پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، صنعت بیمه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : کلیات طرح 3
1-1 بیان مساله 4
1-2 هدف های تحقیق 4
1-2-1 هدف های اصلی 4
1-2-2هدف های فرعی 4
1-3 اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4 انگیزش انتخاب موضوع 5
1-5 سوال ها و فرضیه های تحقیق 5
1-5-1 سوال های تحقیق 6
1-5-2 فر ضیه های تحقیق 6
1-6 چهار چوب نظری 6
1-7 مدل تحقیق 7
1-8 روش تحقیق 8
1-9 قلمرو تحقیق 8
1-9-1 قلمرو موضوعی 8
1-9-2 قلمرو مکانی 8
1-9-3 قلمرو زمانی 9
1-10 جامعه آماری 9
1-11 حجم نمونه 9
1-12 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 9
1-13 تعاریف و مفاهیم 9
1-13-1 بیمه 9
1-13-1-1 تعریف ماده 1 قانون بیمه مصوب (7/2/1316) 10
1-13-1-2 تعریف حقوق فرانسه از بیمه 10
1-13-2 بیمه گر 10
1-13-3 بیمه گذار 10
1-13-4 مورد بیمه 10
1-13-5 مبلغ بیمه شده 11
1-13-6 خطر یا موضوع بیمه 11
1-13-7 حق بیمه 11
1-13-8 الحاقی ( الحاقیه) 12
1-13-9 بیمه نامه 12
1-13-10 تعریف بیمه حمل و نقل کالا 12
1-13-10-1 قرارداد بیمه حمل و نقل کالا 12
فصل دوم : مطالعات نظری 14
مقدمه 15
2-1 بخش اول : اصول بیمه 15
2-1-1 اصل ( حد اعلای ) حسن نیت 15
2-1-2 اصل غرامت یا اصل زیان 15
2-1-3 اصل نفع بیمه پذیر ( اصل نفع بیمه ای ) 16
2-1- 4 اصل نفع بیمه پذیر در رشته های مختلف بیمه 17
2-1-5 اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت) 17
2-1-6 اصل تعدد بیمه 17
2-1-7 اصل داوری 18
2-1-8 اصل علت نزدیک 18
2-1-9 اصل اتکایی 19
2-2 بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری 19
2-2-1 تاریخچه پیدایش بیمه و بیمه باربری در ایران 23
2-3 بخش سوم : شرايط بیمه های باربری و انواع آن 25
2-3-1شرايط عمومي بيمه باربري 25
2-3-2مجموعه شرايط A و B و C ( شرایط پیوست ) 30
2-3-2-1 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (A) 30
2-3-2-2 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (B) 35
2-3-2-3 شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (C) 36
2-3-3- شرایط خصوصی 36
2-4 بخش چهارم 36
2-4-1 چشم اندازتاریخی دزدی دریایی 36
2-4-2 تعاریف دزدی دریایی از دیدگاه های مختلف 38
2-4-2-1 تعریف لغوی دزدی دریایی 38
2-4-2-2 تعریف دزدی دریایی ازديدگاه عرف 39
2-4-2-3 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون ژنو در مورد دریاها آزاد مصوب 1958 39
2-4-2-4 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بين المللي(IMO) 40
2-4-2-5 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه دفتر دریانوردی بین المللی(IMB) 41
2-4-2-6 سایر تعاریف دزدی دریایی 41
2-4-3 تفاوت دزدي دريايي(piracy) و دزدي دريايي دولتي(privateering) 41
2-4-4مفهوم بکار رفته از دزدی دریایی در این پژوهش 42
2-4-5کشورهای پیشرو 42

2-5بخش پنجم 43
2-5-1 پراکندگی جغرافیایی دزدی دریایی در سراسر جهان 43
2-5-2 انواع حملات دزدی دریایی بر اساس میزان موفقیت و نوع حملات 43
2-5-3آمار مناطق مورد حمله 43
2-5-4 کشتی های مورد حمله دزدی دریایی در سال 2013 46
2-5-5مسیر ها و مناطق در معرض دزدی دریایی 50
2-5-5-1 شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی 51
2-5-5-2 آفریقا و دریای سرخ 51
2-5-5-3 مرکز و جنوب آمریکا و آب های جزایر کارائیب 56
2-5-5-4 بقیه مناطق جهان 57
2-6 بخش ششم : راهکار های کشور های پیشرو در مقابله با دزدی دریایی 57
2-6-1مقابله از طریق برخود نظامی و ایجاد قوانین جهت تعقیب و بر خورد قانونی و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه با استفاده از نیرو های چند ملیتی در مقابله با دزدی دریایی 57
2-6-1- 1 فراخوان جهانی از سوی سازمان ملل برای مبارزه با دزدی دریایی 57
2-6-1-2آمریکا و عملیات CTF-151 59
2-6-1-3 استفاده از شرکت های خصوصی در تامین امنیت منطقه در مقابله با دزدی دریایی برای حمایت از حمل محمولات 61
