پایان نامه ارشد با موضوع روانشناسی، سرشت و منش، قطب الدین شیرازی، سیستم های مغزی

دانلود پایان نامه ارشد

Spring 2014
سپاسگزاری و تشکر
روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ
خداوندا !
تو را شکر که نعمت تفکر و عشق ورزی را به من اعطا فرمودی.
همیشه و در همه حال یاریم نمودی و طعم دوست داشتن را به من بخشیدی.
تو را سپاس که یاریگرم بودی تا بتوانم با ارزشهای معنوی انسانیت آشنا شده و با مطالعه کتابهای روانشناسی؛ تربیتی و یاری عزیزانی از جنس آفتاب که تو نعمت آشنایی با آنها را به من اعطا فرمودی، بر اندوخته هایم بیافزایم.
بارالها هیچگاه مرا به حال خود وامگذار که شرمنده درگاهت نشوم . و مرا توانی ده تا از بهره اندکی که از علم روانشناسی برده ام در خدمت خلق و آنان که تو می پسندی هزینه کنم.
بدون شک این فراگیری میسر نبود جز با زحمات کلیه اساتیدی که مرا در این راه رهنمون بودند.
استاد ارجمند پروفسور حسن حق شناس که همچون پدری دلسوز و استادی توانا و دوستی با محبت مرا در تمام دوران تحصیل یاری نمود.
استاد ارجمند دکتر قاسم نظیری به پاس پذیرش و راهنمایی این پژوهش.
استاد ارجمند دکتر لادن هاشمی به پاس استادی اینجانب و پذیرش و مشاوره این پژوهش.
استاد ارجمند و دوست با محبت، دلسوز و بزرگوارم مهندس محسن علی اکبر پور به پاس بزرگواری و همکاری در تمام بخش های پایان نامه، بخصوص مشاوره و تحلیل آماری این پژوهش.
استاد محترم خانم دکتر چین آوه مدیر گروه و اساتید محترم و بزرگوار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
همکاران ارجمند سرکار خانم فریبا رضایی و فیروزه آزادیان ، مدیریت و پرسنل محترم بیمارستانهای حضرت علی اصغر(ع) – نمازی- فقیهی و قطب الدین شیرازی که در اجرای این پژوهش ما را یاری نمودند.

تقدیم به

همسر بزرگوار، مهربان، وفادار، نجیب، باتقوا، و ارجمندم، سرکار خانم طاهره صغیر به پاس سالها، محبت، صبر و شکیبابی در زندگی پر فراز و نشیبمان که مرا را در تمام شرایط یاری نمود و تاب آور واقعی سالهای زندگیم بود. و معنای واقعی صداقت، پاکدامنی و خداشناسی حقیقی و قلبی را به من آموخت.

تقدیم به

همکار گرامی، دوست بزرگ، هنرمند و اندیشمندم، نویسنده و شاعر ارجمند، سرکارخانم مرضیه ایزدی، که سالها همچون عزیزی در کنارم بوده و دیدگاه مرا به سوی اوج فلسفه و عرفان، معنویت و خداشناسی، خودباوری و عزت نفس ارتقا داده، و کسب آرامش در حین بی نیازی را به من آموخت.

تقدیم به

فرزندان محبوبم علیرضا و امیررضا که محبت و پاکدامنی را از مادرشان به ارث برده و ‏در ‏تمام سالهای بودنشان با نفس های گرم و رفتار مودبانه خود دلگرمی زندگی و شادی لحضه هایم بودند.

و همه آنانی که دوستشان دارم
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………9
1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….11
1-5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………11
1-6- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………12
1-7- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم : مباحث نظری و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………18
2-1- چهارچوب نظری متغیرها: …………………………………………………………………………………………………..19
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-1-1- شخصیت …………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-1-2- خصوصیات افراد با شخصیت سالم ……………………………………………………………………………..23
2-1-1-3- عوامل بوجود آورنده شخصیت : ………………………………………………………………………………..24
2-1-1-4- دیدگاه های قدیمی در حوزه شخصیت …………………………………………………………………………26
2-1-1-5- نظریه های روانشناسی شخصیت : ………………………………………………………………………………..30
2-1-1-6- ساختارزیستی در سیستم های مغزی رفتاری: …………………………………………………………………34
2-1-1-7- ابعاد سرشت: …………………………………………………………………………………………………………….36
2-1-1-8- ابعاد منش: ………………………………………………………………………………………………………………..38
2-1-2- خودکشی …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-2-1- تعاریف خودکشی ………………………………………………………………………………………………………40
2-1-2-2- رویکرد‏های خودکشی ………………………………………………………………………………………………..41
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-2-3- علت شناسی خودکشی ……………………………………………………………………………………………….47
2-1-2-4- انواع خودکشی …………………………………………………………………………………………………………..49
2-1-2-5- عوامل مرتبط با خودکشی ……………………………………………………………………………………………52
2-2- پیشینه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………………………………58
2-2-3- جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..80
فصل سوم : روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………82
3-1- نوع مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….83
3-2- جامعه نمونه آماری و روش نمونه گیری : ……………………………………………………………………………..83
3-2-1- حجم نمونه: …………………………………………………………………………………………………………………..84
3-2-2- روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره): ………………………………………………………84
3-3- گروه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………….84
فهرست مطالب
عنوان صفحه

3-3-1- اقدام کنندگان به خودکشی ………………………………………………………………………………………………84
3-3-2- افراد به هنجار ………………………………………………………………………………………………………………..86
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..86
3-4-1- پرسشنامه سرشت ومنش …………………………………………………………………………………………………86
3-4-1-1- هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125 در ایران …………………………………………………87
3-4-1-2- هنجارسنجی تست سرشت و منش TCI-125 در شیراز ……………………………………………….96
3-4-1-2- بررسی پایایی تست TCI-125 ……………………………………………………………………………….103
3-4-2- پرسشنامه دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………103
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….111
3-7- ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………….111
فصل چهارم : تجریه و تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………………….112
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-1- هنجار ایرانی دکتر کاویانی …………………………………………………………………………………………………113
4-2- هنجار شیراز دکتر حق شناس و تهران دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو…………………………….115
4-3-بررسی فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………117
4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..117
4-3-2- فرضیه های فرعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق زنان، وزارت امور خارجه، فقه و قانون، دولت - ملت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار سیاسی، استادان دانشگاه، رهبران سیاسی، سیاست خارجی