پایان نامه درباره هیئت مدیره، ارتباط معنی دار، حاکمیت شرکتی، تبدیل وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

تی برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی دارد؟
3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی دارد؟
1-6- فرضیه ها
فرضیه اصلی اول: بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه (نسبت دارایهای جاری به دارییهای کل) ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجوددارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه (نسبت بدهیهای جاری به دارایهای کل) ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی3-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها
دراین پژوهش ازدودسته متغیر به نامهای متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته استفاده می شود.
متغیرمستقل عبارت است از حاکمیت شرکتی که اجزای آن عبارتنداز:
1) استقلال هیئت مدیره 3) جلسات هیئت مدیره
2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل 4) اندازه هیئت مدیره

حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی سیستمی است که ازطریق ان شرکتهای تجاری،نظارت وکنترل می شوند.حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسؤلیتهارابین شرکای مختلف درشرکت ازقبیل هیئت مدیره ،مدیران،سهامداران وسایرذینفعان مشخص می کندو قوانین ورویه های تصمیم گیری درامورشرکتی را تعیین می کند.باانجام این کارساختارهایی فراهم می شوند که ازطریق آنها هدفهای شرکت تبیین وابزاررسیدن به آن هدفها فراهم می شود.(وکیلی فرد،باوندپور:1389)
استقلال هیئت مدیره :
ازدیدگاه تئوری نمایندگی،حضورمدیران غیرموظفدرهیئت مدیره شرکتهاوعملکردنظارتی آنهابعنوان افرادی مستقل،به کاهش تضادمنافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره،کمک شایانی می کند.مدیران غی موظف بادیدگاهی حرفه ای و بیطرفانه درموردتصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت بادارابودن تخصص ،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکاربالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.(محمدحسین ستایش:1389)
از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاء برای سنجش میزان استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده شده است. عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.
اندازه هیئت مدیره:
اندازه هیئت مدیره عبارتست از تعدادمدیران(اعم از موظف وغیرموظف) که عضوهیئت مدیره هستند.تئوری نماینگی بیان می کند که بیشتربودن تعداداعضای هیئت مدیره نقش حیاتی دراتخاذ تصمیمهای راهبردی شرکتهادارد.همچنین با آفزایش تعداداعضاء ،احتمال کنترل مدیریت هم افزایش می یابد وتجربه هیئت مدیرهنیزبالامی رود.(باغومیان ،نقدی:1393)

جلسات هیئت مدیره:
یکی دیگر از ویژگی هاي هیأت مدیره که می تواند بر برنامه هاي استراتژیک شرکت درآینده تاثیر بسزایی داشته باشد، جلسات هیأت مدیره می باشد.به مکانی که در آن هیأت مدیره و مدیران اطلاعات خود را در مورد ارزیابی نتایج تصمیمات گذشته، سیاست و برنامه هاي استراتژیک آینده مطرح می کنند و به اشتراك می گذارند، جلسات هیأت مدیره گفته می
شود. برگزاري جلسات می تواند به برقراري ارتباط بهتر میان مدیران و اعضاي هیأت مدیره کمک شایانی داشته باشد. اما باید توجه داشت که برگزاري بیش ازحد جلسات هیأت مدیره هزینه هایی در برخواهد داشت که ممکن است باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت هاي عملیاتی و روزمره خود گردد.بنابراین هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه منفعت تعداد جلسات برقرار نماید.(بهری،بهنمون،مددی زاده;1393)
دوگانگی وظیفه مدیرعامل:
اگر مديرعامل، رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره باشد به اين وضعیت “دوگانگي وظيفه مديرعامل” گفته مي‌شود. در این تحقیق، در صورتي‌که در شرکتي مديرعامل، رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره باشد از متغير موهومي يک در غیر اینصورت از متغير موهومي صفر استفاده خواهد شد.
کسی که هردو وظیفه رابرعهده دارد،تمایل کمتری به افشای اطلاعات برای استفاده کنندگان خواهدداشت. اینکار براستقلال هیئت مدیره خدشه واردمی کند وباعث می شودکه انگیزه اعضای هیئت مدیره برای کسب اطمینان از این موضوع که مدیریت اجرایی شرکت به دنبال انجام فعالیتهای افزاینده ثروت سهامداران است،کاهش یابد.(بیتامشایخی،محمدآبادی:1390)

متغیروابسته مدیریت سرمایه درگردش می باشد که اجزای آن عبارتنداز:
چرخه تبدیل وجه نقد 2) نسبت داراییهای جاری به دارایی کل 3) نسبت بدهیهای جاری به دارایی کل
چرخه تبدیل وجه نقد:
چرخه تبديل وجه نقدبه عنوان معيار جامع سرمايه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است وعبارت از وقفه زماني بين خريد موادخام و جمع آوري مطالبات(وصول مبالغ ناشی ازفروش کالاهای فروش رفته) مي باشد که هرچه این فاصله بیشترباشد،نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بیشتری درسرمایه درگردش صورت گرفته است..(یعقوب نژاد،وکیلی فرد:1389)
*دوره گردش بستانكاران – دوره گردش موجودي كالا + دوره گردش مطالبات = چرخه تبديل وجه نقد*
* دوره گردش مطالبات = متوسط حسابهای دریافتنی / ) فروش/ 365(
* دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی کالا / ) بهای تمام شده کالای فروش رفته / 365(
دوره گردش بستانكاران* = متوسط حساب هاي پرداختني / ) بهای تمام شده کالای فروش رفته / 365(