2-6-1-4گروه ثابت دریایی ناتو 61
2-6-1-5نیروی وظیفه 150 تحت فرماندهی فرانسه 62
2-6-1-6نقش اتحادیه اروپا 62
2-7نقش سایر کشور ها و موافقت نامه های منطقه ای 64
2-7-1 شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی 65
2-7-1-1 اندونزی 65
2-7-1-2 تنگه مالاکا 65
2-7-1-3 تنگه سنگاپور 66
2-8 مقابله با دزدی دریایی در آفریقا منطقه خلیج عدن و دریای سرخ و آبراهه تردد بین المللی توصیه شده 66
2-8-1دریانوردی الکترونیکی و آبراهه بین المللی تردد توصیه شده 68
2-8-2محدوه ” آبراهه بین المللی تردد توصیه شده ” (IRTC) درخلیج عدن 69
2-9 سایر راهکار ها 72
2-9-1 مقابله انفرادی کشور ها و دفاع از محمولات بدون کمک نیرو های چند ملیتی و یا کشور های دیگر 72
2-9-2 حرکت با چراغ خاموش 73
2-9-3 تغییر مسیر حرکت بعنوان یک راهکار 73
2-10 بخش هفتم : وضعیت دزدی دریایی در حال حاضر 73
2-10-1دلایل فراوان زیرمی بایست اقدام به دستگیری دزدان دریایی شود 74
2-11 بخش هشتم : دزدی دریایی و شرکت های بیمه و کشتیرانی 75
2-11-1بیمه و دزدی دریایی 76
2-11-1-1 ریسک های خطرات دریایی که تحت پوشش شرکت های بیمه و یا کلوپ های حمایت و غرامت قرار می گیرند 78
2-11-1-1-1 بیمه بدنه کشتی 78
2-11-1-1-2 بیمه باربری (کالا). 79
2-11-1-1-3 پوشش حمایت و غرامت 79
2-11-1-1-4 بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی 80
2-11-1-1-5 بیمه جنگ 80
2-11-1-1-6 بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع) 81
2-11-1-2 زیان همگانی 81
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 85
مقدمه 86
3-1 روش تحقيق 86
3-2 جامعه آماری 86
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری 87
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 87
3-4-1 مقیاس یا طیف لیکرت 88
3-4-2 نحوه جمع آوری پرسشنامه ها 88
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 88
3-6 روایی و پایایی 89
فصل چهارم:یافته های توصیفی و تحلیلی 94
مقدمه 95
4-1 یافته های توصیفی 95
4-2 یافته های تحلیلی 107
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 113
5-1 نتیجه گیری 114
5-1-1 فرضیه اول 114
5-1-2 فرضیه دوم 114
5-1-3 فرضیه سوم 114
5-1-4 فرضیه چهارم 114
5-1-5 فرضیه پنجم 115
5-1-6 نتیجه کلی 115
5-2 پیشنهادات 116
5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 116
5-2-2پیشنهادات جانبی 116
5-2-3پیشنهادات برای محقیقن بعدی 116
منابع و مآخذ 144
پیوست ها و ضمائم 117

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره3-1: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمه اي” 90
جدول شماره3-2: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد” 90
جدول شماره3-3: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه” 123
جدول شماره 3-4: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بين المللي” 92
جدول شماره3-5: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمه هاي باربري” 93
جدول4-1 : جنس پاسخگو 95
جدول4-2 : سن پاسخگويان 129
جدول4- 3 : ميزان تحصيلات 96
جدول4- 4 : دزدی دریایی و رقابت میان شرکت های بیمه 96
جدول4- 5 : دزدی دریایی و حق بیمه اضافی 130
جدول4- 6 : دزدی دریایی و افزایش کارمزد نمایندگان و کارگزاران 131
جدول4- 7 : دزدی دریایی وافزایش درآمد بیمه گری 97
جدول4- 8 : دزدی دریای و قوانین و قرار داد های صنعت بیمه 132
جدول4- 9 : دزدی دریایی و وابستگی به بازار جهانی 98
جدول4- 10 : دزدی دریایی امری سیاسی برای جلوگیری از کاهش در آمد شرکت های بیمه 99
جدول4- 11 : دزدی دریایی و قوانین خاص بیمه ای 99
جدول4- 12 : دزدی دریایی وکاهش ریسک پوشش کالا برای کشتی های بزرگ 134
جدول4- 13 : دزدی دریایی و افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری 100
جدول4- 14 : دزدی دریایی و افزایش در خواست برای کلوز A 100
