پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، جرم پولشویی، ماهیت حقوقی، سیاست کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد د

اهمیت موضوع تحقیق:
همانطور در مقدمه بحث شد انسان به نوعی مستعد بزهکاری است .یکی از بزهکاری های اوجرم پولشویی است ضرورت و اهمیت شناخت این جرم براساس دلایل ذ یل سبب شد تا موضوع پایان نامه ام را پولشویی با عنوان روی جلد قرا ردهم تا امکا ن مقابله فراهم تر گردد.
1ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد
2ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است
3ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده پول شویی بدنبال دارد .
4ـ لازمه دادن شناخت به دستگاهها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.
5-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.
6-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و…)
7-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض …)
سابقه تحقیق
باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کا مل نیست.
باید کار بیشتر ی صورت گیرد.

اهداف تحقیق
با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.
1- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول
2ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .
3ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی
4ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای پرکردن خلاهای بوجود آمده.
5ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.
پرسش های تحقیق
معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و
مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد .
1-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟
2- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟
فرضیه های تحقیق
پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.
1ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.
2- کنوانسیون وین 1988وکنوانسیون سازمان ملل 2000(پالرمو)و… اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.
تنگنا های تحقیق
همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه
هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:
1ـ کمبود منابع فارسی است.
2ـ عدم وجود یک مجموعه قوانین کامل دریک مجلد.
3ـ کپی برداری ورونویسی اکثر مقالات ومطالب پیرامون موضوع از روی هم.
4-محدود بودن منابع و اقدامات به قاره های خاص.

روش تحقیق
واینترنتی ومصاحبه ای و…انجام می گیرد.باتوجه به موضوع وعد م کاربرد بعضی ازروشها دراین تحقیق تلاش شده
است ازسه روش مهم زیر بهره گیری شود.
1ـ روش کتابخانه ای درقالب فیش برداری ،وطبقه بندی مطالب .
2ـ اینترنتی اعم ازمطالب داخلی وخارجی.
3ـ مشاوره ای برای اصلاح امور ومطلوب کردن دوبند قبلی واستفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران بالاخص
اساتید معظم جناب آقایان دکترسیدمحمود مجیدی ، ودکترعلیرضاحسنی .
سازماندهی تحقیق :
این اثر که تحت عنوان مطا لعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در قبال تطهیرپو ل های نا مشروع (پولشویی)لباس تحقیق بر خود پوشیده در دو فصل کار شده است. فصل اول مفاهیم.اهداف،عوارض و درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیر پول های نامشروع در دو مبحث که درمبحث نخست واژه شناسی و درآ مدی براهداف وعوارض تطهیر،طی سه گفتارکه درگفتار اول واژه شناسی ،گفتار دوم اهداف،گفتار سوم عوارض پولشویی،مورد بررسی قرارمی گیرد.ودرمبحث دوم این فصل که پیرامون فرایندوشیوه های پولشویی است در دو گفتار که در گفتار نخست فرایند پولشویی ودر گفتار دوم به روش های تطهیر می پردازد. فصل دوم تحلیل حقوقی بزه پولشویی ودرآمدی برواکنش ها ی ملی وفراملی درقبال آن خواهد بود.دردومبحث که درمبحث اول بررسی حقوقی موضوع درسه گفتارخواهد بودکه در گفتار نخست ماهیت حقوقی پولشویی ،گفتار دوم جایگاه پولشویی در طبقه بندی جرایم ،در گفتار سوم ویژ گی های بزه پول شویی است خواهیم پرداخت. درمبحث دوم این فصل که پبرامون واکنش های ملی و فرا ملی در قبا ل پولشویی است مرکب ازدوگفتارکه درگفتار اول،واکنش های فرا ملی براساس اسناد وهمکاریهای بین المللی و در گفتار دوم واکنش های ملی باعنا یت به جرم انگاری بزه پولشویی بارویکردرکن های قانونی ومادی ومعنوی وتعیین مسوو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی می باشد.ارزیابی ونتیجه گیری حا صل ازتحقیق بیان می گردد وپیشنها دات محقق برای بهره گیری ارائه می شود. ودر نها یت منابعی است که ما را درانجام و به فرجام رسیدن کاریاری کرده اند پایان بخش پژوهش خواهدبود.البته قبل ازمنابع عنصرقانونی جرم پول شویی رادرقوانین اساسی وموضوعه(عادی)وآیین نامه ها ومقـــــررات را ازهمه منابع قانونی در آورده و فهرست کردیم.

فصل او ل
مفا هیم ، اهداف، عو ارض،
و درآمد ی بر فر ایند و شیو ه های
تطهیرپو ل های نا مشرو ع

