منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، ماهیت حقوقی، روش تحلیلی

دانلود پایان نامه ارشد

کایی بار بری و ویژگی های آن 104
گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105
گفتار سوم- ظرفیت ها 107
گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا 108
بند نخست- قراردادهای بدنه 108
بند دوم- قراردادهای کالا 109
گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر 109
مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما 110
مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر 111
گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر 111
گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر 111
گفتارسوم- قلمرو قرارداد 113
گفتار چهارم- سهم نگهداری 113
گفتار پنجم- اتکایی 114
گفتار ششم – نحوه عملکرد 114
فصل پنجم
نتیجه گیری 116
پیشنهاد 119
منابع و ماخذ 122
ضمیمه
چکیده :
عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونههای قراداد بیمه میباشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیقتر این عقد بر قالبهای حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز میکند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعهآمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارتها ما بین خود میپردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

واژگان کلیدی :
بیمه اتکایی، بیمه گر واگذارنده، بیمه گر اتکایی،واگذاری مجدد، سهم نگهداری، ظرفیت نگهداری

مقدمه :
اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موسسات بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد .
همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید . روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد .
جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری(تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:
تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود1 بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).
هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی ، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.
سوال های اصلی تحقیق:
1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست ؟
2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است ؟
3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست ؟
فرضیه ها:
مطرح شده که در پاسخ به آنها سه فرضیه در نظر گرفته شده و البته در طول تحقیق به تکمیل آن خواهیم پرداخت :
فرضیه اول :
به نظر می رسد این است که بيمه اتكايي علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد يك عقد معين ومستقل از عقد بیمه نباشد.
فرضیه دوم :
بنظرمیرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ مي باشد.

فرضیه سوم :
بنظر می رسد جايي كه در قانون اجراي اجباري بيمه اتكايي مورد خاصي پيش بيني نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد ویا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بيمه اتكايي اختياري اجرا ميگردد.

روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.
روش گردآوری مطالب: گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.
ضرورت: ضرورت این تحقیق جديد بودن موضوع واينكه ماهيت آن بخوبي براي حقوقدانان ومحاكم ما شناسايي نشده است لذا هدف تبيين و تشريح ماهيت بيمه اتكايي و قواعد و اصول حاکم برآن مي باشد تا در اين راستا محاكم نيز در دعاوي مربوطه با علم و آگاهي كافي و به درستي اقدام به صدور حكم نمايند. بايد افزود كه شناسايي درست اين نهاد هم قطعا پيامد هاي خوبي از جمله اطمينان شرکت های بیمه تازه کار دارد كه اين اهداف بيانگر هرچه بيشتر اهميت اين موضوع ميباشد.
مشکلات تحقیق در این موضوع، بسیار است ازجمله اینکه تالیفات بسیار کم و پراکنده ای در این باب صورت گرفته است، و دوم آنکه مواد قانونی بسیار کمی در مورد این عقد وجود دارد و شرکت ها بصورت آیین نامه های داخلی آن را اداره می کنند. اهم این قوانین عبارتند از: ماده 114قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/03/1350 می باشدکه در پایان تحقیق به عنوان ضمیمه آمده است.
تعریف واژگان:
به نظر لازم میرسد که تعدادی از واژگان کلیدی را قبل از ورود به بحث توضیح دهیم:
بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذی نفع راداشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد یا قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند ومتعهد به پرداخت حق بیمه میباشد(ماده1قانون بيمه اتومبيل ).
بیمه گر واگذارنده: شرکت بیمه ی است که به منظور جلوگیری از خطر خسارت فاجعه آمیز بخشی از تعهداتش را در نزدشرکت بیمه دیگر بیمه می کند. .
بیمه گر اتکایی: شرکت بیمه ای است که بیمه گر واگذارنده، بخشی از تعهدات خود را نزد این شرکت بیمه می کند و متعهد به پرداخت خسارت به این شرکت می شود(كريمي ،1372،ص146).
بیمه اتکایی: شرکت های بیمه برای جلوگیری از خسارات هنگفت و ورشکستگی و… موضوعات بیمه مستقیم خود را نزد شرکت بیمه بزرگ تری بیمه می نمایند که به این عمل بیمه اتکایی گویند.
اتکایی مجدد: زمانی که یک شرکت بیمه اتکایی، موضوع بیمه را نزد شرکت بیمه اتکایی دیگر بیمه نماید واگذاری مجدد صورت گرفته است
موضوع بیمه : ممکن است مال باشد اعم از زمین یا منفعت ، یا هر حق مالی و یا هر مسئولیت حقوقی مشروط به آنکه بیمه گذار نسبت به آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .
خطر : در بیمه عنصر اساسی است زیرا اصولاً پیدایش بیمه به جهت خطراتی است که متوجه انسان یا اموال بوده و خواهد بود و این خطرات باید محتمل باشد نه حتمی و اینکه اگر اتفاق بیافتد موجب کاهش دارایی شود .
ظرفیت : شرکت بیمه طی فهرستی براساس کمیت و کیفیت ریسک ها ظرفیت نگهداری را اعلام می کند ، اگر خطری از حد نرمال بهتر بود پس شرکت چون می داند که احتمال ضررش کمتر است ظرفیت نگهداری را بالا می برد و اگر خطر از حالت نرمال بیشتر باشد ظرفیت نگهداری اش را کمتر می کند تا احتمال ضرر را کمتر کند .
سهم نگهداری : مبلغی که شرکت بیمه مایل است و یا می تواند از یک ریسک یا گروهی از ریسک ها که می پذیرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، صنعت بیمه، و رتبه بندی، رتبه بندی Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، قهوه خانه ها، شرکت سهامی