منابع پایان نامه ارشد درباره صدور انقلاب، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

2-30) جوامع پيشا تاريخي فاقد حکومت 44
2-31) دوره نو سنگي 45
2-32) حکومت در اوراسياي باستان 46
2-33) حکومت در يونان باستان 46
2-34) حکومت فئودال 46
2-35) حکومت مدرن 47
2-36) ” حكومت ” مفهوم اوليه 49
2-37) هويت ملي و تاريخ نگارى 50
2-38) ايران پس از اسلام 50
2-39) خيزش فضايي جغرافيايي ايران 51
2-40) مفهوم هويت 51
2-41) هويت ايران در دنياى مدرن 52
2-42) بايدها و نبايدهاي نخبگان سياسي از منظر مقام معظم رهبري 55
فصل سوم: قلمرو جغرافيايي تحقيق
3-1) مقدمه 64
3-2) جغرافياي سياسي و طبيعي ايران //ساختارهاي دولت و حکومت در ايران 64
3-2-1) مشخصات جغرافيايي ايران 64
3-3) موقعيت جغرافيايي ايران 65
3-4) فلات ايران 66
3-5) کشور ايران 67
3-6) همسايگان و مناطق مرزي ايران 71
3-7) شکل جغرافيايي ايران 72
3-8) موقعيت رياضي ايران 73
3-9) موقعيت نسبي ايران 74
3-10) موقعيت منطقه اي ايران 75
3-10-1) حوزه ژئوپلتيکي قفقاز آناطولي 75
3-10-2) حوزه ژئوپلتيکي خليج فارس 76
3-10-3) حوزه ژئوپلتيکي درياي عمان و اقيانوس هند 76
3-10-4) حوزه ژئوپلتيکي فلات ايران 76
3-10-5) حوزه ژئوپلتيکي آسياي مرکزي 76
3-10-6) حوزه ژئوپلتيکي درياي کاسپين 76
3-11) موقعيت جهاني 77
3-12) موقعيت بري 77
3-13) موقعيت بحري 78
3-14) موقعيت استراتژيکي 78
3-15) سبب هاي استراتژيک بودن يک موقعيت جغرافيايي عبارت است از 78
3-15-1) موقعيت حايل 79
3-15-2) موقعيت ترانزيتي 80
3-15-3) موقعيت ژئوپوليتيك ايران 81
3-16) تاثيرپذيري مسائل ژئوپلتيکي ايران از موقعيت جغرافيايي 84
3-17) مسائل سياسي و جنگ 85
3-18) ويژگي ها و عوامل جغرافيايي موثر در کاهش قدرت ملي ايران 86
3-19) مسائل ژئواکونومي 87
3-20) تفاوت جغرافياي سياسي وژئوپلتيک 90
3-21) پيدايش حکومت: (مجتهد زاده، 1381ص68) 90
3-22) پيدايش دولت 91
3-23) نظريه هاي پيدايش دولت در ايران 91
3-23-1) نظريه استبداد شرقي مونتسکيو و هگل 91
3-23-2) نظريه وجه دولت توليد آسيايي 92
3-23-3) نظريه دولتهاي آبي (هيدروليک) 93
3-23-4) نظريه ضرورت امنيت و دفاع 93
3-23-5) نظريه انسان شناسي 94
3-23-6) نظريه حکومت ملکوتي – مردمي 94
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1) مقدمه 96
4-2) شاه ايران و ترکيب نخبگان سياسي 96
4-3) شاه ايران و نخبگان مخالف 97
4-3-1) تضعيف روحيه و سياست زدايي 98
4-3-2) تبعيد دولتي 98
4-3-3) تبعيد خودخواسته 98
4-3-4) دادن پست هاي خارجي 98
4-3-5) برکناري از مقام 98
6-3-6) زنداني کردن 99
4-4) شاه ايران ونخبگان 99
4-5) رويکردي تاريخي درباره ماهيت نخبگان در جامعه ايران 101
4-6) تحليلي درباره زمينه اجتماعي نخبگان سياسي معاصر 102
4-6-1) محل تولد و محل سکونت 102
4-6-2) سن 102
4-6-3) دين 103
4-6-4) پدران نخبگان، پسران نخبگان 103
4-6-5) آموزش 103
4-6-6) زبان هاي خارجي 104
