دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، عرضه و تقاضا، روش پژوهش، دانش پژوه

دانلود پایان نامه ارشد

چكيــده :

1-8 ) قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق محدوده روابط ايران و روسيه بويژه همکاري در زمينه توسعه انرژي اتمي در ايران و احداث نيروگاه بوشهر مي باشد.
1-8-1 از نظر مکاني : سرزمين ايران بويژه منطقه بوشهر
1-8-2 از نظر موضوعي : همكاري اتمي دو کشور با امنيت ملي ايران پيوند خورده است.
1-8-3 از جنبه زماني : از سال 1371 تا 1391 ( زمان حاضر ).

1-9 ) نقطه نظر پژوهشگر
پژوهشگر با توجه به مطالعات انجام شده دريافت كه موارد تحقيقاتي در حوزه همکاري اتمي ايران و روسيه با محوريت نيروگاه بوشهر با كاستي روبروست لذا بر آن شد تا نسبت به جمع آوري اطلاعات پراکنده براي دست اندركاران ديپلماسي و دانش پژوهان اقدام نمايد و جدي نگرفتن عوامل حاكم بر فضاي استراتژي روابط ايران و روسيه در حوزه همكاري هاي هسته اي را بررسي نمايد و راهکارهاي بهتري براي تصميم گيري و ارتقا و افزايش روابط و گسترش همكاري ها و به حداقل رساندن هزينه هاي كشور در مقابله با تحركات خصمانه قدرتهاي بزرگ سلطه گر براي به چالش كشيدن روابط هسته اي دوكشور ارائه نموده و گامي مثبت و هر چند كوچك در جهت اعتلاي ميهن اسلامي عزيزمان برداشته باشد.

1-10) روش تحقيق
1- روش پژوهش توصيفي – تاريخي و تحليلي ميباشد .
2- روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي شامل استفاده از کتب، نشريات، فيش، مقالات فارسي و لاتين، خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي ميباشد .

1-11) موانع و مشکلات تحقيق
بهر صورت براي جمع آوري اطلاعات كه بصورت پراکنده بود موانع و مشکلاتي هرچند غيرقابل پيش بيني بروز مي نمود که مسئله جديدي نيست همواره تحقيق مشکلات خاص خود را داشته كه با صبر و بردباري به حداقل کاهش يافت . در مورد مسئله هسته اي مطالب و منابع بسيار محدود بود زيرا در خصوص اصل موضوع همكاري هاي اتمي ايران و روسيه ، تحقيق و پژوهش به حد كافي در دسترس نبود . عمده منابع مربوط به سازمان انرژي اتمي ميباشد كه بدليل محرمانه بودن امكان دسترسي وجود نداشته و بناچار از طريق ارتباطات کاري برخي دسترسي ها فراهم گرديد. در نهايت استفاده از اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت هاي خبري از منابع اصلي بود.

