دانلود پایان نامه ارشد درمورد نظریه سیاسی، مبانی معرفتی، جامعه شناختی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر وتشکر
با سپاس و تشکر بیدریغ از اساتید محترم و ارجمندم آقایان دکتر سید محمد دادگران و دکتر احمد پیشه‏ور که با راهنمایی‏ها و ارشادات آنان مجموعه حاضر تهیه شده است. ایشان که بزرگوارانه زحمات مداوم اینجانب را با رویی‏گشاده و حوصله و دقت پاسخگو بودند.
از درگاه احدیت سلامت وتوفیق هر چه بیشتر را برایشان مسئلت می نمایم.

فرشته اعرابی فرد

تقدیم به مادر و پدر فداکارم
که همیشه راهنمایی وتذکرات ایشان چراغ را هم بوده است.
و تقدیم به همسر و فرزندانم
که صبر و همراهی آنان بزرگترین سرمایه زندگی‏ام است.
و پیشکش به تمامی آنان که
در راه رشد و تعالی جامعه بدور از تنگ نظری و خود محوری گام می زنند.

فرشته اعرابی فرد – تابستان ۸۰

عنوان فهرست مطالب صفحه
چكيده

فصل اول- كليات تحقيق
1- پيشگفتار
2- بيان مسئله
3- هدف از تحقیق
4- ضرورت موضوع تحقیق
5- سوالات تحقیق
6- تدوین فرضیه‏ها
7- تعریف مفهوم فمنیسم

فصل دوم- چهارچوب نظری
1- تاریخچه‏تکوین نظریه‏های فمنیستی
2- تعاریف مطرح از فمنیسم
3- نظریه‏های فمنیستی
الف: فمنیسم لیبرال اولیه
ب: فمنیسم مارکسیستی
ج: فمنیسم سوسیالیستی تخیلی
د: زن بعنوان دیگری
هـ: موج دوم
و: پاسخ فمنیسم مارکسیستی وسوسیالیستی
ز: فمنیسم خانواده گرا و زن گرا
ح: نتیجه گیری
۴- نظریه های فمنیستی از دیدگاه جامعه
الف: نظریه فمنیستی لیبرالی یا اصلاح طلب
ب: فمنیسم مارکسیستی
ج: نظریه فمنیستی رادیکال یا انقلابی
د: فمنیسم سوسیالیستی
هـ: نتیجه گیری
۵- فمنیسم در ایران
الف: مشخصه های عمومی فمینیسم در ایران
ب: راهبردها
ج: نتیجه گیری
د: طلایه داران جنبش زنان
هـ: زنان درمقابل مجلس
و: زن ایرانی و بیداری
ز: نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱- روش تحقیق
۲- جامعه آماری
۳- شیوه انتخاب نمونه
۴- واحد تحقیق
۵- مقوله های تحقیق
۶- تعریف مفاهیم ومقوله های تحقیق
۷- تعریف مقوله های تحقیق

فصل چهارم: چهارچوب عملی تحقیق
۱- ترسیم جداول بصورت مقایسه ای
موضوع
منبع
جهت گیری
منطقه رویداد
سبک مطلب
سطح زیرچاب
تیتر مطلب
عکس و طرح شماره های مجله
جنسیت نویسنده
۲- ترسیم جداول بصورت مقایسه توزیع فراوانی در مقولات بالا

فصل پنجم: نتيجه گیری
۱- یافته های تحقیق
۲- ا ثبات یا رد فرضیات
۳- نتیجه گیری کلی
۴- پیشنهادات
۵- منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
6- چكيده انگليسي

چكيده
فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.
مطالعه این پدیده براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.
در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.
این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.
از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.

