منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، بیماری روانی، عوامل محیطی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:
پدر و مادرم،
که سایه‌ی مهر و محبتشان سایه سار
زندگیم می‌باشد. آنان که الگوی
صبر و تحمل بوده و وجودشان مایه دلگرمی من
و تقدیم به همسرم:
به پاس عاطفه سرشار و گرمای
امیدبخش وجودش که در
این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
نظریه‏‏های صفات………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ……………………………………………………………………………………….18
الگوی نظری برای پنج عامل …………………………………………………………………………………………………………………….19
کاربرد الگوی پنج عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………….20
مؤلفه های ویژگی های شخصیت………………………………………………………………………………………………………………21
برون گرایی – درون گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….21
جنبه های توصیفی شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………..21
توصیف چهار مزاج………………………………………………………………………………………………………………………………………22
نظریه ی بازداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24
اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا ………………………………………………………………………….24
نظریه ی برانگیختگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..25
تحول شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
اجتماعی شدن …………………………………………………………………………………………………………………………………………27
روان پریشی گرایی (سایکوتیک) ……………………………………………………………………………………………………………..28
افسردگي روانپريش …………………………………… ……………………………………………………………………………………………32
روان نژندی گرایی …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..32
جرم جویی……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….32
بزه، بزهکار، بزهکاری………………….. …………………………………………………………………………………………………………….34
خاستگاه جرم……………………….. ………………………………….. ……………………………………………………………………………35
الف) محیط اجتماعی…………………………… ………………………………………………………………………………………………….35
ب) عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………36
شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها………………………………………………………………………36
ج) حاشیه نشینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………37
د ) فقر و بیکاری…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..38
جرم از دیدگاه جرم شناسی……………………………………… …………………………………………………………………………….39
الف – عوامل درون فردی ……………………. ………………………………………………………………………………………………..40
ب – عوامل برون فردی……………………………………………………………………………………………………………………………..40
اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
بیماری جسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
ماهیت اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
 معتادان مزمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
چرخه اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
دانش اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
تفاوت میان عادت و اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………47
بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز………………. ………………………………………………………………………………………………48
معتاد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
علائم رواني بيماري اعتیاد…….. …………………………………………………………………………………………………………………49
بیماری جسمی……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….58
ماهیت اعتياد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..61
ويژگي های اعتياد ……….. ………………………………………….. …………………………………………………………………………….62
علائم اعتیاد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….66
مواد مخدر و مغز……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..68
اعتیاد و سلامت انسان………………. ……………………………………………………………………………………………………………..70
تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی……..

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت قراردادی، قانون حاکم، جبران خسارت، رویه قضایی Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی