پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، توزیع جمعیت، سلامت عمومی، میزان برخورداری

دانلود پایان نامه ارشد

7-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی 38
8-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی 39
9-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی 40
10-3-2- منابع حمایت اجتماعی 41
11-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت جسمانی 47
12-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت روانی 48
4-2- مبانی نظری 49
1-1-4-2- نظریه های مربوط به سلامت عمومی 49
نظریه سیستم ها 49
رویکرد بوم شناختی 50
مفهوم تعادل حیاتی 52
2-1-4-2- رویکردهای مختلف روانشناسی وسلامت عمومی 53
2-4-2- نظریه های حمایت اجتماعی 54
1-2-4-2- تئوری های شکل گیری روابط 54
مدل فقدان 60
فرضیه انباشت هویتی 61
هویت های نقش 61
مدل سپر وتاثیرکلی حمایت اجتماعی 62
مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی 63
مدل تاثیر غیرمستقسم یا فرضیه ضربه گیر 64
مدل سلسله مراتب جبرانی 65
مدل تخصیص وظیفه 65
مدل همچینی مناسب استرس وحمایت اجتماعی 66
مدل تخصیص کارکردی 68
مدل کمبود 68
تئوری بانک حمایتی 69
تئوری کناره گیری ازرابطه 69
حلقه های درونی وبیرونی حمایت اجتماعی 70
تئوری انسجام اجتماعی 70
تئوری شبکه 71
مدل حمایت اجتماعی ادراک شده 72
نظریه شبکه اجتماعی 74
نظریه ویس 78
نظریه مبادله اجتماعی 79
5-2- مروری بر پژوهش های انجام شده 80
1-5-2- پژوهش های انجام گرفته درایران 80
2-5-2- پژوهش های خارجی 87
6-2- چهارچوب نظری پژوهش 90
7-2- الگوی نظری پژوهش 92
8-2- سوالهای پژوهش 93
9-2- فرضیه های پژوهش 94
فصل سوم: روش پژوهش
1-3- مقدمه 96
2-3- روش پژوهش 96
3-3- جمعیت آماری 97
4-3- حجم نمونه 97
4-3- روش نمونه گیری 98
6-3- واحدپژوهش 99
7-3- ابزار پژوهش واعتبار وروایی 99
1-7-3- اعتبار وپایایی 99
8-3- تکنیک گردآوری اطلاعات پژوهش 101
9-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها 102
10-3- تعریف مفاهیم 102
تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای مستقل 102
تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای زمینه ای 105
تعریف نظری وعملیاتی متغیروابسته 106
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
1-4- مقدمه 111
2-4- یافته ها توصیفی 112
3-4- یافته های تحلیلی 131
4-4- محدودیت های پژوهش 141
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد
1-5-مقدمه 143
2-5- نتیجه گیری 143
نتایج بخش توصیفی 143
نتایج بخش تبیینی 146
3-5- پیشنهادات 150
4-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های آتی 152
5-5- نقش مددکار اجتماعی در ارتقای سلامت عمومی دانشجویان 153
منابع 155
پرسشنامه 159

