منبع پایان نامه درباره میانجیگری، فرایند کیفری، بزه دیدگی، حریم خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه 1
الف:بیان موضوع 1
ب: سوالات تحقيق 1
پ: فرضیه های تحقیق 2
ت: اهداف و کاربردهای تحقيق 2
ث:روش تحقيق 3
ج:معرفی پلان و ساختار تحقیق 3
چ:تعاریف و مفاهیم 4
بخش اول: تعامل پلیس و بزه دیده در برخورد با جرم
فصل اول: آگاهی و اقدام فوری 20
مبحث اول : آگاهی پلیس از وقوع جرم 20
گفتار اول : دسترسی بزه دیده به پلیس 24
گفتار دوم : اعلام شکایت بزه دیده 26
بند اول : اعلام بزه دیدگی 26
الف : اعلام بزه دیدگی در پاسگاه پلیس 27
ب : اعلام بزه دیدگی به پلیس 110 27
بند دوم: ثبت شکایت 29
بند سوم : عدم پرداخت هزینه شکایت 29

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم : اقدامات فوری پلیس 30
گفتار اول: انجام تحقیقات اولیه 31
بند اول: حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم 31
بند دوم: معاینه محل 33
بند سوم : ظبط آلات و ادوات جرم 35
بند چهارم : تحقیقات محلی 38
بند پنجم : احضار و تحقیق از شهود بزه دیده 40
گفتار دوم : ارائه گزارش و اجرای دستورات مقامات قضایی 40
بند اول : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی 40
بند دوم : ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی 42
بند سوم : استرداد اشیاء و اموال بزه دیده 43
فصل دوم: آگاهی و مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری 44
مبحث اول : آگاهی از اطلاعات ضروری 44
گفتار اول : ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده 47
بند اول : اطلاعات در مورد مجرم 47
بند دوم : اطلاعات در مورد بزه دیدگان مشابه 48
بند سوم : سایر اطلاعات مربوط به پرونده 48
گفتار دوم : برخورداری از اطلاعات و آموزش همگانی 49
مبحث دوم : مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری 49
گفتار اول : مفهوم مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری 50

فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم : طرق مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری 51
بخش دوم : تعامل پلیس و بزهدیده در کاهش آسیب بزه دیدگی
فصل اول : رفتار توام با کرامت پلیس با بزه دیده 53
مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده 55
گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس 55
بند اول : منشور اخلاقی پلیس 59
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس 62
گفتار دوم : توجه و هم دردی به بزه دیده 64
بند اول : توجه و نگرانی و آلام بزه دیده 69
بند دوم : توجه به نظرات بزه دیده 70
مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده 72
گفتار اول : حفظ امنیت بزه دیده 72
بند اول : حفظ امنیت بزه دیده در رویارویی با متهم 75
بند دوم : حفظ امنیت بزه دیده در برابر تهدیدات 76
بند سوم : آموزش بزه دیده با هدف تامین امنیت 78
گفتار دوم : حفظ شئونات و حریم خصوصی بزه دیده 78
بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده 78
بند دوم : حفظ هویت و اطلاعات بزهدیده 79
فصل دوم : میانجیگری و حمایت از بزه دیدگان خاص 80

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث اول : میانجیگری پلیس 80
گفتار اول : نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری 80
بند اول : نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری 81
بند دوم : مشکلات پلیس در میانجیگری 83
گفتار دوم : دفتر مدد کاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس 84
بند اول : تاریخچه تشکیل و وظائف دفاتر مدد کاری اجتماعی 84
بند دوم : فرایند ارائه مدد کاری و میانجیگری 87
مبحث دوم : حمایت پلیس از بزهدیگان خاص 88
گفتار اول : تعامل پلیس با اطفال بزه دیده 88
گفتار دوم : تعامل پلیس با زنان بزه دیده 93
بند اول : زنان بزه دیده در محیط خانه 96
بند دوم : زنان بزه دیده از خشونت های خارجی 102
بند سوم : بهره گیری از نیروی زن پلیس 105
گفتار سوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان سالمند و معلول 114
بند اول : تعامل پلیس با بزه دیدهگان سالمند 114
بند دوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان معلول 117
نتیجه و پیشنهادها 122
الف : نتیجه ها 122
ب : پیشنهادها 123
منابع وماخذ 125
فهرست مطالب
عنوان صفحه
الف: منابع فارسی 125
1-کتابها 125
2-مقالات 127
3-پایان نامهها 127
ب: پایگاههای اینترنتی 128
چکیده انگلیسی

چکیده
‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.
در اثر ارتكاب جرم ، آسيبهاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزهديدگان و بستگان آنان ميشود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزهديدگان ميتواند در كاهش آسيبهاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزهديدگان به آن مراجعه ميكنند ، در كاهش آسيبها و خسارات و تأمين نيازها و خواستههاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس ميتواند آسيبهاي ناشي از جرم را براي بزهديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبههاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزهدیده مورد بررسی قرار میگیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزهدیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزهديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزهديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزهديده است و همچنین چالشهای و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه هاي كليدي: پلیس ، بزهدیده ، بزهدیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل

مقدمه
الف: بیان موضوع
توجه به بزهديده به عنوان فردي كه در نتيجة وقوع جرم متحمل آسيبهاي جاني ، مادي ، رواني و معنوي
ميشود ، امری مهم و ضروری به نظر میرسد. تا اين تاريخ نظريهپردازان از توجه به بزهديده غافل بودند. بزهديده شناسي دو ديدگاه متفاوت دارد. در ديدگاه اول بزهديده به عنوان عامل وقوع پديدة جنايي تلقي ميشود. در دیدگاه دوم بزهديده فردي است كه در نتيجة وقوع جرم متحمل آسيبهاي جاني ، مالي ، روحي و معنوي شده است. در اين شاخه تلاش ميشود كه در حداقل زمان ممكن حمايتهاي مادي و معنوي براي بزهديده فراهم شود. حمايت از بزهديده در اين شاخه از بزهديده شناسي داراي مباني اخلاقي و انتفاعي است. از منظر اخلاقي، اخلاق ايجاب ميكند شخصي كه در نتيجة وقوع جرم بزهديده شده است ، صرف نظر از تقصير وي در وقوع جرم، از حمايتهاي مادي و معنوي برخوردار شود. از منظر منفعتگرايي ، حمايت از بزهديده مانع از تكرار بزهديدگي وي در آينده است. اين امر به نوبة خود از وقوع جرم در آينده و افزايش بار نظام عدالت كيفري ميكاهد. که این امر نشانهی انتظارات بالا از نیروی پلیس در چگونگی برخورد با این موضوع را درپی دارد.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد تعامل بیشتر پلیس با بزهدیدگان میتواند به خواستههای آنان که عبارتست از: احترام به بزهديده ، سرعت در رسيدگي به كار بزهديده ، دقت در انجام تحقيقات و تشكيل پرونده ، حمايت از حقوق بزهديده ، حضور سريعتر پليس در صحنة جرم ، سهولت در دسترسي بزهديده به پليس ، شناسايي و دستگيري متهم و تأمين امنيت بزه ديده جامعه عمل بپوشاند و به آنها در چگونگی تحمل این امر (بزهدیدگی) کمک کند.
ب: سؤالات تحقیق
1- پلیس چگونه میتواند در راستای حسن انجام وظیفه خود حقوق بزهدیده را رعایت کند؟
2- پلیس چگونه میتواند آسیبهای ناشی از بزهدیدگی را کاهش دهد؟
3- پلیس با رعایت حقوق بزهدیده چگونه میتواند بطور مطلوب از عهده کشف جرم تحقیقات اولیه و شناسایی بزهکار برآید؟
پ: فرضیات تحقیق
فرضیه اول: پلیس در راستای انجام وظیفه میتواند با اقدامات فوری مانند ثبت فوری شکایت،اعزام سریع به محل وقوع جرم جهت حفظ صحنه ،جمعآوری آثار و دلایل جرم،تکمیل سریع پرونده و ارسال به مراجع قضایی و… حقوق بزهدیده را رعایت کند.
فرضیه دوم: پلیس در روند اجرای وظایف خود میتواند با تعامل بیشتر با بزهدیده آسیبهای ناشی از بزهدیدگی را کاهش داده موجبات آرامش را فراهم آورد.
فرضیه سوم: انجام وظائف پلیس در چارچوب قوانین و مقررات میتواند تاثیر بسزایی در کشف جرم علیه بزهدیده و انجام تحقیقات اولیه وادامهی روند آن تا احقاق حقوق بزهدیده کمک نماید.
ت: اهداف و کاربردهای تحقیق
در دنیای امروز آسیبهای مادی و معنوی زیادی متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و… بزهدیدگان است که نحوه برخورد و پاسخگویی پلیس نقش اساسی در کاهش آسیبهای وارده به بزهدیدگان دارد. پلیس ماموریت سنگینی در قبال آزاد زندگی کردن ، خوشبختی ، رضایت ، آرامش و… شهروندان داشته و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وجود پلیس احساس میشود و همواره شاهد خدمات پیچیدهای از این نهاد هستیم که هدف نهایی پلیس در این وادی تعامل بیشتر با بزهدیده است. لذا در این پژوهش تلاش شده راهکارها و چالشهای بهبود تعامل پلیس با بزهدیده مورد بحث و بررسی قرار گیرد شاید کمکی هرچند اندک به کاهش آلام بزهدیده از جرم نماید.

ث: روش تحقیق
در این پژوهش از چهار روش اسنادي ، مشاهده ، مصاحبه و تحليل محتوا استفاده شده است. كه با مراجعه به مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ، كتابخانههاي دانشكدهها و دانشگاههاي كشور ، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي نيروي انتظامي ، دانشگاه علوم انتظامي و نيز جستجو در سايتهاي اينترنتي و نرمافزارها ، مطالبي كه در قالب كتب ، پاياننامهها ، مقالات و نيز قوانين و مقررات در دسترس بوده ، مورد بررسي قرار گرفته و نكات مورد نياز فيشبرداري و سپس مطالب جمعآوري شده ، مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهاند. در این پژوهش با حضور در کلانتریها ، و اداره آگاهی به مشاهده حالتها و روحیههای بزهدیدگان و بستگان آنان و چگونگی تعامل پلیس با آنها پرداخته شده است. به منظور تقویت جنبهی میدانی تحقیق و دستیابی بدون واسطه و دقیق به نیازها و خواستههای بزهدیدگان و نحوهی تعامل پلیس محقق با تعدادی از بزهدیدگان جرایم مختلف در کلانتریها و ادارهی آگاهی مصاحبه شده و خواستههای آنان را از زبان خودشان شنیده و ثبت نموده. همچنین با تنی چند از اساتید دانشگاه علوم انتظامی و رؤسای کلانتریها و پاسگاهها مصاحبه شده و نیازها و خواستههای بزهدیدگان و راهکارها و چالشهای بهبود تعامل پلیس را از نظر آنان جویا شده است. از طرف ديگر ، به دليل آن كه هدف سنجش و ارزيابي دقيق و آماري نظرات بزهديدگان و كارشناسان انتظامي نبوده و فقط به دنبال آگاهي از نظرات توصيفي و تحليلي آنان بودهايم ، بنابراين ، الزامات آماري از قبيل جامعه آماري مورد نياز ، جداول آمار و… در روش مصاحبه به كار گرفته نشده است.
ج: معرفی پلان و ساختار تحقیق
محقق پژوهش را به دو بخش تقسیم نموده که بخش اول شامل دو فصل است. فصل اول در خصوص تعامل پلیس با بزهدیده در برخورد با جرم و در فصل دوم در خصوص آگاهی و مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری توضیح داده شده است. بخش دوم که در خصوص تعامل پلیس و بزهدیده در کاهش آسیب بزهدیدگی است نیز به دو فصل و چهار مبحث تقسیم شده که در خصوص رفتار پلیس با بزهدیده ، حمایت ، میانجیگری و حمایت از بزهدیدگان خاص مطالبی عنوان و درپایان یافتههای محقق نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
چ: تعاريف و مفاهيم
1-تعامل: در تعامل پلیس با شهروندان ، پلیس تنها به دنبال آمار تعداد دستگیریها ، تعداد گشتهای پیاده و سواره ، سرعت پاسخ گویی به تماسهای مردمی و معاضدت از کارکنان خود نیست ، بلکه نحوه مشارکت بزهدیدگان به لحاظ کمی و کیفی در امور پلیسی ، کمک به استقرار نظم و امنیت اجتماعی ، کاهش احساس ترس از وقوع جرایم ، تأثیر اقدامات انجام شده در سطوح مختلف برای پیشگیری از جرم و مواردی نظیر اینها موضوعات مهم و جدی پلیس میباشد1. در واقع ، پلیس به معنای یک تغییر کوچک فنی در اداره امور پلیسی نیست بلکه نوعی تغییر در الگوی فکری و شیوه عمل پلیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قوانین داخلی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، بیمه های بازرگانی، حمل و نقل