پایان نامه ارشد درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد، فقه امامیه، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35
1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47
2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ………………………………………………………………………………………48
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54
3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55
3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55
3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56
3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56
3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57
3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64
3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66
3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68
3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69
3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69
3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70
3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71
3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71
3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74
3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75
3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75
3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76
3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76
3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80
4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80
4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81
4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ………………………………………………………………………………….82
4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88
4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89
4-2- موجبات زوال حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-1- اسقاط حق حبس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، نقض کارآمد، عدم امکان اجرا Next Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت