پایان نامه با کلید واژگان شرط ضمن عقد، ضمن عقد، فقه امامیه، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………………………………..29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35
1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47
2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ………………………………………………………………………………………48
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55
3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68
3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69
3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69
3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ………………………………………………………………………………….82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89
4-2- موجبات زوال حق حبس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، فقه امامیه Next Entries پایان نامه ارشد درباره کلی فی الذمه، شخص ثالث، فقهای امامیه، مسئولیت مدنی