منابع پایان نامه درباره تخت جمشید، دوران اسلامی، معماری اسلامی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………….20
2-10 ایزدان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-10-1 مهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-10- 2 اپام نپات یا برز ایزد…………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-10-3 اردوی سورآناهیتا……………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-10-4 تیشتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی……………………………………………………………………………………………..23
2-11-1 جشن آبریزگان………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-11-2 خردادگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-11-3 جشن تیرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-11-4 جشن آبانگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-12 فرهنگ ماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-12-1 دین مادها……………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-13 فرهنگ پارس…………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-13-1 دین و باورهای هخامنشی………………………………………………………………………………………………………………………27
2-14رمزهای آب و ارتباط نوروز و آب در تخت جمشید………………………………………………………………………………………28
2-15 نقوش برجسته تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-16 آب و پالایش در تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-17 فرهنگ اشکانی……………………………………………………………………………………………………………………….35
2-17-1 دین خاندان اشکانی………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-17-2 معبد آناهیتا کنگاور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-18 فرهنگ ساسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-18-1 دین ساسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-18-2 اصول دین زرتشتی در دوران ساسانی………………………………………………………………………………………………………38
2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور…………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-19-1 رمزهای نیایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-20 طاق بستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-20-1 جایگاه ایزدان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-20-2 نقوش برجسته طاق بستان……………………………………………………………………………………………………………………..45
2-21 دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-22 عنصر آب در معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………..49
2-22-1 مساجد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد ………………………………………………………………………………………………………..51
2-23 باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-24 قالی ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-25عنصر نور……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-25-1 تعریف نور و ظلمت……………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-26 نمادهای خورشید وآتش و جایگاه آن ها……………………………………………………………………………………………………………58
2-27 هاله،تعریف هاله و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-28 تعریف واژه خوره،خورنه و مفهوم آن ها ………………………………………………………………………………………………………….59
2-29 نماد دایره و معانی آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
2-30 آتش و نور در ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………..62
2-31 سه مرحله پیشرفت سفال ………………………………………………………………………………………………………………………………63
2-31-1 رمز چهار آخشیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-31-2 رمزهای نور بر سفال ایران………………………………………………………………………………………………………………………….65

2-32 فرهنگ عیلامی و باورهای مقدس عیلامی در رابطه با عنصر نور…………………………………………..67
2-33 گاهشماری و اختر بینی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………68
2-34 گاهشماری درعیلام……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-35 خدایان خورشید و ماه و مراسم آیینی آن ها……………………………………………………………………………………………………69
2-35-1 مراسم آیینی طلوع خورشید……………………………………………………………………………………………………………………..70
2-36 رمزهای نور در چغازنبیل …………………………………………………………………………………………………………………………..71
2-37 امشاسپندان مربوط به نور و آتش………………………………………………………………………………………………………………….72
2-37-1 اردیبهشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-37-2 بهرام،وهرام(ورترغنه) …………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-37-3 سروش(سرئوشه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-37-4 آذر،آتش،آتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-37-5 نئیریوسنگهه …………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-38 آئین میترا(مهر) …………………………………………………………………………………………………………………………………………74
2-39 نور و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع میراث فرهنگی، تعامل اجتماعی، عامل اجتماعی، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه درباره نشانه شناسی، هنر اسلامی، عوامل انسانی، معماری اسلامی