جدول4- 15 : دزدی دریایی علت تغییر کلوز از C یا B به A 100
جدول4- 16 : دزدی دریایی و خرید پوشش بیمه باربری 136
جدول4- 17: دزدی دریایی، آزاد سازی نرخ بیمه های باربری و حق بیمه باربری 101
جدول4- 18 : دزدی دریایی و افزایش خسارت باربری 101
جدول4- 19 : دزدی دریایی علت اصلی خسارت باربری در سال های اخیر 102
جدول4- 20 : دزدی دریایی عامل ایجاد خسارات فاجعه آمیز 102
جدول4- 21 : دزدی دریایی و قوانین داخلی 103
جدول4- 22 : دزدی دریایی و اصل حاکمیت جهانی 103
جدول4- 23 : دزدی دریایی و چارچوب قضایی دستگیری دزدان دریایی 103
جدول4- 24 : دزدی دریایی و تلاش بهبود یافته سازمان ملل 140
جدول4- 25 : دزدی دریایی و اصلاحات حقوقی دریایی 104
جدول4-26 : دزدی دریایی و قوانین جدید و موافقت های منطقه ای 105
جدول4- 27 : دزدی دریایی و وضع قوانین بین المللی 105
جدول4- 28: دزدی دریایی و تعارض قوانین 105
جدول4- 29 : دزدی دریایی و طولانی شدن مسیر تردد 106
جدول4- 30 : دزدی دریایی و ایجاد مسیر تردد جدید و افزایش کرایه کشتی ها 106
جدول4- 31 : دزدی دریایی و کاهش تردد و مبادلات دریایی کالا 107
جدول شماره4-32: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمه اي” 108
جدول شماره 4-33: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد” 108
جدول شماره4-34: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه” 109
جدول شماره4- 35: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بين المللي” 110
جدول شماره4-36: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمه هاي باربري” 111
جدول شماره4-37 : رتبه بندی متغیرهای 5 گانه تحقیق 112

چکیده
حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشورهایی که از نعمت دسترسی به دریا بهرمند هستند نقش به سزایی دارد کشور جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از این کشور هاست که 90% تجارت خارجی خود را از طریق دریا انجام می دهد، بیمه های باربری به عنوان عاملی کلیدی اهمیت ویژه ای در حفظ و حراست از کالای بیمه گذاران دارد ، بیمه باربری که قدیمی ترین رشته بیمه ای است پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی با خطرات دریا دارد در این میان دزدی دریایی عاملی است که در سال های اخیر خسارات فراوانی را به صنعت بیمه و کشتیرانی وارد نموده است .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری انجام شده است ،جمع آوری داده ها از حیث تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشدو برای تحلیل فرضیه های این پژوهش از نظرهای 120 نفر از خبرگان صنعت بیمه ، فعال در رشته بیمه های باربری و تعداد انگشت شماری از خبرگان این رشته در خارج کشور استفاده شد. یافته های تحلیلی این تحقیق براساس مدل t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS بدست آمده است ماحصل یافته ها بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تاثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای و تغییر مسیر تردد بسیار حائز اهمیت است ، لیکن خبرگان اثر دزدی دریایی را عاملی برای افزایش حق بیمه یا خسارت بیمه های باربری ندانسته و همچنین دزدی دریایی را عامل موثری بر قوانین بیمه داخلی و بین المللی نمی دانند.در راستای مقابله با دزدی دریایی راهکارهای مختلفی از سوی سازمان ملل و کشور های درگیر با مسئله دزدی دریایی که در این پژوهش به عنوان کشور های پیشرو شناخته می شوند ارائه شده ،عمده این راهکارها به مقابله نظامی و حراست از کالا می پردازد راهکار دیگر ایجاد آبراهه امن تردد بین المللی تحت حمایت سازمان ملل و نیرو های چند ملیتی در محدوده خلیج عدن می باشد.
واژگان کلیدی : بیمه ، بیمه گذار ، بیمه گر ، مورد بیمه ، حق بیمه ، بیمه باربری ، دزدی دریایی ، مسیر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، متغیر مستقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سلامت روان