فهرست جداول
جدول شماره -1-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب دانشکده محل تحصیل 112
جدول شماره -2-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان سن 114
جدول شماره -3-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنس 115
جدول شماره-4-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب وضعیت تاهل 116
جدول شماره -5-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب وضعیت سکونت 117
جدول شماره -6-4:توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت اعضاي خانواده 118
جدول شماره-7-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت دوستان 119
جدول شماره -8-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان حمايت اقوام 120
جدول شماره-9-4: توزیع پاسخگویان بر حسب معرف های حمایت اجتماعی 121
جدول شماره-10-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان علایم جسمانی 122
جدول شماره-11-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان اضطراب و اختلال خواب 123
جدول شماره-12-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان اختلال کارکرد اجتماعي………………………………………….124
جدول شماره-13-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان افسردگي……………………………………………………………….125
جدول شماره-14-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از سلامت عمومي………………………….126
جدول شماره-15-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت عاطفي…………………………..127
جدول شماره-16-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت ابزاري 128
جدول شماره-17-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي ….129
جدول شماره-18-4: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت اجتماعي ………………………130
جدول شماره -19-4: رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت عاطفي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی ….131
جدول شماره-20-4: رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت ابزاري و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی……132
جدول شماره -21-4: رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 133
جدول شماره -22-4: رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت اجتماعي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 134
جدول شماره -23-4: رابطه بین وضعيت تاهل افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 136
جدول شماره -24-4: رابطه بین جنس افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 137
جدول شماره -25-4: رابطه بین وضعيت سکونت افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 138
جدول شماره -26-4: رابطه بین دانشکده محل تحصیل افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی 140
فهرست اشکال ونمودارها
شکل 1-2 – سطوح مختلف نظام های حمایت اجتماعی 46
شکل 2-2 -طیف شکل گیری وگسترش رابطه لوینگر واسنوک 57
شکل 3-2- مراحل رشدآلتمن وتیلور 57
شکل4-2- مدل همچینی مناسب استرس وحمایت اجتماعی کاترونا 67
شکل 5-2- مدل انسجام اجتماعی دورکیم 71
شکل 6-2 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهی قوی وضعیف اسپینوزا 1999 ……………………………………………………………………… 78
نمودار شماره -1-4: نمایش پاسخگویان برحسب دانشکده محل تحصیل 113
نمودار شماره-2-4: نمایش پاسخگویان برحسب سن 114
نمودار شماره -3-4: نمایش پاسخگویان برحسب جنس 115
نمودار شماره-4-4: نمایش پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 116
نمودار شماره -5-4: نمایش پاسخگویان برحسب وضیت سکونت 117
نمودار شماره-6-4: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت اعضای خانواده 118
نمودار شماره-7-4: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت دوستان 119
نمودار شماره-8-4: نمایش پاسخگویان برحسب حمایت اقوام 120
نمودار شماره -9-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان نشانه های جسمانی 122
نمودار شماره -10-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان اضطراب و اختلال خواب 123
نمودار شماره -11-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان اختلال کارکرد اجتماعي 124
نمودار شماره -12-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان نشانه های افسردگي 125
نمودار شماره -13-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداري افراد از سلامت عمومي 126
نمودار شماره -14-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت عاطفی 127
نمودار شماره -15-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت ابزاري 128
نمودار شماره -16-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت اطلاعاتی 129
نمودار شماره -17-4: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت اجتماعی 130

1-1- مقدمه
سلامت یکی از ارکان توسعه پایدار وبخش لاینفک شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی است. به عبارت دیگر حفظ و ارتقای سلامت پیش نیاز حرکت در راستای برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی است.سلامت یکی از حقوق اساسی بشر است که مفهومی پویا دارد . هرجامعه، زمانی از پویایی ونشاط برخوردار خواهد بود که شهروندان از سلامت جسمی، روانی واجتماعی مطلوب برخوردار باشند در این صورت است که جامعه می تواند پله های ترقی و تکامل را طی نموده و به سطح قابل قبولی از توسعه دست یابد. درواقع باید گفت سلامت جامعه درگرو سلامت جسمی و روانی و اجتماعی تک تک افراد است و افراد در جامعه سالم پرورش می یابند. دراین میان سلامت دانشجویان از اهمیت ویژه ای در فرآیند رشد وتوسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی جوامع ، برخوردار است ونقش اساسی وتعیین کننده ای دارد. دانشجویان به عنوان نیروی انسانی برگزیده از نظر استعداد وخلاقیت وپشتکار، منابع معنوی هر جامعه وسازندگان فردای کشور خویش به شمار می روند. عوامل بیشماری از قبیل زمینه های قبلی، بیماری، سبک زندگی و… برروی سلامت ایشان تاثیر گذار است؛ ومی تواند باعث کاهش یا ارتقا سلامت ایشان باشد درمیان عوامل مختلف ومتعدد دراین پژوهش حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سلامت عمومی دانشجویان مورد توجه و سنجش قرار می گیرد.
حمایت اجتماعی اساس تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن می باشد. حمایت اجتماعی برای هرفرد ارتباط امن به وجود می آورد که احساس محبت ونزدیکی، یکی از ویژگی های اصلی این ارتباط است.حمایت اجتماعی یک کمک دوجانبه است،که موجب خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود واحساس عشق و ارزشمندی می گردد و تمام اینها به فرد فرصت خودشکوفایی ورشد می دهد.
باتوجه به اهمیت تامین سلامتی دانشجویان، این مطالعه باهدف بررسی تاثیر حمایت اجتماعی در ارتباط با سلامت عمومی دانشجویان در سال تحصیلی 93-1392 در دانشگاه علامه طباطبایی انجام می پذیرد.
در این فصل ابتدا طرح مساله، انگیزه پژوهشگر مطرح و پس از آن به تدوین اهداف پژوهش پرداخته شده است و در پایان به ضرورت واهمیت موضوع و فایده پژوهش پرداخته خواهدشد.

