پایان نامه با موضوع تخت جمشید، دوران اسلامی، معماری اسلامی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………21
2-10-3 اردوی سورآناهیتا……………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-10-4 تیشتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی……………………………………………………………………………………………..23
2-11-1 جشن آبریزگان………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-11-2 خردادگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-11-3 جشن تیرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-11-4 جشن آبانگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-12 فرهنگ ماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-12-1 دین مادها……………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-13 فرهنگ پارس…………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-13-1 دین و باورهای هخامنشی………………………………………………………………………………………………………………………27
2-14رمزهای آب و ارتباط نوروز و آب در تخت جمشید………………………………………………………………………………………28
2-15 نقوش برجسته تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-16 آب و پالایش در تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-17 فرهنگ اشکانی……………………………………………………………………………………………………………………….35
2-17-1 دین خاندان اشکانی………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-17-2 معبد آناهیتا کنگاور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-18 فرهنگ ساسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-18-1 دین ساسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-18-2 اصول دین زرتشتی در دوران ساسانی………………………………………………………………………………………………………38
2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور…………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-19-1 رمزهای نیایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-20 طاق بستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-20-1 جایگاه ایزدان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-20-2 نقوش برجسته طاق بستان……………………………………………………………………………………………………………………..45
2-21 دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-22 عنصر آب در معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………..49
2-22-1 مساجد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد ………………………………………………………………………………………………………..51
2-23 باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-24 قالی ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-25عنصر نور……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-25-1 تعریف نور و ظلمت……………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-26 نمادهای خورشید وآتش و جایگاه آن ها……………………………………………………………………………………………………………58
2-27 هاله،تعریف هاله و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-28 تعریف واژه خوره،خورنه و مفهوم آن ها ………………………………………………………………………………………………………….59
2-29 نماد دایره و معانی آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
2-30 آتش و نور در ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………..62
2-31 سه مرحله پیشرفت سفال ………………………………………………………………………………………………………………………………63
2-31-1 رمز چهار آخشیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-31-2 رمزهای نور بر سفال ایران………………………………………………………………………………………………………………………….65

2-32 فرهنگ عیلامی و باورهای مقدس عیلامی در رابطه با عنصر نور…………………………………………..67
2-33 گاهشماری و اختر بینی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………68
2-34 گاهشماری درعیلام……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-35 خدایان خورشید و ماه و مراسم آیینی آن ها……………………………………………………………………………………………………69
2-35-1 مراسم آیینی طلوع خورشید……………………………………………………………………………………………………………………..70
2-36 رمزهای نور در چغازنبیل …………………………………………………………………………………………………………………………..71
2-37 امشاسپندان مربوط به نور و آتش………………………………………………………………………………………………………………….72
2-37-1 اردیبهشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-37-2 بهرام،وهرام(ورترغنه) …………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-37-3 سروش(سرئوشه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-37-4 آذر،آتش،آتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-37-5 نئیریوسنگهه …………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-38 آئین میترا(مهر) …………………………………………………………………………………………………………………………………………74
2-39 نور و هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .76
2-40 جشن های زمستان و بهار………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-40-1 جشن سده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-40-2 چهارشنبه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط با طبیعت، شگفت انگیز، بی عدالتی، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با موضوع نشانه شناسی، هنر اسلامی، فلسفه اشراق، عوامل انسانی