پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست گذاری، سیاست گذاری فرهنگی، پایان نامه ها، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ج . تبلیغات ملی : 21
د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21
7-2 انواع نقش هاي تبليغات : 24
8-2 شيوه هاي تبليغات : 25
الف . اقدام مستقیم : 25
ب. اقدام غیر مستقیم : 25
9-2 دین : 25
10-2 تبلیغ دینی:…………………………………………………………………………………………………31
11-2 ویژگی های تبلیغ دینی :…………………………………………………………………………………….32
12-2 تعريف فرهنگ :…………………………………………………………………………………………..33
13-2 تاريخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….34
-الف. مرحله اول : 35
-ب . مرحله دوم : 35
-ج. مرحله سوم : 35
14-2 ويژگي هاي فرهنگ : 35
15-2 سياست گذاري فرهنگي :…………………………………………………………………………………37
16-2 جايگاه سياست گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي :………………………………………39
17-2 چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….40
الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی : 40
ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40
ج. الگوی راهبردی : 43
د. الگوی توسعه گرا : 43
18-2 ارتباط دین و فرهنگ : 44
الف) نسبت دين اسلام و فرهنگ با رويكرد مصداق گرايي : 45
ب) نسبت دين و فرهنگ با رويكرد كاركردگرايي : 46
19-2 قلمرو دين و فرهنگ : 47
فصل سوم : 49
مقدمه : 50
1-3 روش كيفي : 50
2-3 تفاوت روش كيفي با روش كمي : 51
3-3 ويژگي هاي روش تحقيق كيفي : 52
4-3 روش اسنادی : 52
5-3 انواع اسناد : 53
6-3 نقاط قوت روش اسنادي : 54
7-3 نقاط ضعف روش اسنادي : 56
8-3 محتوای موردتحقیق : 56
9-3 ابزاروشیوه گردآوری داده ها : 57
10-3 شيوه تجزيه و تحليل داده ها :…………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل چهارم : 58
1-4 برنامه اول: 59
الف . هدفهای کلی : 62
ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:……………………………………………………………….64
ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66
2-4 برنامه دوم : 70
الف . هدفهای کلی کیفی : 70
ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73
ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74
3-4 برنامه سوم : 78
الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80
4-4 برنامه چهارم : 93
الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95
5-4 برنامه پنجم : 108
الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110
6-4 متن کامل سند چشم انداز بيست ساله : 115
7-4 پاسخ به سوالات تحقیق: 117
الف . سوال اصلی: 117
ب. سوال های فرعی: 117
ج . برنامه اول : 118
د . برنامه دوم : 120
ه . برنامه سوم : 122
ی. برنامه چهارم : 124
و. برنامه پنجم : 125
سند چشم انداز بیست ساله: 127
8-4 میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز: 128
فصل پنجم: 130
1-5 نتیجه گیری: 131
2-5 پیشنهادات: 132
3-5 محدودیتها: 133

منابع: 134

ب- فهرست جداول و نمودارها
نمودار شماره 1 – قانون برنامه اول : 66
نمودار شماره 2 – تصویرکلی برنامه اول : 67
نمودار شماره 3 – خط مشی های اساسی برنامه اول : 69
نمودار شماره4 – سیاستهای کلی برنامه دوم : 78
نمودار شماره 5 – هدفهای کمی کلان برنامه دوم : 78
نمودار شماره 6 – خط مشی های اساسی برنامه دوم: 79
نمودار شماره 7 – تصویر کلی برنامه سوم : 87
نمودار شماره 8 – تصویر کلی برنامه چهارم : 104
نمودار شماره 9 – تصویر کلی برنامه پنجم : 120
جدول شماره 1 – الگوی آرمانشهرگرایی: 42
جدول شماره 2 – اعتبارات جاری برنامه اول : 76
جدول شماره 3 – اعتبارات عمرانی برنامه اول : 76

فصل اول :

طرح تحقیق

مقدمه :
فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)
تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، کسب و کار و … می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها، شرکت ها و یا حتی دولتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. تبلیغ تلاشی است جهت برقراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش افراد که بیانگر رفتار آینده آنهاست و بدون شک تبلیغات می تواند نیرویی قوی برای تغییر باشد .
تبلیغ دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از هزارو چهارصد سال است که استمرار دارد و استمرار این امر بی شک تأثیرگذار است و ثمرات بیشتر و پربارتری را همراه خود خواهد داشت .
اما رابطه تبلیغ دین و فرهنگ چگونه است و چگونه باید باشد. نظریات مختلفی پیرامون این ارتباط وجود دارد برخی مانند: هافستد و دورکیم معتقدند که دین محصول فرهنگ است.
برخی دیگر معتقدند دین از عوامل فرهنگ ساز است و رویکرد سومی که نسبت به این دو وجود دارد این است که دین منشأ فرهنگ سازی است. اینجاست که این سؤال به ذهن خطور می کند که جایگاه واقعی تبلیغ دین در فرهنگ چیست و میزان تأثیرگذاری آن تا کجاست. برای یافتن پاسخی معقول و منطقی باید به کاوشی عمیق پرداخت .