2-1- طرح مساله
سلامتی موضوع مهمی است که ذهن انسانهای بسیاری را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است و به همین دلیل مطالعه راجع به سلامت، ابعاد آن، عوامل موثر ومرتبط با آن، عوامل پیش بینی کننده وعوامل ارتقا دهنده آن همیشه مورد توجه پزشکان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و …بوده است. به طور کلی می توان گفت فرد سالم کسی است که بیمار نباشد، نقص عضو نداشته باشد، باتغییرات محیطی هماهنگی داشته باشد، ازقدرت کافی برای اداره امور زندگی برخوردار باشد ومقاومت لازم دربرابر پیشامدها واتفاقات رنج آور را داشته باشد ودارای تعادل روانی وسازگار با محیط باشد. درگزارش گروه کاری سازمان بهداشت جهانی (2000) درخصوص ارتقای سلامت، سلامت اینگونه تعریف شده است:”سلامت گستره ای است که در آن حیطه، فرد یاگروه می تواند آرمانها و راه برآورده ساختن نیازها را درک نموده وازطرف دیگر قادر به تغییر وسازش با محیط باشد”.بدین ترتیب سلامت به عنوان وسیله ای برای زندگی هرروزه در نظر گرفته می شود نه به عنوان هدف زندگی. ازدیدگاه این سازمان سلامتی حالت صحت کامل جسمی، روانی واجتماعی است؛ شاخص های ارائه شده سلامتی درسال 2000 عبارت بود از: حرمت انسان، استقلال، مسئولیت فردی واجتماعی، سطح سواد، اشتغال، امنیت، پاسخگو بودن مسئولین وخدمات بهداشتی ودرمانی که دربین 194 کشور عضو ایران رتبه 96 را به دست آورده است ودرارتباط با خدمات بهداشتی، رتبه 154 را کسب کرده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که موضوع سلامتی افراد تنها در بیماری های جسمی خلاصه نشده وبه طور عمده درچهارچوب سلامت روانی واجتماعی قرار می گیرد. مشکلات مربوط به سلامت می تواند عملکرد شخص را تضعیف نماید وسبب ایجاد خسارت برای خانواده وجامعه ونیز می تواند مسائل هیجانی وهزینه های اقتصادی را به بار می آورد. امروزه به علت پیشرفت در فناوری وتاثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مساله سلامت وعوامل موثر بر آن اهمیت ویژه ای یافته است وتامین سلامتی افراد جامعه یکی از مهم ترین مسایل اساسی در هر کشور است. مطالعات علمی وسیعی که در این زمینه تاکنون انجام پذیرفته می تواند با شناسایی دقیق عوامل تهدید کننده سلامتی ونیز رفع ابهامات، راهگشای برای برنامه های ارتقا سلامت باشد.
روشن است هر گونه تلاش در زمینه دستیابی به سلامت وآرامش که هم نیاز فردی وهم نیاز اجتماعی است، مستلزم آشنایی با معنا ومفهوم سلامت وچگونگی اندازه گیری ونیز یافتن راه های ارتقا آن می باشد. دراین راستا دانشگاه ها نیز به دلیل نقش مهمی که در تعلیم وپرورش نسل آینده ساز کشور دارند از این قاعده مستثنی نمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع انسانی، مدیریت دانش، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت اطلاعات، کیفیت اطلاعات مشتری، ارتباط با مشتری، مدل مفهومی