………………………75
7- استحقاق غير بر مورد وثيقه…………………………………………………………………………………………….75
مبحث سوم- مصاديق وثايق تجاري در نظام حقوقي ايران……………………………………………………76
گفتار اول- سهام شرکت هاي سهامي……………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاري در معناي خاص……………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهاي عمومي……………………………………………………………………………………….82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکي………………………………………………………………………………….82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثايق مدني و تجاري در نظام حقوقي ايران………….83
گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت هاي معاملات وثيقه اي مدني و تجاري…………………………………………………..88
بند اول- شرايط………………………………………………………………………………………………………………………89
1-مورد وثيقه در عقود توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………………….90
2- حقي که براي آن وثيقه گذاشته مي شود………………………………………………………………….110
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110
1-تبعي يا استقلالي بودن وثايق مدني و تجاري…………………………………………………………….110
2- نقش و ثأثير قبض در عقد رهن و وثايق تجاري………………………………………………………..115
3- تلف مورد وثيقه……………………………………………………………………………………………………………124
4- تفاوت اجرايي معاملات توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………….128
5- قراردادي و غير قراردادي بودن وثايق مدني و تجاري…………………………………………130
فصل سوم: وثايق تجاري و مدني در حقوق انگليس؛ مقايسه با حقوق ايران
مبحث اول- مصاديق وثايق عيني در حقوق انگليس ……………………………………………………………..134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگليس…………………………………………………138
بند اول- لزوم عيني بودن مال مورد وثيقه…………………………………………………………………………….139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثيقه…………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگليس…………………………………………………………….140
بند اول- رهن قانوني……………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهري……………………………………………………………………………………………………………..143
گفتار سوم- شرط ذخيره ي مالکيت در حقوق انگليس………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien يا حق حبس……………………………………………………………………………………….147
گفتار پنجم- توثيق سهام شرکت هاي سهامي……………………………………………………………………..148
گفتار ششم- توثيق اسناد براتي ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي مصاديق توثيق در حقوقي ايران با حقوق انگليس ……….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ي عقود توثيقي در حقوق ايران و انگليس………………..158
گفتار دوم-مقايسه تشابهات و تمايزات عقود وثيقه اي درحقوق کشورهاي ايران و انگليس….163
بند اول- تشابهات وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس………………………………………………………..164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge در حقوق انگليس………………………………164
2- تشابهات عقد وثيقه در حقوق ايران با قرارداد Mortgage در حقوق انگليس…………………166
بند دوم- تفاوت هاي وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس…………………………………………………..172
1- تفاوت هاي عقد رهن در حقوق ايران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge………………………………………..174
3- تفاوت هاي قرارداد وثيقه در معناي خاص در حقوق ايران با قرارداد Mortgage…..178
4- مقايسه ي حق حبس در حقوق ايران و Lien در حقوق انگليس………………………………182
5- شرط ذخيره ي مالکيت در حقوق انگليس و مقايسه با نظام حقوقي ايران…………………187
نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………190
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195

مقدمه
حقوق به معناي مجموعه مقرراتي که حاکم بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، حقوق اشخاص