4-6-7) سفرهاي خارجي 104
4-6-8) مشاغل 104
4-7) گرايش نخبگان سياسي 104
4-8) نتايج گرايش نخبگان 105
4-8-1) بيگانه هراس 105
2-8-2) گرايش نسبت به شاه 106
4-8-3) بي اعتمادي اجتماعي 106
4-8-4) بي اعتمادي خانوادگي؛ 106
4-8-5) بي اعتمادي دولتي 106
4-8-6) پوپوليسم-گرايش غير نخبگي 106
4-9) هزينه سياست در ايران 106
4-10) نقش نخبگان سياسي در پذيرش قطع نامه 598 شوراي امنيت 107
4-11) مشي وسيره نخبگان سياسي گذشته ومعاصر ايران 111
4-12) احزاب چپ گراي اسلامي 115
4-13) احزاب و گروه هاي سوسياليست و مارکسيست 115
4-14) نيرو ها و سازمانهاي سياسي در سالهاي پس از انقلاب 120
4-15) سياست و اقتدار کاريزمايي: 68-1358 126
4-16) سياست و اقتدار سنتي: 76-1386 127
4-17) موقعيت نخبگان ايران 132
4-18) بيداري اسلامي، خودشناسي نخبگان و دفاع از آن 136
4-19) دليل تأثير گذاري گفتمان انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي 137
4-20) دستاور هاي گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي 138
4-21) پيامد هاي تغييرات جمعيتي بر مشروعيت نظام سياسي در ايران 143
4-22) تاثيرات گفتمان صدور انقلاب اسلامي 147
4-22-1) استقلال‌گرايي 148
4-22-2) جامع‌گرايي 148
4-22-3) عام‌گرايي و خاص‌گرايي 148
4-23) منازعات نخبگان سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران 149
4-24) نخبگان و بسط دايره گفتماني انقلاب اسلامي 149
4-25) طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت 151
4-25-1) علت طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت چه بود؟ 151
4-25-2) مفهوم شناسي موضوع 151
4-25-3) الگو 152
4-25-4) اسلامي 152
4-25-5 ) ايراني 152
4-25-6 ) پيشرفت 153
4-26) اهداف تشکيل نشست‌هاي انديشه راهبردي 153
4-26-1) پيش‌فرض‌ها 153
4-27) عرصه‌هاي پيشرفت 154
4-27-1) پيشرفت در عرصه تفکر، منطق و بصيرت 154
4-27-2) پيشرفت در عرصه علم 154
4-27-3) پيشرفت در عرصه زندگي و کارو تلاش 154
4-27- 4) پيشرفت در عرصه معنويت، ايمان و اخلاق 154
4-28) الزامات مهم طراحي الگوي پيشرفت اسلامي 155
4-28-1) اعتقاد به توحيد و مبدا عالم: 155
4-28-2) توجه کامل به معاد، محاسبه و زندگي پس از مرگ 155
4-28-3 ) نگاه اسلامي به رستگاري و محور بودن انسان 155
4-28-4 ) پيوستگي دنيا و آخرت 155
4-28-5 ) توجه به نگاه اسلام به امر حکومت 155
4-28-6 ) نگاه اسلامي و نگاه غير مادي به اقتصاد 156
4-28-7) عدالت محوري 156
4-29) ديگرالزامات تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت 156
4-30) دلايل ايجاد مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت براي نخبگان 157
4-31) نقاط افتراق و اشتراک توسعه و پيشرفت 157
4-31-1) عدالت 158
4-31-2 ) الگوي بومي يا غربي 158
4-31-3 ) نگاه به انسان 158
4-31-4) پيشنهاد کابردي 158
4-32 ) تاثيرگفتمان نخبگان سياسي انقلاب اسلامي برتحکيم وتداوم هويت سرزميني ايران 159