طرح مسئله :
شریان حیاتی مادی و معنوی یک ملت و کلاً جوامع بشر تبلیغات است. امروز بودجه تبلیغات در جهان آن چنان است که در اغلب کشورهای استعمارگر این بودجه با بودجه تسلیحاتی متناسب است. مسئله تبلیغ از آنجا از اهمیت ویژه برخوردار است که یک مکتب و ایدئولوژی زمانی می تواند به اوج برسد و بیشتر عمر کند، که بتواند با مردم و جوامع بشری ارتباط برقرار کند. (حسنقلی پور ،1388)
بنابراین اگر یک مکتب نتواند ارتباط ورابطه را برقرار سازد و اوج نگیرد، در برابر موج تبلیغات فرهنگهای مسلط سرانجام فراموش و نابود خواهد شد. تبلیغ در اسلام نیز موضوعی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درک اصول، شرایط، ویژگی ها و ابزار تبلیغ دینی می تواند راه گشای ما در این عصر باشد. پیامبر اکرم (ص) با بکارگیری یک سیره تبلیغی منسجم و هماهنگ بود که توانست ایده های ناب و زلال الهی را به گوش جهانیان برسانند .
نظام جمهوری اسلامی نیز با خمیر مایه اعتقادی و مذهبی پایه ریزی شده و دارای ماهیتی کاملاً دینی است. برهمین اساس ضرورت دارد این ماهیت به طور مستقیم و متناسب با مقتضیات زمانی در تمامی اجزاء و بخشهای نظام و در سطوح جامعه به خصوص سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری های فرهنگی کشور جریان داشته باشد.
در این میان یک سوال بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آیا به تبلیغ دین در برنامه ریزی های فرهنگی کشور توجه شده است و جایگاه تبلیغ دین در این برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور کجاست که باید به آن پاسخ داده شود .
کلیدواژه: تبلیغ، دین، تبلیغ دینی، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی
اهمیت پژوهش :
دین مبین اسلام،آیینی جهانی و جاودانه است وآمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. چنین دینی برای تحقق ویژگی هایی که از خاتمیت آن برخاسته، باید تبلیغی نیز باشد و از همه ظرفیتها برای گسترش خود بهره ببرد تا مفاهیم و پیامهای آسمانی آن به همه انسانها برای همیشه و در همه جا برسد و اتمام حجت محقق گردد. برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم اندیشیده و ابزارهای مورد نیاز به کار گرفته شود. تبلیغ دین درسیاست ها و برنامه ریزی های کلان فرهنگی کشور توسط مسئولان برنامه ریز کشور یکی از مهمترین تمهیداتی است که باید به آن توجه داشته باشند. لذا این مسئله که میزان توجه مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی کشور به مقوله تبلیغ دین به چه میزان است، انجام این تحقیق را ضروری می نماید.
اهداف پژوهش :
دولتها در عصر امروز با توجه به امکانات مادی و انسانی و جایگاه خویش در نظامهای سیاسی حاضر، توانایی بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری در بخش فرهنگ، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دارند. از طرفی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر ماهیت اسلامی حکومت قرار گرفته است. نوع نظام سیاسی ، نفوذ علمای دینی، رهبران سیاسی و همچنین مطالبات دینی مردم از حکومت همه از عواملی هستند که بر سیاست گذاری فرهنگی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

هدف اصلی:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی جایگاه تبلیغ دین در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور (پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله) می باشد.

اهداف فرعی:
در این تحقیق ضمن بررسی هدف اصلی، اهداف فرعی نیز دنبال می شودکه عبارتند از:
1) بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران
2)بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
3)بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران
4) بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
5) بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگی و تبلیغ دینی باسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

پيشينه تحقيق :
سياست گذاري فرهنگي مقوله اي جديد در ايران است. در چند سال اخير تلاشهايي براي عملي كردن فرآيند سياستگذاري صورت گرفته و كتب، پایان نامه هاو مقالات معدودي در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است. همايش هاي چندي نيز برگزار شده كه در اين زمينه كارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

پایان نامه ها :
ازجمله پایان نامه هایی که به بررسی ساختار برنامه ریزی در ایران پرداخته است می توان به پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مرجان ذکایی در دانشگاه تهران باعنوان ارزیابی ساختار برنامه ریزی در ایران: با نگاهی به برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. این تحقیق در 4 فصل تهیه شده است . پس از مقدمه، در فصل اول چارچوب نظری برنامه ریزی ارائه شده است . در این فصل به جایگاه اقتصاد فرمان در نظامهای اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی پرداخته شده است . پس از دریافت ضرورت برنامه ریزی، در همین فصل تعریف برنامه ریزی، انواع برنامه و مراحل برنامه ریزی در چارچوب نظری عنوان شده است . فصل دوم به تاریخچه برنامه ریزی در ایران اختصاص دارد. در این فصل ضمن بیان زمینه های ظهور برنامه ریزی در ایران به بررسی 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب و برنامه اول توسعه پس از انقلاب پرداخته شده است . تلقی برنامه ریزان از توسعه نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم به ارزیابی برنامه دوم توسعه اختصاص دارد. این ارزیابی در سه سطح ارزیابی نظام برنامه ریزی، ارزیابی ساختار برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه صورت گرفته است . ارزیابی عملکرد برنامه شامل دو بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اجتماع سبب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات، فرهنگ فارسی