پایان نامه درمورد توسعه منطقه، محل سکونت، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

4-4-2- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي بيشتر توسعه يافته 40
1-4-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در گرند تراورس آمريکا موسوم به Q1998 40
2-4-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در آنتاريو کانادا 42
5-4-2- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي در حال توسعه 43
1-5-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در شهر ليما در کشور پرو 43
2-5-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در شهر آديس آبابا در کشور اتيوپي 44
3-5-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در مناطق 22 گانه شهر تهران در کشور ايران 46
4-5-4-2- کيفيت زندگي مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه WHOQOL-BREF 46
6-4- 2- شواهد تجربي در سنجش کيفيت زندگي عيني و ذهني 47
5-2- معرفي روشها و فنون مرتبط با بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري 48
1-5-2- مقدمه 48
2-5-2- هدف 48
3-5-2- روش کار 48
4-5-2- سنجش کيفيت زندگي 50
1-4-5-2- عرصه هاي زندگي 50
2-4-5-2- اصول اساسي سنجش کيفيت زندگي 52
3-4-5-2- رهنمودهايي براي سنجش کيفيت زندگي 52
4-4-5-2- سنجش عيني کيفيت زندگي با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي ثانويه 54
5-4-5-2- سنجش ذهني کيفيت زندگي با جمع آوري داده هاي اوليه و تجزيه و تحليل داده هاي مميزي 56
6-4-5-2- تحليل مقايسه اي بين رهيافت هاي ذهني و عيني کيفيت زندگي 57
7-4-5-2- تئوري هاي رابطه ميان شاخص هاي عيني و ذهني کيفيت زندگي 59
8-4-5-2- ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني 60
9-4-5-2- حالت هاي کيفيت زندگي 60
5-5-2- مدل هاي انگاشتي کيفيت زندگي 61
6-2- جمع بندي و معرفي چارچوب انگاشتي پژوهش 70
1-6-2- هدف 70
2-6-2- روش کار 70
3-6-2- جمع بندي چارچوب هاي نظري انگاشت کيفيت زندگي 71
4-6-2- جمع بندي تجارب جهاني بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي 72
5-6-2- جمع بندي چارچوب هاي فني انگاشت کيفيت زندگي 74
6-6-2- معرفي چارچوب انگاشتي پژوهش 76
فصل سوم- معرفي فرايند انتخاب و شناخت موردپژوهي 78
1-3- مقدمه 79
2-3- هدف 79
3-3- روش کار 79
4-3- تشريح دلايل انتخاب شهر تهران به عنوان زمينه کار و منطقه 10 شهر تهران به عنوان مورد پژوهي پايان نامه 81
5-3- شناخت و توصيف محدوده مورد پژوهي 81
1-5-3- مقدمه 81
2-5-3- بررسي و شناخت منطقه 10 شهر تهران به ‌عنوان محيط سيستم مورد برنامه‌ريزي 83
1-2-5-3- مقدمه 83
2-2-5-3- سير تحولات شکل گيري منطقه 10 83
3-2-5-3- موقعيت و تقسيمات اداري منطقه 84
4-2-5-3- ويژگي هاي سازمان فضايي منطقه 10 شهر تهران 86
3-5-3- بررسي و شناخت محلات دهگانه منطقه 10 به ‌عنوان سيستم مورد برنامه‌ريزي 98
6-3- جمع بندي 110
فصل چهارم- بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در تحليل ويژگي هاي مورد پژوهي پايان نامه 112
1-4- مقدمه 113
2-4- هدف 113
3-4- روش کار 113
4-4- معرفي فرايند سنجش کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران 115
1-4-4- گام نخست- انتخاب عرصه هاي زندگي و شاخص هاي مربوط به آنها در منطقه 10 شهر تهران 115
2-4-4- گام دوم- سنجش کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران از ديدگاه ساکنان 118
1-2-4-4- طراحي پرسشنامه به منظورجمع آوري داده هاي اوليه 118
2-2-4-4- تحليل روايي و پايايي پرسشنامه 119
3-2-4-4- معرفي جامعه آماري و تعيين حجم نمونه 120
4-2-4-4- تفکيک حجم نمونه بر حسب جمعيت محلات اداري مورد پژوهي، منطقه 10 شهر تهران 121
5-2-4-4- نتايج تحليل کيفيت زندگي ذهني در سطح منطقه 10 و محلات 10 گانه آن 122
1-5-2-4-4- تحليل ويژگي هاي خانوار در منطقه 10 شهر تهران 122
2-5-2-4- 4- تحليل کيفيت زندگي ذهني در عرصه هاي چهارگانه 124
3-5-2-4-4- تعيين وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 شهر تهران 143
3-4-4- گام سوم- سنجش کيفيت زندگي عيني در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران 145
1-3-4-4- آماده سازي لايه ها 145
2-3-4-4- تعيين کيفيت زندگي عيني درارتباط با عرصه ها 167
1-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري 167
2-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه اجتماعي 174
3-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه مسکن 176
4-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه زيست محيطي 178
3-3-4-4- تعيين وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 181
4-4-4-گام چهارم- تلفيق ابعاد عيني و ذهني و تعيين حالت هاي کيفيت زندگي 183
5-4- جمع بندي 187
فصل پنجم- طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 191
1-5- مقدمه 192
2-5- هدف 192
3-5- روش کار 192
4-5- توليد بيانيه اهداف برنامه ريزي براي ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 193
1-4-5- مقدمه 193
2-4-5- بازبيني اهداف برنامه هاي توسعه منطقه 10 شهر تهران 194
3-4-5- تدوين اهداف برنامه ريزي ارتقا کيفيت زندگي بر اساس مشکلات تعيين شده در بخش تحليل مورد پژوهي 195
4-4-5- تدوين بيانيه نهايي اهداف برنامه ريزي ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 198
5-5- انتخاب و بکارگيري روش طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 199
1-5-5- بررسي فنون طراحي برنامه شهري 199
1-1-5-5- روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط 199
2-1-5-5- فن بهينه سازي تصميم 202
3-1-5-5- معرفي تدوين سناريو 202
4-1-5-5- فن تحليل سطوح بالقوه 203
5-1-5-5- فن نقشه‌هاي هم‌پوش 203
2-5-5- انتخاب فن مناسب طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 203
3-5-5- بکارگيري فن تحليل عرصه هاي تصميم گيري در برنامه ريزي براي ارتقا کيفيت زندگي در محلات دچار محروميت و سازش پذيري منطقه 10 شهر تهران 205
1-3-5-5-گام نخست: توليد عرصه هاي تصميم گيري مرتبط براي بکارگيري در فرايند برنامه ريزي ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 205
2-3-5-5- گام دوم : توليد اختيارهاي مربوط به عرصه هاي تصميم گيري تعيين شده 207
3-3-5-5- گام سوم : توليد نمودار اختيارو تعيين سازگاري/ناسازگاري ميان اختيارها 208
4-3-5-5- گام چهارم : توليد سناريوهاي گزينه بر اساس موانع اختيارهاي تصميم گيري 211
5-3-5-5- گام پنجم: ارزيابي و انتخاب سناريوي برتر 214
4-5-5- توليد راهبردهاي ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس سناريوي برتر 215
فصل ششم- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها 218
1-6- مقدمه 219
2-6- نتيجه گيري 219
1-2-6- پاسخ به پرسش هاي پژوهش 219
2-2-6- پاسخ به فرضيات پژوهش 230
3-6-1- دستاوردهاي نظري و عملي پژوهش 234
4-6- ارائه پيشنهادها 237
5-6- معرفي قيود و محدوديت هاي انجام اين پايان نامه 237
منابع و ماخذ 238
پيوست شماره يک: پرسشنامه ساکنين 243
پيوست شماره دو: آلفاي کرونباخ سوالات 246
چکيده انگليسي 247

فهرست جدول ها
جدول شماره 1-1- رويارويي اهداف و پرسش هاي پايان نامه 6
جدول شماره 2-1- گردآوري داده هاي ثانويه 9
جدول شماره 3-1- طيف ليکرت به کار رفته در پژوهش 11
جدول شماره 4-1- حالت هاي کيفيت زندگي 14
جدول شماره 1-2- نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي 24
جدول شماره2-2- تحول تاريخي شکل گيري انگاشت کيفيت زندگي 31
جدول شماره3-2- مطالعات مربوط به کيفيت زندگي 31
جدول شماره 4-2- خلاصه اي از تعاريف ارائه شده از بهزيستي در منابع مختلف 33
جدول شماره 5-2- خلاصه مطالعات کيفيت زندگي شهري 47
جدول شماره 6-2- عرصه هاي کيفيت زندگي 51
جدول شماره 7-2- قوت ها و ضعف هاي دو رهيافت کيفيت زندگي 59
جدول شماره 8-2- حالت هاي کيفيت زندگي 61
جدول شماره 9-2- خلاصه شاخص ها: نمونه هايي از سراسر جهان 73
جدول شماره 10-2- خلاصه مطالعات بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي 74
جدول شماره1-3:خطر پذيري زلزله در مناطق 22 گانه تهران با توجه به مدلهاي مختلف زلزله 86
جدول شماره 2-3 – جدول مقايسه جمعيت و ميزان رشد جمعيت شهر تهران و منطقه 10 در سال‌هاي 75-1385 87
جدول شماره 3-3- جدول مقايسه اندازه متوسط خانوار در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران در سال‌هاي 75-1385 88
جدول شماره 4-3 – جمعيت برحسب سن و جنس‌در شهر تهران و منطقة 10 شهر تهران در سال 1385 88