4-32-1) تاثير گفتمان نخبگان سياسي انقلاب اسلامي برتحکيم وتداوم هويت سرزميني ايران 159
4-32-2) بستر هاي تکويني گفتمان مردم سالاري ديني و تأثير آن بر تحيکم و تداوم هويت سرزميني ايران 162
4-23-3) بستر هاي تکويني گفتمان دولت اسلامي و تأثير آن بر تحيکم و تداوم هويت سرزميني ايران 164
4-24) تأثيرگفتمان نخبگان سياسي با مشارکت توده اي بسيج سياسي بر تحکيم و تداوم ناسيوناليزم ايراني 164
4-24-1) تطابق گفتمان نخبگان سيلسي انقلاب اسلامي با مشارکت توده اي و بسيج سياسي و تأثير آن بر تحکيم و تداوم ناسيوناليزم ايراني طي مقطع 68-1357 164
4-24-2) تحول مشارکت توده اي و بسيج سياسي از گفتمان انقلاب اسلامي به گفتمان اصلاحات و توسعه ي اقتصادي و تاثير بر تحکيم و تداوم ناسيوناليزم ايراني طي مقطع1368-76 167
4-24-3) تاثير انتخابات دوم خرداد 1376و رويکرد اصلاحات برتحکيم و تداوم ناسيوناليزم ايراني 168
4-24-4) تاثيرروي کار آمدن دولت نهم و رويکرد دولت اسلامي برتحکيم و تداوم ناسيوناليزم ايراني 169
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1) مقدمه 173
5-2) ارزيابي فرضيه ها 173
5-2-1) فرضيه اول 173
5-2-2) فرضيه دوم 174
5-3) نتيجه گيري 174
5-4) پيشنهادات 175
منابع وماخذ 181

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
3-1) نقشه ماهواره اي ايران 70
3-2) نقشه موقعيت ايران در کره زمين 83
3-3) موقعيت جغرافيايي ايران 89

چکيده
در اصطلاح لغوي، نخبه به معناي برگزيده و منتخب مي باشد. درمعناي عام قديم نخبه به گروه اندکي که جايگاه ويژه‌اي از لحاظ آداب و سنن، مقام روحاني و رفاه اجتماعي کسب کرده بودند، اطلاق مي‌شد. قدرت اين گروه، در يک نظام اجتماعي مبتني بر قانون اساسي به عنوان اشتقاقي از حاکميت و استقلال ملي توجيه و تعريف مي‌گردد. امروزه نخبگان سياسي به عنوان گروه‌هاي خاصي برگزيده مي شوند و مشروعيت قانوني دارند.
باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري در سال 1385 به منظور تحقق بخشيدن در “استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشورمشي نخبگان سياسي گذشته و معاصر ايران در عرصه جغرافياي سياسي ايران نيز الگوي بديلي در مواجهه با پرورش نخبگان سياسي در كشور است گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران هم‌اكنون به گفتمان مسلط توده‌هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام بين‌الملل درراستاي مقابله باگفتمان رايج تحميلي غربي تبديل شده است
دراين پژوهش، درراستاي آزمون فرضيه هاي پيشنهادي، به روش مطالعات توصيفي، تحليلي ومبتني بردو روش کتابخانه اي و پژوهش ميداني انجام گرفته است با توجه به اهميت و نقش نخبگان رسمي در ساخت جغرافياي سياسي ايران به آن مي پردازد بر مبناي چنين فرضيه اي است که ما روندرشدوتوسعه جغرافياي سياسي را درايران از طريق تحليل نخبگان سياسي آن بررسي شده که نخبگان سياسي يک مفهوم تجربي يا رفتاري است.