1-12) توضيح کليد واژه ها
1-12-1) انرژي اتمي :
بر اثر توليد کربن در هر ماده آلي يعني موادي چون چوب، ذغال، نفت و … انرژي آزاد مي‌شود. (ازغندي، روشندل، 1374، ص 102) آن انرژي که در اثر متلاشي شدن هسته رها مي شود، اتمي خوانده مي شود اين انرژي در واقع انرژي هستــه‌اي است ولي اصطلاح انرژي اتمي براي آن در نظر گرفته شده است مخصوصاً در مورد انرژي حاصل از شکافت هستـــه‌اي اتم (Nuclear Fission) يعني تقسيم هسته به دو جزء تقريباً هم جرم بکار گرفته مي شود. از جنبه نظري منبع اين انرژي معادله انيشتين است. معدوم شدن جرم هم زمان با رها شدن انرژي در شکافت هسته‌اي اورانيوم انجام مي‌شود اين پديده در سال 1938 کشف گرديد.(طباطبايي، 1386، ص 270)
دو عنصر فلزي سنگين براي شکافت هسته‌اي مناسب است، اول اورانيوم که بطور طبيعي در سنگ معدن آن و به دو صورت ايزوتوپي اورانيوم 235 و اورانيوم 238 يافت مي‌شود. ايزوتوپ کمياب اورانيوم 235 بايد بيش از 95 درصد غني شود تا بتوان يک شکافت هسته‌اي مفيد ايجاد کرد زيرا ايزوتوپهاي همين عنصر واکنشهاي شيميايي يکسان دارند. دومين عنصر مناسب براي شکافت هسته‌اي، پلوتونيوم 239 است. پلوتونيوم يک عنصر طبيعي نيست و بايد از اورانيوم ساخته شود. متداولترين شيوه براي مشعشع کردن نسبي اورانيوم 238، غني کردن آن در يک راکتور اتمي است. ارزانترين سوخت براي راکتور اتمي، اورانيوم طبيعي است. (ازغندي، روشندل، 1374، ص 103)
همجوشي (گداخت) هسته‌اي: فرآيند ديگري که انرژي هسته‌اي را آزاد مي کند همجوشي هسته‌اي نام دارد. براساس اين فرآيند، انرژي منتشره از خورشيد و ستارگان آزاد مي‌شود. همجوشي موقعي رخ مي دهد که دو هسته عنصري بسيار سبک در هم ذوب يا با هم ترکيب مي‌گردد. براي مثال، در شرايط مناسب دو هسته از دوتريم با تريتيم (ايزوتوپ هاي سنگين هيدروژن) مي تواند در هم ذوب شود و يک هسته هليوم را تشکيل دهد در اين فرايند انرژي رها مي شود.
همجوشي بيش از شکافت، انرژي آزاد مي کند. براي مثال يک قاشق دوتريم (که از حدود 4 ليتر آب بدست مي آيد) برابر با 200/1 ليتر بنزين انرژي توليد مي کند. راکتورهاي همجوشي از راکتورهاي شکافت پاکتر و ايمن تر هستند. ضمناً محصولات نهايي همجوشي پرتوزا نيست. تا امروز فرايند همجوشي هسته‌اي تنها براي ساختن جنگ افزارهاي کشتار جمعي مانند بمب هاي هيدروژني يا دما هسته‌اي استفاده شده است. از عمده مشکلات فراروي اين فرايند (همجوشي) ايجاد و حفظ دماي فوق العاده بالاي لازم براي اين کار است. دانشمندان به تحقيقات خود براي توليد انرژي از اين طريق همچنان ادامه مي دهند. (تاريخچه انرژي هسته‌اي، ديباچه، 1386، ص 7و6)

کاربردهاي صلح آميز انرژي هسته‌اي:
کاربردهاي صلح آميز انرژي هسته‌اي در بخش هاي مختلف طيف وسيعي دارد که به اختصار عبارتند از :
– کاربرد انرژي اتمي در بخش پزشکي و بهداشتي
– کاربرد انرژي اتمي در بخش دامپزشکي و دامپروري
– کاربرد تکنيک هاي هسته‌اي در مديريت منابع آب
– کاربرد انرژي هسته‌اي در بخش صنايع غذايي و کشاورزي
– کاربرد انرژي اتمي در بخش صنعت
– کاربرد تکنيک هاي هسته‌اي در شناسايي مين هاي ضد نفر
– کاربرد انرژي اتمي در توليد الکتريسيته (غريب آبادي- کاظم، 1383، صص 92-88)