جدول شماره 5-3- تعداد و سهم جمعيت در مناطق 22 گانه تهران و محلات منطقه 10 شهر تهران در سال‌ 1385 89
جدول شماره 6-3- تراکم ناخالص جمعيتي مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس جمعيت سال 1385 90
جدول شماره 7-3- جدول مقايسه ميزان سواد در منطقه 10 شهر تهران 90
جدول شماره 8-3- جمعيت 10 ساله و بيشتر منطقة 10شهر تهران بر حسب جنس،‌ وضع فعاليت و بخشهاي عمده فعاليت – 1385 91
جدول شماره9-3- مساحت معابر اصلي منطقه 10 92
جدول شماره 10-3 – درصد و مساحت کاربري هاي شهر تهران و منطقه 10 95
جدول شماره 11-3- توزيع نسبي خانوارهاي معمولي شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران بر اساس نحوه تصرف محل سکونت،1385 97
جدول شماره12-3-تعداد اتاق در اختيار خانوارهاي ساکن در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،1385 97
جدول شماره 13-3- واحدهاي مسکوني معمولي برحسب مساحت زيربنا در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،1385 98
جدول شماره 14-3- ويژگي هاي مناطق شهر تهران 110
جدول شماره 15-3- ويژگي هاي محلات 10 گانه منطقه 10 111
جدول شماره 1-4- فهرست عرصه ها، متغيرها و شاخص هاي مربوط به متغيرهاي کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران 117
جدول شماره 2-4- تفکيک حجم نمونه بر حسب جمعيت محلات اداري منطقه 10 و توزيع آن 121
جدول شماره 3-4- ويژگي هاي فردي در منطقه 10 شهر تهران 123
جدول شماره 4-4- ويژگي هاي خانوار در منطقه 10 شهر تهران 123
جدول شماره 5-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير حمل و نقل و ارتباطات 125
جدول شماره 6-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات آموزشي 126
جدول شماره 7-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات فرهنگي 128
جدول شماره 8-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات بهداشتي و درماني 129
جدول شماره 9-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات اورژانسي 130
جدول شماره 10-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات تفريحي و ورزشي 131
جدول شماره11 -4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات تجاري 132
جدول شماره12-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري 134
جدول شماره 13-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير نرخ سواد 135
جدول شماره14-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير نرخ اشتغال 136
جدول شماره15-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير فضاي قابل سکونت 136
جدول شماره16-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه اجتماعي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن 137
جدول شماره17-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير مساحت مسکن 138
جدول شماره18-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير کيفيت واحد مسکوني 139
جدول شماره 19-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه مسکن در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن 140
جدول شماره20-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير آلاينده هاي هوا 141
جدول شماره21-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير فاصله از خيابان 142
جدول شماره22-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه زيست محيطي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن 143
جدول شماره23-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به کيفيت زندگي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن 144
جدول شماره 24- 4- مقايسه 9 کميتي ساعتي براي مقايسه دودويي معيارها 171
جدول شماره 25-4: معيارها و امتيازدهي بين معياري و ضريب اهميت هر معيار در ارزيابي کيفيت عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري 172
جدول شماره 26-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به کيفيت زندگي در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع and، badan، omid، Squared Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل