دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زنجیره تأمین، صنایع غذایی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده مهندسي م
3-3- مدل‌های ارائه شده در قابلیت ردیابی 82
3-3-1- مدل سلسله مراتبی IEC 62264 82
3-3-2- مدل جهان شمولی هولونیک 84
3-3-3- مدل استفاده شد توسط تاکور و همکاران (2010) 86
3-3-4- مدل استفاده شده توسط جی هو و همکاران (2013) 87
3-3-5- مدل ارائه شده توسط جانسن والرز و همکاران (2003) 89
3-3-6- مدل ارائه شده توسط رز گارسیا و همکاران (2010) 91
3-3-7- مدل ارائه شده توسط خبازی و همکاران (2010) 92
3-3-8- مدل ارائه شده توسط جمسی (2010) 93
3-4- توسعه مدل 100
3-4-1- تعریف سفارشی سازی انبوه 101
3-4-2- مدل توسعه یافته: 102
3 – 5- نتیجه گیری 103
فصل 4- پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنعت لبنیات 104
4-1- مقدمه 105
4-2- پیش از پیادهسازی 105
4-2-1- اطلاعاتی درباره سازمان 106
4-3- مراحل مدل‌سازی 106
4-3-1- مرحله اول: فرآیند تولید ماست 106
4-3-2- مرحله دوم: ملاحظات قابلیت ردیابی 110
4-3-3- مرحله سوم: تشریح الزامات 111
4-3-4- مرحله چهارم: مدلسازی مفاهیم 112
4-3-5- مرحله پنجم: دینامیک بهر 113
4-3-6- مرحله ششم: مدلسازی منطقی محصول 122
4-3-7- هزینه پیادهسازی قابلیت ردیابی: 127
4-4- نتیجهگیری 128
فصل 5- نتایج و پیشنهادات تحقیق 129
5-2- یافته‌های اصلی تحقیق 130
5-3- اهداف تحقیق 132
5-4- نتایج حاصل از تحقیق 133
5-5- سهم علمی تحقیق 135
5-6- محدودیت‌های تحقیق 136
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 136
فصل 6- مراجع تحقیق 139

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1:طرح تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی ERP 24
شکل 2:ویژگی‌های ERP [15] 26
شکل 3: قابلیت ردیابی داخلی و قابلیت ردیابی زنجیره‌ای [8] 36
شکل 4: مدل محرک‌های قابلیت ردیابی در صنایع غذایی اصلاح شده توسط [58] 41
شکل 5: انواع مختلف الزامات تبادل و یکپارچهسازی اطلاعات قابلیت ردیابی [77]. 67
شکل 6: مدلIDEF0 برای نشاندادن تحولات قابلیت ردیابی کل زنجیره تأمین [27] 70
شکل 7: ویژگی‌های یک بازیگر تنها در زنجیره تأمین [61] 74
شکل 8: TRU مرتبط با اطلاعات قابلیت ردیابی [8] 75
شکل 9: الگوهای رفتاری یک بهر 77
شکل 10: الگوی فراخوانی محصولات در زنجیره تأمین [7] 80
شکل 11: اعلام TRU_TYPES در طرح XML [27] 97
شکل 12: اعلام TRU_ BATCH در طرح XML [27] 98
شکل 13: نوع بیانیه واحد‌های تجاری در طرح XML [27] 98
شکل 14: طرح‌های شناسایی منحصربهفرد و جهانی برای واحد‌های تجاری [27] 99
شکل 15: تعریف تحول TRU [27] 100
شکل 16: مراحل تولید ماست در زنجیره تأمین 106
شکل 17: مراحل تولید در زنجیره دامداری 107
شکل 18: فرآوری مراحل تولید در زنجیره پروسس شیر 108
شکل 19: مراحل تولید در زنجیره فراوری 109
شکل 20: مراحل تولید در زنجیره انبارش 109
شکل 21: مراحل تولید در زنجیره توزیع 110
شکل 22: مثال تعیین درجه رابطه میان دو نهاد 113
شکل 23: دینامیک بهر در زنجیره دامداری 116
شکل 24: دینامیک بهر در زنجیره پروسس شیر 118
شکل 25: دینامیک بهر در زنجیره انبارش 120
شکل 26: دینامیک بهر در زنجیره توزیع 121

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: قابلیت ردیابی رو به جلو 37
جدول 2: قابلیت ردیابی رو به عقب 37
جدول 3خلاصه مرور پیشینه 56
جدول 4: مقایسه مدل هولون و مدل IEC/ISO 62264 85
جدول 5: نقاط ثبت اطلاعات و نوع اطلاعات ثبت شده در هر نقطه 125
جدول 6: شناسایی واحدهای قابل ردیابی در نقاط مختلف در هر مرحله از زنجیره تأمین 127