1-8- قلمرو پژوهش
قلمرو هرپژوهش در3زمينه قلمرو موضوعي، مكاني وزماني قابل بررسي است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود كه به اين شرح مي باشد .
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع اين تحقيق بررسي اثر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
-8-12- قلمرو مکانی پژوهش
باتوجه به اینکه درایران بورس اوراق بهادر تنها سازمانی است که دارای اطلاعات دردسترس می باشد ومراکز اطلاعاتی جامع وکامل دیگری که بتوان از اطلاعات آن برای مراکز پژوهشی وپژوهشگران استفاده کرد وجود ندارد، درپژوهش حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری برگزیده شده اند.
-8-13- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زماني پژوهش شامل اطلاعات محدود به دوره زماني از ابتداي سال 1388 الي انتهاي سال 1392 شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ميباشد
1-9- ساختارپژوهش
محتوای پژوهش حاضر، در قالب پنج فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص یافته، فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته است. در فصل سوم روش پژوهش با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش را شامل می‌شود. وفصل پایانی به بیان نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آینده می‌پردازد.

– خلاصه فصل
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیتهای واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش که يكي از مهمترين بحثهاي مديريت واحد انتفاعي است و نقش قابل توجهي در رشد و بقاي واحد انتفاعي ايفا مي كند،در نظر گرفته شود.
يكي ازتئوري ها كه مي تواند تصميم گيري درباره سطح سرمايه درگردش شركت را تحت تاثير قرار دهد، تئوري حاكميت شركتي است.تئوري حاكميت شركتي به دنبال بررسي ساختار توزيع قدرت در درون واحد تجاري و افراد برون سازماني است. در نهايت استفاده از اين تئوري زمينه را براي پاسخگويي و شفاف سازي اطلاعات را فراهم مي كند.
دراین پژهش جهت بررسی ناثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش،برای هریک مؤلفه هایی درنظرگرفته شده است که باختصارعبارتنداز:
مؤلفه های مدیریت سرمایه درگردش:
چرخه تبدیل وجه نقد
سیاست سرمایه گذاری جسورانه(نسبت داراییهای جاری به داراییهای کل)
سیاست تامین مالی جسورانه(نسبت بدهییهای جاری به داراییهای کل)
مولفه های حاکمیت شرکتی :
استقلال هیئت مدیره
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
جلسات هیئت مدیره
اندازه هیئت مدیره
این پژوهش به لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت سرمایه در گردش که یکی از زیر شاخه‌های مدیریت مالی است قرار دارد. به لحاظ زمانی بازه زمانی ۵ساله ۹2-۸8 و به لحاظ مکانی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را شامل می‌شود. متغیر وابسته این پژوهش مدیریت سرمایه در گردش ، و متغیر مستقل حاکمیت شرکتی که برای سنجش آنهاازمؤلفه های فوق الذکراستفاده شده است و از اندازه شرکت، اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است.
در این فصل به تشریح طرح تحقیق پرداخته شد و پس از اشاره مختصري به مفهوم، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤال اساسیوفرضیهها،واژگانواصطلاحاتتخصصیمعرفیگردیدهوبهتفصیلبیانشدهاست.

فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه :
بيش از صد سال است كه مديريت مالي به عنوان يك رشته علمي دستخوش تحولات عمده اي شده است و هر روز گسترش بيشتري پيدا كرده و حوزه هاي مختلف آن به صورت تخصصي تر درآمده وبه نقش خود در سازمانها ادامه مي دهند. در سده هاي گذشته شركتهاي توليدي صنعتي مقادير زيادي كالا به طور انبوه توليد كرده و سودهاي كلاني بردند اين امر باعث شد مسائل برنامه ريزي و كنترل به ويژه از نظرقدرت نقدينگي به تدريج در مديريت مالي مورد توجه قرار گيرد و مديريت سرمايه در گردش به صورت يك بخش تخصصي واحد تجاري در آمده و عده زيادي از مديران روزانه
تمام انرژي و وقت خود را صرف اداره سرمايه در گردش نمايند . از ديدگاه مديران مالي مديريت سرمايه در گردش يك مفهوم ساده و روشن است كه از توانايي شركت در درک تفاوت بين داراييها وبدهيها ي كوتاه مدت اطمينان مي دهد.(یعقوب نژاد،وکیلی فرد:1389)

2-2- سرمایه درگردش واهمیت آن
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می‌دهد و می‌توان ادعا کرد که همه فعالیت‌های تجاری نیازمند سرمایه‌اند. سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می‌گیرد. با توجه به جایگاه و اهمیّت سرمایه در فرایند‌های سازمانی، مدیریت آن از اهمیّت خاصی برخوردار است. به طور کلی در همه سازمان‌ها و بخصوص در سازمان‌های با اندازه‌های کوچک‌تر سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و مدیریت آن بر اساس مکانیزم‌های مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز اهمیّت بسزایی برخوردار است. با وجود اهمیّت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان‌ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد روانگردان Next Entries پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، نگهداری وجه نقد، مدیریت مالی