منبع مقاله درباره تشخیص بیماری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………..14
1-3- پاتوژنز ……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-4- اشکال بیماری سل …………………………………………………………………………………………………………………….17
1-5- عوامل مساعد کننده ……………………………………………………………………………………………………………………17
1-6- عارضه های بیماری…………………………………………………………………………………………………………………….18
1-7- پیدایش بیماری ………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-8- روشهای تشخیص ……………………………………………………………………………………………………………………..20
1-9- درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-10- عوارض داروهای ضد سل ……………………………………………………………………………………………………….22
1-11- پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..22
1_11 _1_ پیشگیری در جامعه ……………………………………………………………………………………………………………23
1_11_2_ پیشگیری با واکسن سل………………………………………………………………………………………………………..23
1-12- اهمیت مبارزه صحیح با سل ……………………………………………………………………………………………………..23
1-13- سل گاوی……………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-13-1-بیماری سل در گاو ……………………………………………………………………………………………………………….24
1-13-2-علائم بالینی سل گاوی…………………………………………………………………………………………………………..26
1-13-3-تشخیص بیماری سل در گاو …………………………………………………………………………………………………27
1-13-4-کنترل بیماری سل ………………………………………………………………………………………………………………..27
1_14_ راههای ابتلا به سل گاوی ………………………………………………………………………………………………………..29
1-15- تعیین هویت مایکوباکتریومها ……………………………………………………………………………………………………30
1_15_1_تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات فنوتیپیک ………………………………………………….30
1- 15 -2- تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات ژنوتیپی………………………………………………….35
1-15-2-1-تشخیص بیماری ……………………………………………………………………………………………………………..36
1-15-2-2- تعيين هويت مولکولي مايکوباکتري هاجهت تعیین گونه ……………………………………………………..39
1-15-2-2-1-پروب های اسید نوکلئیک ……………………………………………………………………………………………..39
1-15-2-2-2 ریبوتایپینگ ………………………………………………………………………………………………………………….39
1-15-2-2-3- روش هيبريديزاسيونDNA – DNA ……………………………………………………………………………39
1-15-2-2-4-پروب هاي هيبريداسيون داخل ژنومي تجاري …………………………………………………………………40
1-15-3-ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس ………………………………………………………………………………40
1-16-تکنیک های ژنومی …………………………………………………………………………………………………………………..42
1 _16_1_تكنيك‌هاي ژنومي كه اساس آنها PCR نمي‌باشد …………………………………………………………………..42
1_16_1_2_انگشت‌نگاري DNA به روش RFLP …………………………………………………………………………….43
1_16_2_1_اسپوليگوتايپينگ………………………………………………………………………………………………………………50
1_16_1_2_5_استفاده از مخلوط پروب‌ها در RFLP……………………………………………………………………….. 50
1_16_2_2_ VNTR ……………………………………………………………………………………………………………………….51
فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده) …………………………………………………………………………………………55
2-1-تاریخچه بیماری سل ………………………………………………………………………………………………………………….56
2-2-وضعیت بیماری سل در جهان ……………………………………………………………………………………………………..58
2-3-تاریخچه سل گاوی در ایران ……………………………………………………………………………………………………….65
فصل سوم (مراحل روش تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………70
3-1-جمع آوری نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………..71
3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………71
3_2_1_ مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………71
3_2_2_تجهیزات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………..73
3_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA…………………………………………………………………………….73
3_2_2_3_ تجهیزات برای PCR…………………………………………………………………………………………………………73
3_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی………………………………………………………………………………………………74
3_2_2_5_ تجهیزات الکتروفورز DNA و ساترن بلاتینگ……………………………………………………………………..74
3_2_2_6_ تجهیزات هیبریداسیون………………………………………………………………………………………………………74
3_2_2_7_ تجهیزات آشکار سازی………………………………………………………………………………………………………74
3_2_2_8_ تجهیزات مورد نیاز برای نانودراپ………………………………………………………………………………………74
موارد روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….74
3_3_13_4_1_تهیه گسترش از نمونه و رنگ آمیزی……………………………………………………………………………..74
3_4_1_3_تفسير نتايج گسترش…………………………………………………………………………………………………………..76
3_4_ 2_کشت نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………………..76
3_4_2_ 1_صلایه کردن نمونه ها ………………………………………………………………………………………………….76
3_4_2_2_ آلودگی زدایی و هموژنیزاسیون ……………………………………………………………………………………..76
3_4_2_3_سانتریفیوژ و خنثی سازی PH……………………………………………………………………………………… 78
3_4_2_4_ کشت در لوله های لونشتاین – جانسون حاوی گلیسیرین و پیرووات……………………………….79
3_4_3_بررسی کشت لوله های لونشتاین – جانسون ………………………………………………………………………80
3_4_4_ رنگ آمیزی به روش فلئورو کروم …………………………………………………………………………………. 80
3_4_5_ انجام تست های بیوشیمیایی تعیین هویت ………………………………………………………………………….81
3_4_5_1_تست نیاسین ……………………………………………………………………………………………………………….82
3_4_5_2_ تست کاتالاز ……………………………………………………………………………………………………………. 82
3_4_ 6_کشت مجدد در لوله لونشتاین – جانسون…………………………………………………………………………….82
3_4_7_استخراجDNA ………………………………………………………………………………………………………………..83
3_4_7_1_آماده سازی مواد مصرفی برای استخراج DNA……………………………………………………………… 83
3_4_7_2_ كنترل و جمع آوري سلولهاي باكتري رشد يافته ……………………………………………………………..83
3_4_7_3_مراحل استخراج DNA ………………………………………………………………………………………………..84
3_4_8_ارزيابي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تغییر رنگ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی درون گرایی، هلال ماه