واژه هاي كليدي
زنان، فمنيسم، غرب، ايران

مقدمه
بررسي فمنيسم
اين تحقيق با هدف بررسي موضوع فمنيسم كه يكي از پديده هاي اجتماعي و بعضاً سياسي عصر جديد است شكل گرفته و در آن به بررسي و پيشينه تاريخي آن و نگاه مكاتب مختلف پرداخته و چگونگي ورود آن به ايران و نحوه برخورد جامعه ايراني با اين مسئله و نحوه پذيرش آن مورد مداغه قرار گرفته و به موازات آن بررسي ديدگاههاي افراطي موجود در اين زمينه و نتايج مثبت و منفي آنها مورد نظر قرار گرفته است.
تاثير جوامع و فرهنگ بر آن و نقش زنان در هر عصر براي پذيرش و رد آن و چگونگي سياسي شدن آن نيز مورد توجه بوده است.
و با نگاه به قوانين اسلامي كه صدها سال قبل از اين پديده تدوين شده بسياري از اين حقوق ملحوظ است.
در اين پژوهش، ابتدا به بررسي نظريه فمنيستي با ديدگاه سياسي مي پردازيم كه شامل موارد ذيل مي گردد:
الف: فمنيسم ليبرال اوليه
ب: فمنيسم ماركسيستي
ج: فمنيسم سوسياليتي تخيلي
د: زن به عنوان «ديگري»
هـ: موج دوم
سپس به بررسي فمنيسم و مشخصات عمومي آن در ايران مي پردازيم.
الف: تأكيد بر اشتغال
ب: تأكيد بر تقابل زن و مر
ج: عدم توجه به تنوع گروههاي زنان در ايران
د: تبليغ و تأييد مشابهت كامل زن و مرد
و طرح شوالاتي از اين دست كه آيا دنبال روي صرف و تقليد يك جانبه از شعارها و اصول فمنيسم غربي مي تواند براي زن ايراني مفيد باشد؟
بررسي نقش سنتي زنان؟
نقش مادري و همسري؟
آيا تقابل بهتر است يا مكمل بودن؟
بعد از آن به معرفي طلايه داران جنبش زنان در دوره هاي مختلف بعد از انقلاب مشروطيت خواهيم پرداخت:
نقش زنان در تحقق قانون اساسي بعد از مشروطيت
نقش زنان در حمايت از كالاهاي بومي و تحريم كالاهاي انگليسي
پايداري زنان در تأسيس مدارس دخترانه
تشكيل انجمن هاي زنان
دفاع از مشروطيت تا جنگيدن با لباس مردانه
و نهايتاً‌به بررسي ديدگاههاي چپگرايان، نوانديشان ديني و نهضت اسلامي نسبت به زنان در دوره معاصر را مدنظر قرار خواهيم داد.

بخش اول: ویژگیهای طرح

۱- طرح مسئله
فمنیسم لغتی فرانسوی است که به آنچه در قرن نوزدهم در آمریکا تحت عنوان «جنبش زنان» معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در «پیش برد» موقعیت زنان تلاش می‏کردند. اینک مفهوم فمنیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان دادن به تابعیت تلاش می‏کنند در بر می‏گیرد.
این تعریف جامع از فمنیسم در مقابل نقطه‏نظر کسانی قرار دارد که عنوان فمنیسم را تنها به نظریات مشابه با نظریه مورد قبول خود اطلاق می‏کنند. از آنجا که نظریه فمنیستی تمام جنبه‏های زندگی را در بر می‏گیرد، اصطلاح فمنیسم دارای بار عاطفی نیرومندی است که از نظر عده‏ای تحقیرآمیز و از نظر برخی دیگر غرور آفرین محسوب می‏شود، بنابراین عده‏ای از مردم این عنوان را برای مدعیان آن نمی‏پذیرند و برخی دیگر برعکس آن را به کسانی نسبت می‏دهند که خود چنین ادعایی ندارند. هم‏چنان که یک نظریه نارسا درباره عدالت به هرحال درکی از عدالتی است بهمین ترتیب هم یک درک فمنیستی نارسا بهرحال درکی فمنیستی است.
جنبش «آزادی زنان» مهمترین روایت فمنیستی در جامعه معاصر غرب است. خود این عنوان نشان‏دهنده زمینه سیاسی ظهور آن و کلیدی برای درک بعضی از تفاوت‏های آن با اشکال پیشین فمنیسم است.
فمنیست‏های اولیه از «حقوق» و «برابری» زن سخن می‏گفتند اما در دهه ۶۰ میلادی «ستم» و«آزادی» در فعالیت‏های سیاسی چپ نو کلماتی کلیدی به شمار می‏رفت. با افزایش جنبش‏های آزادی بخش از قبیل جنبش آزادی بخش سیاهان، جهان سوم و… فمنیسم جدید ناگزیر عنوان «جنبش آزادی بخش زنان» را به خود گرفت. این تغییر نام بازتاب تحول مهمی در دورنمای سیاسی فمنیسم معاصر است.