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1: نمودار جریان فرایند زنجیره ارزش سویا 79
نمودار 2: مدل سلسله مراتبی IEC 83
نمودار 3: تعریف HOLON 84
نمودار 4: نمودار کلاسUML، برای ثبت اطلاعات داخلی 86
نمودار 5: نمودار کلاس UML، برای مدل اطلاعاتی قابلیت ردیابی 87
نمودار 6: مدل داده مرجع برای اطلاعات قابلیت ردیابی در ساخت 89
نمودار 7: نمودار بازسازی ردیابی بچها 91
نمودار 8: مدل قابلیت ردیابی ادغامی 92
نمودار 9: مدلسازی UML اطلاعات قابلیت ردیابی 93
نمودار 10: نمودار UML قابلیت ردیابی 103
نمودار 11: دینامیک بهر 116
نمودار 12: نمودار مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی 122

فصل 1- فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
این پایاننامه با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی1 (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از مزرعه تا میز مصرفکننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیرة تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسؤلیت، زبان مدل سازی یکپارچه2 (UML) برای ایجاد مدل داده محور محصول و برای مدیریت داده قابلیت ردیابی TRU، در سراسر زنجیره بکار گرفته می‌شود. در این فصل از تحقیق، محقق به بیان مسأله اصلی پژوهش، تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق و نتایج مورد انتظار می‌پردازد و سپس اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، و روش‌های آنالیز اطلاعات بصورت خلاصه بیان می‌گردد، سپس اصطلاحات و واژه‌های تخصصی تعریف شده و در پایان ساختار پژوهش تشریح می‌گردد.
1-2- تشریح و بیان مسئله
در یک سیستم تولیدی، برای رسیدن به پیشینه و یا سابقة یک محصول و یا وضعیت فعلی محصول، به راهکار‌هایی نیاز است. تعیین سابقه و یا پیشینة محصول برای بسیاری از مشتریان و یا بسیاری محصولات مهم می‌باشد. برای بسیاری از مشتریان مهم است که محصول در کجا، تحت چه شرایطی، تحت چه فرایندهایی و در چه زمانی ایجاد شده است. منشاء محصول نیز در بسیاری موارد اهمیت پیدا می‌کند. بهعنوان مثال با توجه به بالا بودن جمعیت مسلمانان جهان، اطمینان از تهیه گوشت حلال برای این جمعیت از جهان مهم می‌باشد. این امر برای تمامی کشورهای جهان امری ضروری است و سازمان‌ها با ارائه مدرکی که حلال بودن گوشت را تضمین کند قادر به برقراری ارتباط با بیش از یک چهارم جمعیت دنیا خواهند شد. این سازمان‌ها باید اصول استاندارد غذای حلال را رعایت کنند از جمله اینکه، مواد و خوراک دام نباید از اجزاء غیر حلال فراوری شده باشد؛ شرایط ذبح و صید شرعی مطابق قوانین اسلام اجرا شود؛ تفکیک خطوط فراوری محصولات حلال و غیر حلال انجام پذیرد و غیره؛ علاوه بر این باید برچسب و یا نشانه‌ای بر روی این محصولات فراوری شده قرار بگیرد تا مصرف کننده قادر به تشخیص این محصولات باشد.
همچنین محصولات ارگانیک3 که در حال حاضر بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفتهاند. بدلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد باقیمانده سموم و مواد شیمیایی استفاده شده برای از بین بردن آفتکش‌ها، محصولات ارگانیک وارد بازار شدند. این محصولات جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کردهاند و از بهای تقریبی 20% بیشتر از سایر محصولات مشابه‌شان برخوردارند. مشتریان این محصولات نسبت به پیامدهای محیطی حساس می‌باشند. در روش تولید این محصولات، بر منابع تجدیدپذیر اتکا شده است. این محصولات بدون دخالت و مصرف آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی تولید می‌شوند. برای ایجاد اطمینان مشتری از محصولاتی که استفاده می‌کند لازم است، محل تولید اینگونه محصولات و موادی که در تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته بهمراه دیگر اطلاعات مورد نیاز بر روی محصول درج شود. در مطالعه‌ای که توسط دیکنسون 4و همکارانش (2002) انجام شد، آنها در‌یافتند که مصرفکنندگان ایالات متحده مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی هستند که قابلیت ردیابی، شفافیت و افزایش تضمین کیفی را ارائه می‌دهند.
