دانلود تحقیق با موضوع تحلیل اطلاعات، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

بخشي از جانم سيراب شده‌است، به نيكي ياد و تقدير كنم.
برخود لازم مي‌دانم كه در خصوص گردآوري اين مجموعه از كليه اساتيد، سروران و دوستان بزرگواري كه با كمك‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا ياري داده‌اند؛ تشكركنم.

كاظم مزيناني

چكيده

پژوهش حاضر رابطة استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني كاربران را با هدف شناخت رابطة ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران و عوامل سياسي و اجتماعي با هويت ديني آنها و در پي پاسخ به اين پرسش اساسي كه شبكه‌هاي اجتماعي مجازي چه آثار و پيامدهايي بر هويت كاربران دارند با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش در دانشگاههای سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشتهها و دورههای مختلف تحصيلی، صورت گرفته است.
تحليل يافته‌هاي اين مطالعه كه هويت ديني كاربران در در پنج حيطه‌ي احساس، باور و اعتقاد، روابط صميمي با خانواده، عملكرد آموزشي والدين در حوزه دين و پايبندي والدين به ارزش‌ها و اعتقادات ديني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد نشان از آن دارد که صرف حضور و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تضعيف هويت دينی کاربران تأثير معناداری ندارد ولی نوع استفاده از اين شبکهها از نظر استفاده کاربردی و يا تفريحي، مدت زمان طولانی حضور در اين شبکهها و همچنين هدف استفاده کاربران از اين شبکهها بعلاوه طبقه و پايگاه اجتماعی آنان در تضعيف هويت دينی کاربران و تمايل آنان در حرکت از هويت سنتی و اصيل دينی به سمت هويت بازتابی و مدرن تأثيرگذار بوده و حداقل اينكه هويت اصيل کاربران را در برخي از حيطه‌ها دچار تشکيک میکند.
به نظر میرسد پذيرش حضور در اين شبکهها گريز ناپذير است اما با يک آسيب شناسی جامع و برنامهريزی درست و استفاده از همهی ظرفيتهای ارتباطی میتوان از آن به عنوان يک فرصت در جهت تقويت هويت دينی بهره جست.

كليد واژه‌ها: اينترنت؛ شبكه‌هاي اجتماعي؛ فيس‌بوك؛ هويت؛ هويت ديني

فهرست مطالب
__________________________________________________

– فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 02
1-1) بيان مسأله …………………………………………………………………………………………….. 06
2-1) اهميت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………….. 08
3-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 09
1-4) سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………….. 09
5-1) فرضيه‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. 10
6-1) كاربران پژوهش …………………………………………………………………………………….. 11
7-1) محدوديت‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………. 12
– فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 14
1-2) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 15
2-2) مفاهيم نظري ……………………………………………………………………………………….. 19
3-2) مباني نظري ………………………………………………………………………………………….. 30
4-2) چارچوب نظري …………………………………………………………………………………….. 40
– فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-3) روش پيمايشي و كاربرد آن …………………………………………………………………. 45
2-3) جامعه آماري …………………………………………………………………………………………… 46
3-3) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه …………………………………………………………… 47
4-3) اعتبار و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………….. 47
5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. 48
6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………….. 48
7-3) ضريب اطمينان در پژوهش …………………………………………………………………. 49
8-3) تعریف نظري و عملي مفاهیم و مقوله‌های تحقیق ……………………………… 49
– فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-4) سيماي پاسخگويان ……………………………………………………………………………… 56
2-4) جداول و تحليل توصيفي شاخص‌ها ……………………………………………………. 62
3-4) جداول و تحليل آزمون سؤالات تحقيق ……………………………………………… 89
4-4) جداول و تحليل آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ………………………………………… 91
– فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 103
1-5) نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق ………………………………………………………. 104
2-5) پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 107
– پيوست‌ها
– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………… 110
– نگاره‌ها و جدول‌ها ……………………………………………………………………………………. 113
– نمونه پرسشنامه يا چك ليست ……………………………………………………………….. 116
– چكيده (انگليسي) ……………………………………………………………………………………. 118

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………………. 56
جدول شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………………. 57
جدول شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ……………………………………………… 57
جدول شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال ………………………………………….. 57
جدول شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ………………. 58
جدول شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد ………………………………….. 61
جدول شماره 07 : آمار پاسخگويان برحسب حيطه‌هاي هويت ديني …………………………………………………. 62
جدول شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت ………………………………………………. 66
جدول شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ………………. 67
جدول شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………….. 67
جدول شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …. 68
جدول شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 68
جدول شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………. 69
جدول شماره 14 : فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 70
جدول شماره 15 : فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي.. 71
جدول شماره 16 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابزار مورد استفاده براي حضور در… …………………….. 71
جدول شماره 17 : فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي ….. 72
جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي ………… 73
جدول شماره 19 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران ……………………. 73
جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا ………………….. 74
جدول شماره 21 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا ……………………………. 74
جدول شماره 22 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن ………………………. 75
جدول شماره 23 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در … …………………… 75
جدول شماره 24 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني …….. 76
جدول شماره 25 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي ……….. 76
جدول شماره 26 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و … …………………………….. 77
جدول شماره 27 : : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري … ……………………………….. 77
جدول شماره 28 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام … ……………… 78
جدول شماره 29 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ …….. 78
جدول شماره 30 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و … …………………….. 79
جدول شماره 31 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز ………….. 79
جدول شماره 32 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه ……………… 80
جدول شماره 33 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي ………………. 80
جدول

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، انحراف معیار، جامعه آماری، پرسش نامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، پسران نوجوان