۲- هدف و انگیزه تحقیق
آشنایی با فمنیسم بعنوان یک نظریه، و سپس یافتن راه کارهای عملی جهت پیاده کردن نقاط مثبت این نظریه و اصلاح آن.
گرچه تاریخی طولانی از پیدایش فمنیسم نمی‏گذرد، ولی می‏توان قدمت آن را به قدمت رویارویی زنان با موانع و مشکلات در زندگی دانست. با این همه هرچند بعنوان یک تفکر و نظر سالهای زیادی از آغازش نمی‏گردند اما گستردگی و تاثیر این پدیده در اقصی نقاط جهان نشان دهنده آن است که جامعه امروز نیاز به آن داشته است.
البته یادآوری این نکته لازم است که پذیرش فمنیسم بعنوان یک الگوی عملی در زندگی و جامعه نمی‏تواند انسان و بخصوص زنان را به خواستهای خویش برساند زیرا این نظریه در طی دوران خود با تغییرات، زایدات، تندرویها و تک بعدي نگری‏ها مخلوط شده است. در عین‏حال شناخت علمی آن و ممزوج شدن راهکارهای عملی ساختاری آن متناسب با آداب و سنن هر جامعه میتواند جهت پیشرفت و ظلم ستیزی موثر باشد.

۳- ضرورت موضوع تحقیق
فمنیسم همواره وجود داشته است، یعنی از زمانی که زنان تحت تابعیت قرار گرفته‏اند در برابر این تابعیت مقاومت کرده‏اند. مقاومت آنها گاهی جمعی و آگاهانه و گاه منفرد و نیمه آگاهانه، جهت گریز از نقش‏های تحمیلی از سوی جامعه صورت گرفته است. بیماری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حتی ابتلاء به بیماریهای روانی اشکال مختلف بروز این مقاومت بوده‏اند، با این همه و علی‏رغم قدمت و تداوم مقاومت زنان تنها در طول ۳۰۰- ۲۰۰ سال اخیر یک جنبش وسیع و قابل ملاحظه فمنیستی به صورت متشکل پدید آمده و برای مبارزه با ستم بر زنان تلاش کرده است. ولیکن همیشه جایگاه واقعی زن در جوامع مختلف زیر سوال بوده که فمنیسم متشکل در واقع پاسخ زنان به این مسئله بوده است.
برای اینکه این پاسخ را روشن‏تر ودقیق‏تر بدانیم، بایستی به بررسی این پدیده و افت و خیزهای آن در طول دوران بپردازیم و جایگاه کنونی آن را پیدا کنیم.

۴- سوالات تحقیق
۱- آیا فمنیسم به عنوان یک نظریه سیاسی مطرح است؟
۲- آیا فمنیسم تحت تاثیر نظریه‏های جامعه شناختی قرار گرفته است؟
۳- آیا فمنیسم ایرانی نگرشی متفاوت از فمنیسم غربی نسبت به مسئله زن دارد؟
۴- آیا جنبش زنان در زمان مشروطه بر روند فمنیسم در ایران تاثیر داشته است؟
۵- آیا مجله زنان بیش از مجله پیام زن به مسئله فمنیسم پرداخته است؟
۶- آیا جهت‏گیری مجله زنان نسبت به پیام زن در مورد فمنیسم مثبت‏تر است؟
۷- آیا نگرش مجله زنان نسبت به فمنیسم نگرشی سیاسی است؟
۸- آیا مجله پیام زن نگرشی غیرسیاسی به فمنیسم دارد؟

۵- فرضیه‏ها:
۱- فمنیسم بعنوان یک نظریه سیاسی در غرب مطرح بوده است.
۲- جامعه شناسان فمنیسم را یک تفکر جامعه شناسی می‏دانند.
۳- فمنیسم در ایران متاثر از بافت بومی ایران است.
۴- همکاری و همراهی زنان در جنبش مشروطه زیر بنای فمنیسم در ایران شد.
۵- مجله زنان بیشتر از مجله پیام زن به مسئله فمنیسم پرداخته است.
۶- مجله زنان جهت گیری مثبتی نسبت به فمنیسم دارد.
۷- نگرش مجله زنان به فمنیسم نگرش سیاسی است.
۸- دیدگاه مجله پیام زن به فمنیسم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آموزش زنان، فعالیت اجتماعی، قهوه خانه ها، ایرج میرزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق زنان، حقوق طبیعی، حقوق بشر، مالکیت خصوصی