درسالهاي قبل و پس از انقلاب اسلامي، جغرافياي سياسي و هويت ملي ايراني از فرهنگ سياسي نخبگان بويژه نخبگان جمهوري اسلامي ايران تاثيرگرفته است. اين تاثيررامي توان ازلحاظ ايدئولوژي انقلاب برتحکيم وتداوم هويت سرزميني ايران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامي، تحول اين ايدئولوژي ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادي وشناخت بسترهاي تکويني گفتمان مردم سالاري ديني و گفتمان دولت اسلامي او نيز از لحاظ تاثير بر مشارکت توده اي وبسيج سياسي درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامي برتحکيم وتداوم ناسيوناليسم ايراني، تحول مفهوم مشارکت، و تاثيررويکردهاي متفاوت برآنديد.
واژگان کليدي: فرهنگ سياسي – نخبگان سياسي-ايدئولوژي انقلابي- مشارکت سياسي -گفتمان نخبگان- هويت ملي -جغرافياي سياسي ايران

1-1) مقدمه
در اين فصل پيرامون چارچوب تحقيق ابتدا بيان مسئله تحقيق پرداخته و سپس سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، ضرورت تحقيق، انگيزه تحقيق، اهداف تحقيق، اهميت موضوع تحقيق، محدوده مورد مطالعه، سوابق تحقيق، روش تحقيق و مراحل آن، با تشريح ابعاد هر يك بيان مي شود.
باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري در سال 1385 به منظور تحقق بخشيدن در “استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشورمشي و سيره نخبگان سياسي گذشته و معاصر ايران در عرصه جغرافياي سياسي ايران نيز الگوي بديلي در مواجهه با پرورش نخبگان سياسي در كشور است گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران هم‌اكنون به گفتمان مسلط توده‌هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام بين‌الملل درراستاي مقابله باگفتمان رايج تحميلي غربي تبديل شده است ظهور انقلاب اسلامي ايران نقطه عطفي در تحولات سياسي منطقه خاورميانه و نظام بين‌الملل محسوب مي‌شود اين مسئله متاثر از جايگاه ايران در خاورميانه به عنوان نقطه تلاقي منافع ابرقدرت‌ها و همچنين اهداف و رسالت‌هاي بين‌المللي گفتمان‌ انقلاب اسلامي بوده است از سوي ديگر تلاش نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اين اهداف وتاثيرات آن درحوزه انديشه‌هاي بين‌الملل ودرسطح تعاملات سياسي – امنيتي خاورميانه نيز عملا سبب شده است كه گفتمان انقلاب ايران، نقش مهمي در تحولات سياسي – اجتماعي، فرهنگي و امنيتي منطقه و نظام بين‌الملل داشته باشد. در اين ميان، تغيير معادلات سياسي جهان، صدور انقلاب، حمايت از نهضت‌هاي آزاديبخش و مبارزه با صهيونيسم جهاني، مهمترين ابعاد بين‌المللي انقلاب بوده‌اند. از سوي ديگر گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي سبب بيداري و احياي تفكر اسلامي در منطقه شده و با ارائه الگوي مردم سالار ديني و تقويت جريان اسلام‌گرايي در جهان، به بي‌اعتباري نظام دو قطبي به ويژه تضعيف جايگاه هژمونيك آمريكا منجر شده است. اين تاثيرات گسترده و پايدار گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي عملا سبب جهت‌گيري و رويارويي قدرت‌هاي محافظه‌كار منطقه‌اي و ابرقدرت‌هايي كه منافع آنان درخاورميانه با چالش مواجه شده است، گرديده و به همين دليل اقدامات وسيعي در راستاي مقابله با گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي و اشاعه ارزش‌ها و پيام‌هاي آن صورت گرفته است. علي‌رغم چالش‌هاي ‌فراروي گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران، اين گفتمان هم‌اكنون به گفتمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد object، of، image، stage Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اثر مشترک