انرژي مهمترين مسئله قرن :
مهمترين مسئله قرن گذشته و حاضر بحث انرژي مي باشد. در دنياي فراصنعتي دوران ما استفاده از انرژي بعنوان يکي از مهمترين مولفه ها براي رشد اقتصادي و پيشرفت در همه زمينه ها محسوب مي گردد. منابع انرژي در جهان به دو گروه قابل تجديد و غيرقابل تجديد تقسيم مي‌شوند منابع قابل تجديد شونده از نظر تئوري ، هميشگي و پايدار هستند و منابع غيرقابل تجديد در جريان بهره برداري از بين مي رود و يا حداقل به حدي نقصان حاصل مي نمايد که بازسازي آن صرفه اقتصادي ندارد. اکثر منابع غيرقابل تجديد از نوع منابع کاني هستند که نفت و گاز از اين دسته مي‌باشند که پس از يک دوره زماني بسيار طولاني مدت مي‌توانند احياء شوند. منابع نفت و گاز جهان رو به اتمام است لذا پايان پذير تلقي مي‌شوند و بشريت براي ادامه زندگي به دنبال انرژي پايدار و هميشگي است.
با توجه به رشد و گسترش چشمگير مصرف انرژي در جهان و محدود بودن منابع انرژي‌هاي فسيلي و پيش بيني پايان يافتن آن در آينده ، دستيابي به انرژي هاي جايگزين بويژه از طريق سوختهاي هسته‌اي دائمي براي تضمين پايداري و تأمين انرژي ضروري و حياتي است.
دسترسي به منابع انرژي ارزان و در عين حال سهل الوصول از اهداف استراتژيک کشورهاي توسعه يافته محسوب شده و لذا در راستاي ايجاد تداوم و امنيت عرضه انرژي، اعمال تمامي راهکارهاي ممکن غيرمنتظره نخواهد بود. از طرفي نيازهاي آتي جهان به انرژي را نيز مي توان يکي از مهمترين عوامل موثر در رشد صنعت هسته‌اي به حساب آورد.
تقاضاي برق در کشورهاي جهان: با توجه به رشد توليد ناخالص کشورهاي جهان و افزايش تقاضا براي حاملهاي انرژي، ميزان برق مورد نياز جهاني نيز رو به افزايش است. تقاضاي برق در جهان از 13289 ميليارد کيلو وات ساعت در سال 2001 به 23072 ميليارد کيلو وات ساعت در سال 2025 افزايش خواهد يافت.
برآوردهاي صورت گرفته توسط اداره اطلاعات انرژي ( EIA ) حاکي از افزايش بيش از 58 درصدي تقاضاي جهاني انرژي تا سال 2025 مي باشد. (پيشين)
عوامل مؤثر بر روند رشد مصرف انرژي عبارتند از : 1- رشد اقتصادي: رشد اقتصادي کشورهاي جهان، مؤثرترين عامل در تغيير تقاضاي انرژي شناخته شده است. در اين ميان کشورهاي در حال توسعه که زير ساخت هاي اقتصادي آنها در روندي مثبت در حال بازسازي و آزاد سازي عوالم عرضه و تقاضا مي باشد و در بسياري از اين کشورها با انتقال سياست گذاري متمرکز دولتي به بخش خصوصي، در پي ارتقاء سرمايه‌گذاري و توسعه رشد اقتصادي خود برآمده‌اند ازجايگاه ويژه اي برخوردارند.
2- رشد جمعيت: از ديگر عوامل مؤثر در تقاضاي انرژي رشد جمعيت مي‌باشد براساس پيش بيني ها جمعيت جهان که در سال 2001 قريب به 6165 ميليون نفر بوده با نرخ متوسط يک درصد در حال افزايش است و در سال 2050 حداقل به 9200 ميليون نفر خواهد رسيد.
3- محيط زيست: يکي از مهمترين مؤلفه هايي که توليد انرژي از منابع سوخت فسيلي در آينده را با محدوديت جدي مواجه خواهد ساخت، افزايش انتشار آلاينده‌هاي زيست ‌محيطي بخصوص دي‌اکسيدکربن است که اصلي ترين عامل پديده ايجاد گازهاي گلخانه‌اي و صدمه رساندن به لايه اوزون در جو کره زمين مي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، ميزان انتشار دي اکسيد کربن از 23 ميليارد و 899 ميليون تن در سال 2001 به 37 ميليارد و 123 ميليون تن در سال 2004 افزايش يافته است.
لذا در راستاي اعمال الزامات توسعه پايدار، رويکردي به جز گرايش به جايگزيني منابع انرژي پاک و هماهنگ با محيط زيست پيش روي کشورها نخواهد ماند. در اين ميان بدون ترديد انرژي اتمي يکي از انرژي هاي پاک مي باشد که قادر است به ميزان بالا و مقرون به صرفه جايگزين منابع انرژي هاي فسيلي و آلاينده گردد. (سايت خبري آفتاب-30/11/1384)