فصل اول
همانطور از عنوان فصل اول پیداست مفاهیم ،اهداف،عوارض ،درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیرپول های
نامشروع موضوع اصلی بحث این فصل خواهد بود. این فصل از دو مبحث تشکیل شده که در مبحث نخست واژه شناسی و در آمدی بر اهداف و عو ارض تطهیرو در مبحث دوم فرایند پول شو یی را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست
واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیر
شنا خت واژه ها و اصطلا حات بکار رفته در فهم و در ک موضوع تحقیق بسیار مو ثر خو اهد بو د. اگر
این شناخت و معنی حا صل شو د اهداف مو ضو ع بهترقابل شناسایی بوده و همچنین اهداف شناخته گردد پی بــردن به عو ارض آن کاری سهل و آسان خو اهد شد .فلذا در مبحث نخست درسه گفتار بحث دنبال می شود که در گفتــا ر نخست واژه شناسی و درگفتار دوم اهداف و درگفتار سوم عوارض پولشو یی،هریک براساس نظرات ودیـد گاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست
واژه شناسی
اگر خواسته باشیم موضوع بحث را بهتر در ک نمائیم و شناخت عمیق تری حاصل شود لازم هست واژ ه ها واصطلاحات کلیدی مورد واکاوی وبررسی دقیق قرار دهیم که در این گفتار در دو بند به آن می پردازیم.
الف)معنی لغوی :
1-الف=تطهیر 2 -الف=پولشویی 3- الف =پول
ب)مفهوم اصطلا حی:
1-ب =پولشویی
الف)معنی لغوی پولشویی
1-الف=تطهیر
تطهیر یک کلمه عربی است از ریشه (ط ه ر)باب تفعیل وازاین واژه تطهیر معانی مشابه ومتراد فی استنباط
می شود از جمله:پاک کردن،پاک گردانیدن،تطهیر دادن،تطهیرگرفتن معنی می گردد.
اگر تطهیر دادن معنی کنیم مصدر مرکب هست به معنی غسل دادن ،پاک شدن ،آب کشیدن خواهد بود.
اگر تطهیر گرفتن معنی کنیم به معنای تطهیر یافتن ،طهارت یافتن،تطهیر کردن،شستن معنی خواهد داد.
در فرهنگ عمید فارسی هم معانی بیان شده در لغت نامه دهخدا بیان شده است.1
2-الف=پولشویی
پولشویی یک کلمه مرکب هست درکتب لغت اعم از دهخدا ،عمید ،معین برای این کلمه ترکیب یافته معنی نکرده- اندولی کلمات پول و شویی هر کدام معنی شده اند که واژه پول در ادامه معنی خواهد شد2 .
کلمه شویی به معنای شستن ،پاک کردن ،زدودن معنی می دهدولی می شود گفت فرهنگستان زبان فارسی بجای واژه تطهیر درآمدهای نا مشروع، معادل آن پولشویی را بکار برد3.
3-الف= پو ل
پو ل یعنی زر و سیم و دیگر مسکو کا ت رائج ظاهرا” این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی گرفته شده است.4
واژه های دیگری چون تومان ،تومن بکار میرود. البته این یک لغت ترکی است همچنین خوب هست بدانیم در زبان ما لغت اسپانیایی ریال،و قران عربی راه یافته است.
چاو یعنی اسکناس ،در مجموع پول معانی رائج زیر را دارد:
ریال اسپانیایی،قران عربی،تومان ترکی،اسکناس روسی،پول کاغذی.5
مع الوصف وجه رائج کشور جمهوری اسلا می ایران در اسناد رسمی بر اساس ریال مبادله می شود.
در لغت نامه دهخداپول اینگونه معنی شده است “آلت مبادله یا داد وستد”6
واژه ها وکلمات مرتبط با پول:
– پول نامشروع – پول سیاه – پول کثیف – پول غیر قانونی – پول خاکستری
– پول حرام – پول لکه دار و پلید – پول داغ معاملات کثیف – اقتصاد زیر زمینی
ب) مفهوم اصطلا حی پو لشویی
ازپولشویی تعاریف گوناگونی صورت گرفته است اکثر تعریف های انجام شده وجوه اشتراک زیادی دارند به جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر تعا ریف را در دو بخش ارائه می نمائیم.
1- ب = تعاریف داخلی از پولشویی
2- ب = تعاریف در اسناد خارجی وبین المللی
1– ب = تعاریف داخلی از پولشویی
قوانین واندیشمندان و موسسات علمی و تخصصی هر یک تعریفی ارائه کردند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره
می شود.
1-1-ب= قانون مبارزه با پو لشو یی مصو ب 1386
2-1-ب= دایر ه المعارف حسابداری
3-1- ب = باشگا ه اندیشه
4 – 1 – ب =دکتر میر محمد صادقی
5- 1- ب =معا ونت آموزش قوه قضائیه
6- 1 – ب = سازمان بورس اوراق بها دار
1 -1-ب =قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
قا نون مبارزه با پولشویی، پو لشویی را این چنین تعریف کرده است.
1-1 -1 ب =تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعا لیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکا ب جر م به دست آ مده باشد.
2 – 1 – 1- ب =تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنها ن کردن منشاء غیر قانونی آ ن با علم به این که
به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمو ل آثار وتبعات قانونی ارتکاب آ ن جرم نگردد.
3-1 -1 – ب = اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء ،منبع، محل، نقل وانتقال،جابجایی یا
مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
2 -1 – ب = تعریف پولشویی از دایره المعا رف حسابداری
پولشویی یک فعا لیت غیر قانونی است که در طی انجام آ ن عواید و درآ مدهای ناشی از اعمال خلا ف قانون
،مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پو ل های کثیف ناشی از اعمال خلا ف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.7

3 – 1 – ب =تعر یف پولشویی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع علوم انسانی، روش تحقیق، سیاست گذاری، علوم اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، ارتکاب جرم، مجمع عمومی، اسناد بین المللی