منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، حقوق کودک، حمایت کیفری، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………63
4-1-1-3 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-1-3 شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران‌ خسارت به حقوق معنوی کودکان…………………………………………75
1-2-1-3 مفهوم حرج………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-2-1-3 انطباق عنوان حرج‌ بر‌ خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………76
3-2-1-3 دلالت و شمول لفظی قاعده نـفی عـسروحرج بـر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان…………77
3-1-3 بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………………79
1-3-1-3 مفهوم بـنای عقل………………………………………………………………………………………………………………..79
2-3-1-3 کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان…………………………80
2-3 جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه: ……………………………………………………………………………81
3-3 شیوه جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………..84
1-3-3 شيوه ی جبران خسارت معنوی در فقه………………………………………………………………………………………..84
2-3-3 شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق…………………………………………………………………………………………86
3-3-3 تطابق شيوه ی جبران خسارت با وضعيت زیاندیده……………………………………………………………………….87

فصل چهارم : رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران نسبت به خسارات معنوی کودکان
1-4 رويکرد قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………….91
2-4 رویکرد قوانین مدنی………………………………………………………………………………………………………………………93
1-2-4 همبستگی خانواده و حمایت از کودکان……………………………………………………………………………………….94
2-2-4 نگهداری و تربیت کودکان…………………………………………………………………………………………………………95
1-2-2-4حضانت………………………………………………………………………………………………………………………………..95
2-2-2-4 حضانت اطفال در معرض خطر………………………………………………………………………………………………97
3-2-4 حق بر نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………99
4-2-4 حقوق کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………..100
5-2-4 حقوق کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………….101
6-2-4 حقوق کودکان فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………….103
1-6-2-4شرایط فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………………….105
2-6-2-4 آثار فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………….105
3-4 رویکرد کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………107
1-3-4 حمایت کیفری ویژه از کودکان………………………………………………………………………………………………..108
1-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان…………………………………………………………………………….108
2-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان………………………………………………………………………………113
3-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان…………………………………………………………………………….116
2-3-4 حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی……………………………………..119
1-2-3-4 حق حضانت………………………………………………………………………………………………………………………119
2-2-3-4 حق بر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………….119
3-2-3-4 حق بر سلامت و بهداشت…………………………………………………………………………………………………..120
4-2-3-4 بهره برداری از کودکان برای تکدی گری…………………………………………………………………………….120
5-2-3-4 مصرف، خرید و فروش مواد مخدر……………………………………………………………………………………….120

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….121
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………122
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….127

مقدمه
بيان مسأله
عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ، قوانین جایگاهش کجاست!!!! قوانین باید اجرا بشود نه اینکه مسکوت باشد.ایران باید الگوی رفتاری برای سایر ملل باشد. رسا ترین الگوهای رفتاری را از دین مبین اسلام استخراج و به منصه سیاست گزاری های تقنینی بکشاند از یافته های سایر ملل بهترین بهره برداری را بکند مشاهده کردیم همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، فحشای کودکان در خانواده های بی سرپرست یا تک سرپرست بیداد می کند چه کسی این کودکان را از نگاه هرزه آلود جوانی که به سن بلوغ رسیده و امکان ازدواج را هم ندارد مصون نگاه می دارد نمونه های هولناک را طی نوشتار بیان خواهم داشت تا نظاره گر تجاوزات آشکار به کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست باشیم. این ها جرایم سر بسته هستند! گزارش نمی شوند! علت شیوعش چیست! آسیب شناسی بشوند!!! بیکاری جوان امروزی؟ اوقات فرغت سازماندهی نشده جوانان؟ عدم توجه مساله ازدواج جوانان؟ عدم آموزش کنترل غرایز جنسی جوانان!! آموزش باید باشد! جوان امروز حقوق جنسیش نادیده گرفته شده! نادیده گرفته شده!!!!!!! کودکان در معرض خطر هستند!! کودکان امروز مردان و زنان جامعه ی فردای ما هستند!! که از طغیان غرایز اطرافیان ضربه های هولناک می بینند. آسیب را بشناسیم!! علت یابی بشود!! کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و…که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:
اولا: دولت آموزش بدهد کدام خانواده صلاحیت دارا شدن فرزند را دارد! خانواده متزلزل امروز ما کودک به چه کارش می آید! اول آموزش در تمام ابعاد اخلاقی در خانواده لازم است ! خانواده منشاء قدرت ایران است نباید متزلزل بشود! که این عدم آموزش باعث می شود خانواده ها در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده بگیرد. ثانیا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله کارسخت برای کودک، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و پیشگیری بهتر از درمان است!!
آموزش را در تمام سطوح تربیتی و بهداشتی به خانوادها اعلام بدارید! قبل از ازدواج ! بعد از ازدواج!!! بعد از طلاق!!!
لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به دغدغه ي كنوني بشر، كرامت انساني و حفظ حقوق بشر مي باشد، به نظر مي رسد انجام اين تحقيق بنيادين بتواند به يكي از مسايل پاسخ دهد و با توجه به خلاء ها و ضعف هايي كه در اين زمينه وجود دارد، بتوان با پيشنهاد راه حل هاي مختلف و استفاده از نظر قانونگذاران وحقوق دانان كشور هاي مختلف به پيشبرد اين هدف كمك كرد. از طرف ديگر ارتباط بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران، جز مباحثي است كه در حقوق كمتر به آن پرداخته شده است، به طوري كه ادبيات حقوقي در اين زمينه از غناي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ورشکستگی، حقوق تجارت، قانون مدنی، حقوق مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق مدنی، ورشکستگی، دانشگاه تهران، اسماعیلیان