منابع تحقیق درمورد زیبایی شناسی، یافته های پژوهش، نشانه شناسی، تحلیل فیلم

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………..25-23
2-6 تشریح باز نمایی در فیلم مستند …………………………………………………………………………………………….37-25
2- 7 بیان دراماتیک و زیبایی شناسی مستند …………………………………………………………………………………48-38
2- 8 وجوه دراماتیک در فیلم سازی مستند …………………………………………………………………………………………49
2 -8-1 صدا در مستند ………………………………………………………………………………………………………………….. 50-49
2-8-2 گفتار متن در مستند …………………………………………………………………………………………………………..51-50
2-8-3 تغییر لحن در گفتار متن ……………………………………………………………………………………………………52-51
2-8-4 ساختار نظری تحلیل ………………………………………………………………………………………………………….60-52
2-9 مروری اجمالی بر پیشینه ی مستند سازی در ایران ……………………………………………………………..72-61

فصل سوم : روش شناسی و بررسی یافته های پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..76-73
3-1 گاگومان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-1-1 شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………….78
3-1-2 درباره ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………..81-79
3-1-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..83-81
3- 2 پرنیان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-2-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………85
3-2-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………88-86
3-2-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..89-88
3-3روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق …………………………………………………………………………………90
3-3-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………91
3-3-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………95-92
3-3-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..98-95
3-4 آقایان پرنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-4-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………99
3-4-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….106-100
3-4-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..109-106
3-5 رییس جمهور میر قنبر …………………………………………………………………………………………………………………110
3-5-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………111
3-5-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..115-112
3-5-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..116-115
3-6 تهران انار ندارد …………………………………………………………………………………………………………………….118-117
3-6-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………118
3-6-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….126-119
3-6-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی …………………………………………………………………………………………129-126
3-7 سیانوزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….130
3-7-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………131
3-7-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………134-132
3-7-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..136-135
3-8 تینار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..138-137
3-8-1شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………. 138
3-8-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………141-139
3-8-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..145-141
3-9 روزهای بی تقویم …………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-9-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………147
3-9-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………151-148
3-9-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..153-151
3-10 پیر پسر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….154
3-10-1شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………155
3-10-2درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..158-156
3-10-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………160-158
فصل چهارم : جمعبندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………166-161
فهر ست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………169-167
چکیده انگلیسی
عنوان پایان نامه انگلیسی

مقدمه
این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی درسینمای مستند نوین دهه ی 80 ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه و تحلیل یافته اند؛ و ضرورت نگاهی پژوهش محور و از منظر زیبایی شناسانه به جلوه های این جریان نوین در ایران بسیار احساس می شود.
در مبحث نظری پژوهش به تعریف و تبیین مفاهیم و چارچوب های تئوریک موضوع بر اساس نظریات «جان گریرسون» (1)، «بیل نیکولز» (2)، «پل وارد» (3)، «کراکوئر» (4) و… به مباحثی چون: تعریف واقـعیت و تشریح بازنمایی در فیلم داستانی ومستـند، بیان دراماتیک و زیبایی شناسی و وجـوه دراماتیک در مسـتند می پردازد.
در این فصل علاوه بر تشریح موضوعات و مفاهیم ذکر شده، بر اساس تحلیل و نشانه شناسی بیل نیکولز از فیلم مستند به بررسی و تحلیل فیلم های مورد نظر پرداخته می شود.
1- John Grierson (1898-1972) مستند ساز انگلیسی و پدر سینمای مستند نوین
2- Bill Nichols (1942) نظریه پرداز و مستند ساز فیلم آمریکایی
3- Paul Vard (1968) استاد مطالعات انیمیشن دانشگاه هنر بورنموت انگلستان
4- Siegfried Kracauer (1889-1966) نظریه‌پرداز واقع‌گرای فیلم
برای تحلیل دقیق تر و دست یابی به مؤلفه های متمایز کننده ی آثار مستند نوین دهه ی 80 ایران از پیشینیان تعدادی از فیلم های مستند ایرانی این دهه انتخاب شده و وجوه زیبایی شناسانه ی آن ها مورد توجه قرار گرفته است. درگزینش فیلم ها چند عامل مؤثر بوده است: ابتدا جـوایزی است که اغلب در جشنــواره های تخصـصی کسب کرده اند؛ نظیر: «جشنواره ی مستندکیش» و «جشنواره ی فیلم سینما حقیقت»، «جشن خانه ی سینما»، «جشن مستقل سينماي مستند ايران» و… عـامل مـؤثر بعد عبارت است از: آرا منتقـدان وکارشـناسان پیرامون این مستندها که نقدهای تحسین آمیزی نوشته اند؛ یکی از مهم ترین علل این استـقبال، نوآوری و بداعت های فرمی و سبکی این آثار بوده است. عامل سوم، تمایز خصوصیات این فیلم ها با ویژگی های پذیرفته شده و قراردادی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار انسان، سلامت روان، ترس از جرم، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، بافت فرسوده، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت جوانان