پایان نامه با واژگان کلیدی تصویرپردازی، ادبیات عرب، اغراض شعری، دوران کودکی

دانلود پایان نامه ارشد

2-6-7. مراحل نثر در اندلس 21
2-6-7-1. فنون نثر 22
فصل سوم: مروری بر زندگینامه ابن خفاجه و آثار او
3-1. تولد و زادگاه ابن خفاجه 24
3-2. دوران کودکی وجوانی شاعر 25
3-3. هجرت وآوارگی به سوی مغرب (مراکش) 26
3-4. ویژگی های جسمانی و روحی شاعر 26
3-4-1. عزت نفس 27
3-4-2. نازک طبیعی 27
3-4-3. آرمان گرایی و بزرگ منشی 27
3-5. استادان و شاگردان ابن خفاجه 28
3-5-1. استادان 28
3-5-2. شاگردان 28
3-6. اندیشه های دینی و مذهبی شاعر 28
3-7. وفات شاعر 31
3-8. آثار و تالیفات ادبی ابن خفاجه 31
3-8-1. مکتب شعری ابن خفاجه 32
3-8-2. اغراض وفنون شعری در دیوان ابن خفاجه 32
3-8-2-1. وطن دوستی 32
3-8-2-2. ناله بر جوانی 34
3-8-2-3. مدح 36
3-8-2-4. رثاء 38
3-8-2-5. غزل 40
3-8-2-6. هجاء 42
3-8-3. نثر ابن خفاجه 43
3-8-4. شعر ابن خفاجه از نگاه دیگران 44
3-8-5. جایگاه وصفی ابن خفاجه در پژوهشهای ادبی 45
فصل چهارم: نگاهی به تاریخچه وصف از دوره جاهلی تا اندلس
4-1. وصف در لغت و اصطلاح 48
4-2. ارزش و اهمیت وصف 49
4-3. وصف در شعر جاهلی 50
4-3-1. وصف شب 51
4-3-2. وصف اسب 52
4-3-3. وصف شتر 54
4-4. وصف در دوره صدر اسلام 56
4-5. وصف در دوره اموی 57
4-6. وصف در دوره عباسی 58
4-7. وصف در دوره اندلس 61
4-7-1. بارزترین ویژگی های وصف در شعر اندلس 63
4-7-1-1. وسعت خیال، تزیین الفاظ و عدم تعمق فکری 63
4-7-1-2. پیوند وصف طبیعت با فنون دیگر شعر 65
4-7-1-3. کاربرد رمز در شعر طبیعت 66
4-7-1-4. گسترش اسلوب تشخیص در شعر طبیعت 67
فصل پنجم: بررسی نوآوری ها و تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه
5-1. بخش اول: بررسی وصف در اشعار ابن خفاجه 74
5-1-1. ابن خفاجه شاعری وصف پرداز 74
5-1-2. ابن خفاجه 75
5-1-2-1. آغاز قصاید با وصف طبیعت 75
5-1-2-2. پندگیری و عبرت از طبیعت 75
5-1-2-3. پیوند وصف طبیعت با دیگر فنون شعری 76
5-1-2-4. استفاده از تصاویر خشن و موسیقی تند 77
5-1-5. تجلی عناصر طبیعت در قالب زنی زیبا 80
5-1-2-6. استفاده از عناصر زندگی اشرافی در تصاویر 81
5-1-2-7. انبوه سازی تصاویر 83
5-1-2-8. آفرینش تصاویر، حاصل تجربه های حسی 84
5-1-2-9. ابن خفاجه شاعری رومانتیسم 85
5-1-2-11. آفرینش تصاویری دارای حرکت و حیات 87
5-2. بخش دوم: بررسی نوآوری های این خفاجه در توصیف طبیعت 91
5-2-1. طبیعت ساکت 91
5-2-1-1. پدیده های آسمانی 92
5-2-1-1-1. آسمان 92
5-2-1-1-2. خورشید 93
5-2-1-1-3. ستارگان 96
5-2-1-1-3-1. ستاره سُهی 97
5-2-1-1-3-2. ستاره فرقدان (دوبرادر) 98
5-2-1-1-4. سیاره ها 98
5-2-1-1-4-1. زمین 98
5-2-1-1-4-2. سیاره زحل (کیوان) 100
5-2-1-1-5. باران 101
5-2-1-1-6. برف 103
5-2-1-1-7. ابر 104
5-2-1-1-8. رعد و برق 106
5-2-1-1-9. فلق و شفق 108
5-2-1-2. پدیده های زمینی 110
5-2-1-2-1. کوه 110
5-2-1-2-2. دریا 114
5-2-1-2-3. درختان 116
5-3-2-3-1. درخت بان (سرو کوهی) 116
5-2-1-2-3-2. دوح (درخت تنومند) 118
5-2-1-2-3-3. أراک (سواک) 119
5-2-1-2-4. نباتات 120
5-2-1-2-4-1. گل خیری (گل شب بو) 120
5-2-1-2-4-2. گل آس 121
5-2-1-2-4-3. گل بابونه 122
5-2-1-2-4-4. گل نرگس 123
5-3-4-2. باد 126
5-3-4-3. آب 128
5-3-4-4. خاک 129
نتیجه گیری 130
ملخص البحث………………………………………………………………………………………………………………………….132
منابع و مأخذ 133
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده
فن وصف به عنوان فنی مهم و موثر در زدودن غبار ابهام از دنیای پر رمز و راز شعر، از دیرباز در تصویر پردازیهای شاعران خودنمایی کرد، این فن بعدها چنان موثر و با ارزش گردید که به عنوان پایه شعر، آراستهگر و تزیین کننده صورتهای شعری و ترسیمگر تصویرهای شگفتی از طبیعت گردید. در میان شاعران تصویرپرداز، ابن خفاجه وصف را به عنوان ابزاری برای تصویرپردازی صورتهای نقلی و وجدانی خود برگزید و به شاعری درونگرا و برونگرا شهرت یافت؛ بهره وی از این فن چنان است، که وصف طبیعت و عناصر آن بر همه اغراض شعریش سایه گسترانده است و چنان طبیعت در نظرش با ارزش گشت که بدان سوگند یاد کرد و به باغبان وعاشق طبیعت ملقب گردید. او طبیعت را جایگاه غمها و شادیها و تأملات خود برگزید، و به مانند شاعران طبیعتگرای معاصر مشکلات زندگی خود را در ناموس طبیعت یافت. ابن خفاجه در تاریخ به شاعر وصفپرداز مشهور است، چرا که حجم بیشتر دیوانش را وصف طبیعت تشکیل میدهد. توصیفات وی، از زندهترین توصیفات در ادب اندلس وحتی سرزمینهای اسلامی به شمار رفته چرا که برهمه عناصر طبیعتی که در دیوانش به کار برده، جامهی حرکت و حیات پوشانده است که نمایانگر قوه سرشار خیال پردازی اوست. او در توصیفاتش، شیوههای نوین و منحصر به فردی را به کار گرفته که از جمله آنها: آغاز قصاید با وصف طبیعت، پندگیری و عبرت از پدیدههای آن، جان بخشیدن به عناصر طبیعت و نوآوری در توصیف عناطر طبیعت و اقتباس از مضامین اسلامی، شعر وی را زیبا و دلانگیز ساخته است. و سرانجام شاعر در سال 533 در سن 82 سالگی دارفانی را وداع گفت، اما وی همچنان مانند ستارهای بر آسمان ادب عربی می درخشد ونامش در میان عاشقان و شیفتگان طبیعت جاودانه شده است.

