پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل اطلاعات، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

با كمك‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا ياري داده‌اند؛ تشكركنم.

كاظم مزيناني

چكيده

پژوهش حاضر رابطة استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني كاربران را با هدف شناخت رابطة ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران و عوامل سياسي و اجتماعي با هويت ديني آنها و در پي پاسخ به اين پرسش اساسي كه شبكه‌هاي اجتماعي مجازي چه آثار و پيامدهايي بر هويت كاربران دارند با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش در دانشگاههای سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشتهها و دورههای مختلف تحصيلی، صورت گرفته است.
تحليل يافته‌هاي اين مطالعه كه هويت ديني كاربران در در پنج حيطه‌ي احساس، باور و اعتقاد، روابط صميمي با خانواده، عملكرد آموزشي والدين در حوزه دين و پايبندي والدين به ارزش‌ها و اعتقادات ديني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد نشان از آن دارد که صرف حضور و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تضعيف هويت دينی کاربران تأثير معناداری ندارد ولی نوع استفاده از اين شبکهها از نظر استفاده کاربردی و يا تفريحي، مدت زمان طولانی حضور در اين شبکهها و همچنين هدف استفاده کاربران از اين شبکهها بعلاوه طبقه و پايگاه اجتماعی آنان در تضعيف هويت دينی کاربران و تمايل آنان در حرکت از هويت سنتی و اصيل دينی به سمت هويت بازتابی و مدرن تأثيرگذار بوده و حداقل اينكه هويت اصيل کاربران را در برخي از حيطه‌ها دچار تشکيک میکند.
به نظر میرسد پذيرش حضور در اين شبکهها گريز ناپذير است اما با يک آسيب شناسی جامع و برنامهريزی درست و استفاده از همهی ظرفيتهای ارتباطی میتوان از آن به عنوان يک فرصت در جهت تقويت هويت دينی بهره جست.

كليد واژه‌ها: اينترنت؛ شبكه‌هاي اجتماعي؛ فيس‌بوك؛ هويت؛ هويت ديني

فهرست مطالب
__________________________________________________

– فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 02
1-1) بيان مسأله …………………………………………………………………………………………….. 06
2-1) اهميت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………….. 08
3-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 09
1-4) سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………….. 09
5-1) فرضيه‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. 10
6-1) كاربران پژوهش …………………………………………………………………………………….. 11
7-1) محدوديت‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………. 12
– فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 14
1-2) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 15
2-2) مفاهيم نظري ……………………………………………………………………………………….. 19
3-2) مباني نظري ………………………………………………………………………………………….. 30
4-2) چارچوب نظري …………………………………………………………………………………….. 40
– فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-3) روش پيمايشي و كاربرد آن …………………………………………………………………. 45
2-3) جامعه آماري …………………………………………………………………………………………… 46
3-3) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه …………………………………………………………… 47
4-3) اعتبار و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………….. 47
5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. 48
6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………….. 48
7-3) ضريب اطمينان در پژوهش …………………………………………………………………. 49
8-3) تعریف نظري و عملي مفاهیم و مقوله‌های تحقیق ……………………………… 49
– فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-4) سيماي پاسخگويان ……………………………………………………………………………… 56
2-4) جداول و تحليل توصيفي شاخص‌ها ……………………………………………………. 62
3-4) جداول و تحليل آزمون سؤالات تحقيق ……………………………………………… 89
4-4) جداول و تحليل آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ………………………………………… 91
– فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 103
1-5) نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق ………………………………………………………. 104
2-5) پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 107
– پيوست‌ها
– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………… 110
– نگاره‌ها و جدول‌ها ……………………………………………………………………………………. 113
– نمونه پرسشنامه يا چك ليست ……………………………………………………………….. 116
– چكيده (انگليسي) ……………………………………………………………………………………. 118

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………………. 56
جدول شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………………. 57
جدول شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ……………………………………………… 57
جدول شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال ………………………………………….. 57
جدول شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ………………. 58
جدول شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد ………………………………….. 61
جدول شماره 07 : آمار پاسخگويان برحسب حيطه‌هاي هويت ديني …………………………………………………. 62
جدول شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت ………………………………………………. 66
جدول شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ………………. 67
جدول شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………….. 67
جدول شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …. 68
جدول شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 68
جدول شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………. 69
جدول شماره 14 : فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 70
جدول شماره 15 : فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي.. 71
جدول شماره 16 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابزار مورد استفاده براي حضور در… …………………….. 71
جدول شماره 17 : فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي ….. 72
جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي ………… 73
جدول شماره 19 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران ……………………. 73
جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا ………………….. 74
جدول شماره 21 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا ……………………………. 74
جدول شماره 22 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن ………………………. 75
جدول شماره 23 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در … …………………… 75
جدول شماره 24 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني …….. 76
جدول شماره 25 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي ……….. 76
جدول شماره 26 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و … …………………………….. 77
جدول شماره 27 : : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري … ……………………………….. 77
جدول شماره 28 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام … ……………… 78
جدول شماره 29 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ …….. 78
جدول شماره 30 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و … …………………….. 79
جدول شماره 31 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز ………….. 79
جدول شماره 32 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه ……………… 80
جدول شماره 33 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي ………………. 80
جدول شماره 34 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مطالعه كتب ديني …………………………. 81
جدول شماره 35 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع تلفن همراه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع هویت دینی، میزان استفاده، انحراف معیار