برق هسته اي، گزينه اي اجتناب ناپذير:
بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي در زمينه‌هاي مختلف انرژي، پزشکي، کشاورزي، صنعت و خدمات از نيمه دوم قرن بيستم بصورت چشمگيري افزايش داشته است. در زمينه توليد نيرو با توسعه و طراحي راکتورهاي مختلف، ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي اتمي در اندازه و انواع گوناگون گسترش و توسعه يافته بطوريکه در حال حاضر بيش از 17 درصد از توليد برق جهان توسط نيروگاه‌هاي هسته‌اي تأمين مي‌شود. آمار موجود حاکي است برخي از کشورها از جمله فرانسه نزديک به 80 درصد، بلژيک تا 55 درصد و سوئد تا 50 درصد انرژي الکتريکي خود را از نيروگاه هسته‌اي تأمين مي‌کنند و اين روند در اغلب کشورها رو به پيشرفت و گسترش مي‌باشد.
استراتژي ميان مدت و بلند مدت انرژي جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه شاهد تحولات فزاينده‌اي است و گزينه اي به جز اتخاذ استراتژي دسترسي به بهره برداري از منابع انرژيهاي جايگزين باقي نخواهد بود و در آن ميان برق هسته اي يکي از گزينه هاي داراي اولويت محسوب مي گردد. بر اساس سيستمهاي برنامه ريزي انرژي که در چارجوب استانداردهاي قابل قبول جهاني تدوين شده اند جايگاه برق هسته اي در آرايش نيروگاههاي کشورها در اولويت اول الي سوم قرار دارد. مطمئنأ اين اولويت بندي پس از اعمال عوامل تأثيرگذار زيست محيطي و احتساب هزينه هاي اجتماعي و زيست محيطي براي نيروگاههاي برق هسته اي غيرقابل مقايسه با ساير منابع انرژي هاي فسيلي خواهد بود. (پيشين)
چشم انداز توليد برق هسته اي : بر اساس برآوردهاي انجام شده ، ظرفيت توليد برق نيروگاههاي هسته اي در دنيا از 358220 مگاوات در سال 2002 به حدود 385354 مگاوات در سال 2025 افزايش خواهد يافت. اين ميزان افزايش از آن نظر قابل توجيه است که کشورهاي اروپاي غربي در خلال دوره مذکور 32993 مگاوات از نيروگاههاي هسته اي خود را از جريان توليد خارج خواهند نمود. لکن ميزان بهره برداري از برق هسته اي بطور قابل توجهي ارتقاء خواهد يافت.
کشورهاي در حال توسعه آسيايي ظرفيت توليد برق هسته اي خود را حدود 28715 مگاوات افزايش داده و از 27987 مگاوات در سال 2002 به 66712 مگاوات در سال 2025 ارتقاء خواهند داد. چين با 15465 مگاوات ، کره جنوبي با 12717 مگاوات و هند با 6463 مگاوات ظرفيت توليدي هسته اي جديد تا سال 2025 ، بيشترين ميزان نصب ظرفيت برق هسته اي را بخود اختصاص داده اند. (پيشين)

بررسي سوخت هسته اي و بازار اورانيوم :
امروزه بخش اعظم اورانيوم توليد شده براي تامين سوخت نيروگاههاي برق هسته اي بکار مي رود و تنها بخش اندکي از آن صرف امور تحقيقاتي و يا ساير امور مي شود که آماري از آن در دسترس نيست.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع القرآن،، ج2، التمهید، القراء، Next Entries دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، عرضه کننده، بلوک شرق و غرب