پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، آزمون فرضیه، ارزش افزوده، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

تمام کسانیکه بعد از لطف و محبت الهي، داشته های خود را مدیون آنان هستم :
پدر و مادرم
که ياری سبزشان همواره و بی منت، در تمامي مراحل زندگي همراهم بود.
همسر مهربان و فداكارم
که با صبوري و بردباري بخش زيادي از مسئوليتهاي مرا نيز بواسطه مشغله فراوان كاري و درسي طي ايام تحصيل برعهده گرفت و همواره باعث دلگرمي و مشوق من بود.
و همچنين فرزندان عزيزم محمد مهدي و طراوت
كه اوقات متعلق به آنان را در اين راه صرف كردم و نتوانستم در طي اين مدت آنگونه كه شايسته بود در كنارشان باشم .

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بيان مسئله 9
4-1- چارچوب نظري تحقيق 12
5-1- فرضيه هاي تحقيق 15
6-1- اهداف تحقيق : 15
1-6-1- اهداف كلي 15
2-6-1- اهداف ويژه 16
7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 16
8-1حدود مطالعاتی 18
1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق 18
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصي سازي 23
1-2-2 تعريف خصوصي سازي 23
2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي 24
3-2-2 اهداف خصوصي سازي 25
4-2-2 روشهاي خصوصي سازي 26
5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي 27
6-2-2- خصوصي سازي در جهان 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34
1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي 39
1-8-2-2- كليات 39
2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 41
3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44
1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44
1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45
2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي 47
4-2 بخش سوم : بهره وري 53
1-4-2- تعريف بهره وري 53
2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري 57
3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري 59
4-4-2- سطوح بهره وري 60
5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري 61
6-4-2- چرخه مديريت بهره وري 62
5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق 63
1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 64
2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور 66
6-2- بخش پنجم: معرفي شركت 69
1-6-2- كليات 69
2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمايه و سهام شركت 71
4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو 73
5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو 75
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق 78
3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوري اطلاعات 80
5-3 مدل تحقيق : 80
6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83
1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83
1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83
1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83
2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت 83
3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي 84
4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري 85
2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار 87
2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري 87
1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي 87
2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 102
1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول 102
1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول 102
2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116
2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120
1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120
2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124
3-4-4 تجزيه و تحليل كلي 129
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول 133
1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 133
2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135
2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136
1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136
2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139
5-5 محدودیت های تحقیق 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات 146
پیوست ب: محاسبات نهایی 146
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152

جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389 38
جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 40
جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس 71
جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي 72
جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي 73
جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق 97
جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت 102
جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت 104
جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت 105
جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت 106
جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت 107
جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت 109
جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت 110
جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت 113
جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 114
جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 115
جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت 116
جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 116
جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت 117
جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 118
جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 119
جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 121
جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 121
جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 123
جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت 124
جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 125
جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت 126
جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 127
جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 128
جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 129
جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت 130
جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات 131

شکل 1-2 : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر 5 جاده اراك – تهران 69
نمودار 1-3: مدل مفهومي تحقيق 80
نمودار 2-3 : متغيرهاي وابسته تحقيق 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبي 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 113
نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 115
نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 118
نمودار 8-4 : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 120
نمودار 9-4: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 129
نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي 131

چكيده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 میباشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

مقدمه
خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع and، of، the، traceability Next Entries دانلود مقاله با موضوع of، and، the، traceability