کلید واژهها: وصف، طبیعت، ابن خفاجه، تجدید، اندلس.

مقدمه
ابن خفاجه ادیب و شاعر اندلسی و ملقب به صنوبری اندلس است از آنجا که اغلب موضوعات شعری به گونهای به وصف برمیگردد و او سر آمد شاعران وصف سراست، پس باید او را از بزرگترین شاعران ادبی عربی به شمار آورد. بررسی علل موفقیت او در فن وصف و رمز زیبایی وصفیات ابن خفاجه میتواند روش و اسلوبی خاص در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
ابنخفاجه اندلسی یکی از این شاعران بزرگ در جهان ادبیات عرب میباشد وی که به عنوان شاعر طبیعت نام دارد چنان طبیعت در نظرش با ارزش گشت که بدان سوگند یاد کرد و به باغبان و عاشق طبیعت ملقب گردید. ابن خفاجه در تاریخ به شاعر وصف پرداز مشهور گشت چرا که وصف در دیوان او بیشترین جای را به خود اختصاص داده است.
از مواردی که ابن خفاجه به عنوان یک شاعر اصیل خودنمایی میکند وصف است. و مهمترین موضوعات وصف ابن خفاجه طبیعت است و طبیعت ماننده موزهای بزرگ است که شاعر در آن قدم میزند و از زیبایی و صور و اشکال آن چون وصف طبیعت ساکت که شامل آسمان، ماه، ستارگان، ابر، بادها، باران، زمین، درختان، نباتات، رودخانهها، مکانها، و رنگ میشود. و از هریک وصفهایی دل انگیز به جای
میگذارد. ابن خفاجه در زمینه توصیفات خود در مورد طبیعت ساکت بسیار شعر گفته است و بسیاری اوقات با آنها به سخن پرداخته و چیره دستی و مهارت خویشی را به نمایش گذاشته است.
پایاننامه حاضر که به تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی مربوط است از
5 فصل تشکیل شده، فصل اول در برگیرنده کلیات تحقیق است، و از فصل دوم به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر شاعر پرداخته شده است، و فصل سوم مروری بر زندگینامه ابن خفاجه و بیان آثار ادبی او اشاره داشته که شاعر در آن هنرنمایی زیبایی کرده است، فصل چهارم به تاریخچه وصف از دوره جاهلی تا دوره اندلسی پرداخته شده است و در فصل پنجم به بررسی نوآوریها و تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار وصفی ابن خفاجه میپردازد.

والسلام
حسن بیگ محمدی- شهریور ماه 1393

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله
پرداختی به ادبیات و شعر شاعران بزرگ در عرصه زبان و ادبیات عرب از دیرباز مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان این رشته بوده است خصوصاً شعرایی که در یکی از اغراض و فنون شعری برجسته بودهاند و فن وصف به به عنوان فنی مهم و مؤثر در زدودن غبار ابهام از دنیای پر رمز و راز شعر، از دیرباز در تصویر پردازیهای شاعران خودنمایی کردهاند و در میان شاعران تصویرپرداز ابن خفاجه وصف را به عنوان ابزاری برای تصویرپردازی صورتهای نقلی و وجدانی خود برگزید. وی توصیفات خود را در مورد طبیعت و پدیدههای آسمانی و عناصر آن بر همه اغراض شعریش سایه گسترانده است و طبیعت در نظرش خیلی با ارزش گشت و به باغبان و عاشق طبیعت مقلب گردید. و در این پژوهش تلاش پژوهشگر بر این است تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی آن را بررسی نماییم.

1-2. سئوالات تحقیق
1. تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه شامل چه موضوعاتی است؟
2. ابن خفاجه در توصیفات طبیعت از چه مضامینی استفاده کرده است؟

1-3. فرضیات تحقیق
1. تجدید در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه شامل موضوعاتی چون؛ پدیدههای آسمانی، پدیدههای زمینی و توصیف زندگی میباشد و موضوعات وصف ایشان در مظاهر مختلف طبیعت پراکنده شده است.
2. ابن خفاجه از جمله شاعران با تجربه در توصیف عناصر طبیعت است و از مضامین قرآنی و اسلامی بهره برده است.

1-4. اهداف تحقیق
1. آشنایی با تجدید و نوآوری وصف طبیعت در اشعار وصفی ابن خفاجه و نیز موضوعات مختلفی که ایشان در آنها هنرنمایی کرده است.
2. بررسی و تحلیل مضامین قرآنی و اسلامی که در توصیف عناصر طبیعت در اشعار ابن خفاجه به تصویر کشیده شده است.

1-5. پیشینه تحقیق
ابن خفاجه از شاعران بزرگ و نامی عصر اندلسی است، که چندین کتاب و دیوان شعر از ایشان بر جای مانده است. همچنین نامهها در دیوان او به ثبت رسیده که با دوستان و بزرگان زمان خویش نوشته است. ابن خفاجه تنها یک شاعر نیست بلکه در حوزه نویسندگی فعالیت داشته است و از آثار منثور وی قطعهای فراوان و پراکندهای است که در کتابهای تاریخ امثال الذخیره، ابن بسام، نفخ الطیب، احمد مقری و کتابهای دیگری که در تاریخ اندلسی نگاشته شده، یافت میشود اما رسالهای که اکنون پیش روی شماست کاری بدیع و نو است و نوآوری وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه در این رساله کاملا شرح و بررسی شده. ولی در برخی از کتابهای ادبی در ادبیات اندلسی به گونهای مُنحصر در مورد ویژگی وصف ابن خفاجه را شرح دادهاند. و همچنین در مقالهای ویژگی وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه و منوچهری دامغانی بررسی شده است. ولی در مورد نوآوری وصفی ایشان در طبیعت، در قالب یک بحث علمی مطرح نشده است.

1-6. روش کار و تحقیق
روش کار در این پایان نامه به صورت کتابخانهای و تحلیلی و توصیفی بوده است و از آنجا که منبع خاصی در آنچه میخواستیم وجود نداشت. در خیلی از موارد بر ترجمه و تحلیل و بررسی اشعار وی در مورد وصف طبیعت و نوآوری در توصیفات طبیعت پرداختیم. و در نوشتن زندگینامه ایشان از مطالبی که علما و نویسندگان بزرگ که در کتابهای ادبی و تاریخ ادبیاتی بیان نمودهاند بهره گرفتیم و اکثر دیوان اشعار و منابع که در مورد وصف طبیعت این شاعر به زبان عربی بودند تمام تلاش و کوشش خود را نمودهایم تا از جانبداری و یا غرضورزی بر شاعر و شعر او بپرهیزیم و تلاش کردهایم که ابن خفاجه را همانگونه که منابع مختلف او را معرفی نمودهاند معرفی نماییم.

فصل دوم
نگاهی گذرا به عصر ابن خفاجه اندلسی

2-1. وجه تسمیه اندلس
قدیمیترین نام این جزیره ایبریا است، منسوب به ایبریان، قدیمیترین قبیلهای که در آنجا ساکن شدند. (شبلی؛ 1995: 4/135) بعد از مدتی این واژه به اسپانیا تغییر یافت. (هیکل؛ 1119: 13) وآن هنگامی که رومیان در قرن دوم (م) برآن تسلط یافتند، واژه اسپانیا را از فینیقیها، دریافت کردند، زیرا آنان قبلاً جزیره (شاطی الارانب) میگفتند. (شبلی؛ 1995: 4/135)
برخی از مورخان قدیم، علت های دیگری را برای نامگذاری این شبه جزیره به اندلس ذکر کردهاند، که از جمله مقری از احمد ابن

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود امام صادق Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارتباط معنی دار، کارآزمایی بالینی، بیماران مبتلا، یونان باستان