تجربه نشان می‌دهد، مصرفکنندگان حاضرند برای کالاهایی که دارای شناسنامه ردیابی هستند بهای بیشتری را بپردازند [1]. در واقع ردیابی محصول ارزش افزوده‌ای برای سازمان به همراه می‌آورد که این امر و موارد بسیار دیگر تعریف قابلیت ردیابی را موجب شده است. نمونه ی دیگری ذکر می‌کنیم. از بین مواد غذایی، غذاهای دریایی قابلیت فاسدشدن بالایی دارند. وضعیت حرارت و شرایط زمانی برای این نوع محصولات بسیار با اهمیت می‌باشد. بنابراین لحاظ کردن این موارد بعنوان بخشی از تاریخچه محصول امری ضروری میباشد. در کل اصیل بودن و قابل اعتماد بودن محصول باید تحت استانداردهایی باشد و زیر نظر سازمان‌هایی ارائه شود. قابلیت ردیابی نهتنها برای مشتریان می‌تواند مثمر ثمر باشد، حتی این امر می‌تواند برای نهادهای نظارتی نیز سودمند باشد. مثلاً در فنلاند اجازه برداشت انواع توت از زمین، صرف نظر از مالکیت و منطقه تحت اشغال، زیر نظر نهاد‌های نظارتی خاصی می‌باشد. این مناطق که محصولات در آن بصورت ارگانیک می‌باشند، نقشه برداری شدهاند. هنگامی که توت از یکی از این مناطق جنگلی برداشت می‌شود. خریدار محلی باید منطقه برداشت توت را تأیید و شرکت توت نیز باید سوابق برداشت را به منظور اطمینان از ارگانیک بودن مواد اولیه، حفظ نماید. هر مرحله از زنجیرة تأمین اطلاعات انواع توت و محصولات را مستندسازی می‌نماید. با پیروی از این اسناد تعیین مساحت برداشت انواع توت امکان‌پذیر است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که در بخش قبل گفته شد، با توجه به افزایش قابل توجه بیماری‌های قابل‌انتقال از مواد غذایی در طول چند دهة گذشته و مصرف سموم و مواد شیمیایی مضر برای انسان در تولید محصول، مصرف کنندگان مواد غذایی بیش از پیش نگران مواد غذاییای هستند که مصرف می‌کنند. مواد غذایی پیش از آنکه بدست مصرفکننده برسند، مسافتی طولانی را طی می‌کنند، و در زنجیره تأمین چندین بار دست بدست می‌شوند. در صورت وقوع یک حادثه، یافتن علت وقوع حادثه بسیار دشوار است. این مسئله ردیابی و پیگیری مواد غذایی را به یک وظیفه چالشبرانگیز تبدیل نموده است و نیافتن منشاء مشکل، خسارات هنگفتی به سازمان‌ها وارد نموده و همچنین موجب نارضایتی مشتری شده است. این امر می‌تواند سابقه یک سازمان را زیر سؤال برده و موجب پراکندهشدن مشتریان یک علامت تجاری خاص شود. این موارد موجب شده، صنایع غذایی و نهاد‌های نظارتی به معرفی استانداردهای ردیابی و ایمنی مواد غذایی بپردازند و زیر مجموعه‌ها و تأمین کنندگان خود را ملزم به داشتن سیستم‌های قابلیت ردیابی نمایند. اتحادیة اروپا از سال 2002 و پس از شیوع فاجعهبار بیماری جنون گاوی، اپراتورهای تجاری مواد غذایی را ملزم به داشتن سیستم‌هایی با قابلیت ردیابی در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی کرد.
علاوه بر صنایع غذایی، ردیابی در بسیاری از صنایع و کارهای خدماتی نیز مورد نیاز و مثمرثمر است. در ادامه مثالی ارائه می‌شود. این مثال ضرورت استفاده از قابلیت ردیابی را بخوبی نشان می‌دهد.
“در سالن بزرگ مزایده گل بلوامنویلینگ5 هلند، 6000 تولیدکننده گل، با32000 تراکنش وجود داشت، با سفارشات 2000 خریدار که باید هر روز صبح پیش از ساعت 11، بسته بندی می‌گردید و بصورت داخلی و یا خارجی حمل می‌شد. برچسب‌های شناسایی رادیو فرکانسی6 (RFID) 100000 بارکش بهعنوان بخشی از تدارکات پیچیده و خودکار سیستم ردیابی، این محموله‌های بیشکوفه است. حرکت بارکش‌ها در طول مایل‌ها، بصورت الکترونیک ردیابی می‌شد و سفارشات از بارکش‌ها برداشت میشد و به درب منزل مشتریان حمل می‌گردید، برچسب‌های RFID توسط آنتن با برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای تدارک، بموقع خوانده می‌شدند. و پرسنل می‌توانستند محل دقیق سفارشات، محتویات آنها و سرعت رسیدن محوله به مشتری را بدقت بررسی کنند” [2]. این موارد و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از قابلیت‌های، ردیابی و موارد استفاده آن است که این سیستم را به ابزاری مفید برای هر سازمان بدل می‌کند.
1-4- سوالات تحقیق
با توجه به توضیحات فوق، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که،
“چگونه سیستم قابلیت ردیابی، می‌تواند موجب بهبود سیستم مدیریت موجودی در یک راه‌حل ERP شود؟”
جهت پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، می‌توان چند پرسش فرعی مطرح نمود که با پیشرفت فازهای تحقیق و در طی انجام مراحل آن و با روشنشدن پاسخ این پرسش‌های فرعی، بتدریج بتوان پرسش اصلی تحقیق را پاسخ گفت.

➢ ” برای مدلسازی سیستم با قابلیت ردیابی، چه متغیرهایی می‌بایست در‌نظر گرفته شوند؟”
➢ “چگونه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق آموزش علوم، دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، شهر اصفهان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق curriculum، curriculum.، curriculum,، Supervisor: