مقاله رایگان با موضوع روانشناسی، نظریه فمینیستی، کشورهای اسلامی، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه‌تعالی

در تاريخ 27/11/80
دانشجوی کارشناسی ارشد فرشته اعرابی فرد از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 19 بحروف نوزده تمام و با درجه عالی مورد تصويب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مركزي
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
كد شناسايي پايان‌نامه :
نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي كد: 101
عنوان پايان نامه: بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان در اين مورد از سال 70 تا 78
تاريخ شروع پايان نامه:
تاريخ اتمام پايان نامه: 27/11/80
نام ونام خانوادگی دانشجو: فرشته اعرابی فرد
شماره دانشجویی:
رشته تحصيلی: روانشناسی تربیتی
استاد /استادان راهنما: دكتر سيد محمد دادگران استاد مشاور: دكتر احمد پيشه ور
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.
مطالعه این پدیده براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.
در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.
این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.
از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.
واژه هاي كليدي :زنان، فمنيسم، غرب، ايران
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است م تاریخ وامضا:
مناسب نيست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
بخش اول: ویژگیهای طرح
۱- طرح مسئله 5
۲- هدف و انگیزه تحقیق 6
۳- ضرورت موضوع تحقیق 7
۴- سوالات تحقیق 8
۵- فرضیه‏ها: 9
6- تعريف مفهوم فمنيسم 10
بخش دوم : چهارچوب نظری تحقیق
1- تاریخچه مختصر تکوین نظریه‏های فمنیستی 12
۲- تعاریف مطرح از فمنیسم 20
پدر سالاری 23
تنوع تاریخی 24
۳- نظریه های فمینیستی با دیدگاه سیاسی 26
الف: فمینیسم لیبرال اولیه 26
ب: فمینیسم مارکسیستی 27
ج- فمینیسم سوسیالیستی تخیلی 30
د- زن به عنوان «دیگری» 32
هـ موج دوم 34
پاسخ فمنيسم ماركسيستي و سوسياليستي 37
‏و – فمینیسم خانواده گرا و زن گرا 40
‏ز – نتیجه گیری 44
3- ‏نظریه های فمینیستی با دیدگاه جامعه شناسی 46
الف – نظریه فمینیستی لیبرا لی یا اصلاح طلب 46
ب – فمينيسم ماركسيستي 47
‏ج – نظریه فمینیستی رادیکال یا انقلابی 52
د – فمينيسم سوسياليستی 55
5- فمينيسم در ايران 60
الف – مشخصه های عمومی فمینیسم درایران‏ 60
ج- طلايه داران جنبش زنان 69
زنان در مقابل مجلس 84
‏زن ايراني و بيداري 89
بخش سوم: روش شناسي تحقيق
1- روش تحقيق 96
الف: كتابخانه اي 96
ب: تحليل محتوی 96
2- جامعه آماری در تحلیل محتوي 96
3- شيوه انتخاب نمونه 97
4- واحد تحقيق 97
5- مقوله هاي تحقيق 97
6- تعریف مفاهیم و مقوله های تحقیق: 98
7- تعريف مقوله هاي تحقيق 99
فصل چهارم: چهارچوب عملي تحقيق
فصل پنجم: جمع بندي كلي در زمينه تحقيق
1- يافته هاي تحقيق 124
2‏- اثبات يا رد فرضيات 124
3- نتيجه گيرى كلى 129
4- پيشنهادات 131
منابع و مآخذ 132

فهرست جداول
عنوان صفحه

شماره 1- مقایسه موضوع مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 103
شماره 2- مقایسه منبع مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 104
شماره 3- مقایسه جهت گيري مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 105
شماره 4- مقایسه منطقه رويداد مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 106
شماره 5- مقایسه سبك مطلب مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 107
شماره 6- مقایسه سطح زيرچاپ مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 108
شماره 7- مقایسه داشتن يا نداشتن تيتر مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 109
شماره 8- مقایسه عكس و طرح مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 110
جدول شماره 9- مقایسه تعداد شماره مجله در مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 111
جدول شماره 10- مقایسه جنسيت نويسنده مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان 112
جدول شماره 11 – توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي برحسب موضوع در مجله پيام زن و زنان 113
جدول شماره 12 – توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي برحسب منبع در مجله پيام زن و زنان 114
جدول شماره 13- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب جهت گيري در مجله هاي پيام زن و زنان 115
جدول شماره 14- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب منطقه رويداد در مجله هاي پيام زن و زنان 116
جدول شماره 15- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب سبك در مجله هاي پيام زن و زنان 117
جدول شماره 16- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب سطح زير چاپ در مجله هاي پيام زن و زنان 118
جدول شماره 20- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب جنسيت نويسنده در مجله هاي پيام زن و زنان 122
جدول شماره 19- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب يك يا چند شماره در مجله هاي پيام زن و زنان 121
جدول شماره 17- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب تيتر در مجله هاي پيام زن و زنان 119

چكيده
فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.
مطالعه این پدیده براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.
در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.
این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.
از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.

واژه هاي كليدي : زنان، فمنيسم، غرب، ايران

مقدمه
بررسي فمنيسم
اين تحقيق با هدف بررسي موضوع فمنيسم كه يكي از پديده هاي اجتماعي و بعضاً سياسي عصر جديد است شكل گرفته و در آن به بررسي و پيشينه تاريخي آن و نگاه مكاتب مختلف پرداخته و چگونگي ورود آن به ايران و نحوه برخورد جامعه ايراني با اين مسئله و نحوه پذيرش آن مورد مداغه قرار گرفته و به موازات آن بررسي ديدگاههاي افراطي موجود در اين زمينه و نتايج مثبت و منفي آنها مورد نظر قرار گرفته است.
تاثير جوامع و فرهنگ بر آن و نقش زنان در هر عصر براي پذيرش و رد آن و چگونگي سياسي شدن آن نيز مورد توجه بوده است.
و با نگاه به قوانين اسلامي كه صدها سال قبل از اين پديده تدوين شده بسياري از اين حقوق ملحوظ است.
در اين پژوهش، ابتدا به بررسي نظريه فمنيستي با ديدگاه سياسي مي پردازيم كه شامل موارد ذيل مي گردد:
الف: فمنيسم ليبرال اوليه
ب: فمنيسم ماركسيستي
ج: فمنيسم سوسياليتي تخيلي
د: زن به عنوان «ديگري»
هـ: موج دوم
سپس به بررسي فمنيسم و مشخصات عمومي آن در ايران مي پردازيم.
الف: تأكيد بر اشتغال
ب: تأكيد بر تقابل زن و مر
ج: عدم توجه به تنوع گروههاي زنان در ايران
د: تبليغ و تأييد مشابهت كامل زن و مرد
و طرح شوالاتي از اين دست كه آيا دنبال روي صرف و تقليد يك جانبه از شعارها و اصول فمنيسم غربي مي تواند براي زن ايراني مفيد باشد؟
بررسي نقش سنتي زنان؟
نقش مادري و همسري؟
آيا تقابل بهتر است يا مكمل بودن؟
بعد از آن به معرفي طلايه داران جنبش زنان در دوره هاي مختلف بعد از انقلاب مشروطيت خواهيم پرداخت:
نقش زنان در تحقق قانون اساسي بعد از مشروطيت
نقش زنان در حمايت از كالاهاي بومي و تحريم كالاهاي انگليسي
پايداري زنان در تأسيس مدارس دخترانه
تشكيل انجمن هاي زنان
دفاع از مشروطيت تا جنگيدن با لباس مردانه
و نهايتاً‌به بررسي ديدگاههاي چپگرايان، نوانديشان ديني و نهضت اسلامي نسبت به زنان در دوره معاصر را مدنظر قرار خواهيم داد.

بخش اول: ویژگیهای طرح

۱- طرح مسئله
فمنیسم لغتی فرانسوی است که به آنچه در قرن نوزدهم در آمریکا تحت عنوان «جنبش زنان» معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در «پیش برد» موقعیت زنان تلاش می‏کردند. اینک مفهوم فمنیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان دادن به تابعیت تلاش می‏کنند در بر می‏گیرد.
این تعریف جامع از فمنیسم در مقابل نقطه‏نظر کسانی قرار دارد که عنوان فمنیسم را تنها به نظریات مشابه با نظریه مورد قبول خود اطلاق می‏کنند. از آنجا که نظریه فمنیستی تمام جنبه‏های زندگی را در بر می‏گیرد، اصطلاح فمنیسم دارای بار عاطفی نیرومندی است که از نظر عده‏ای تحقیرآمیز و از نظر برخی دیگر غرور آفرین محسوب می‏شود، بنابراین عده‏ای از مردم این عنوان را برای مدعیان آن نمی‏پذیرند و برخی دیگر برعکس آن را به کسانی نسبت می‏دهند که خود چنین ادعایی ندارند. هم‏چنان که یک نظریه نارسا درباره عدالت به هرحال درکی از عدالتی است بهمین ترتیب هم یک درک فمنیستی نارسا بهرحال درکی فمنیستی است.
جنبش «آزادی زنان» مهمترین روایت فمنیستی در جامعه معاصر غرب است. خود این عنوان نشان‏دهنده زمینه سیاسی ظهور آن و کلیدی برای درک بعضی از تفاوت‏های آن با اشکال پیشین فمنیسم است.
فمنیست‏های اولیه از «حقوق» و «برابری» زن سخن می‏گفتند اما در دهه ۶۰ میلادی «ستم» و«آزادی» در فعالیت‏های سیاسی چپ نو کلماتی کلیدی به شمار می‏رفت. با افزایش جنبش‏های آزادی بخش از قبیل جنبش آزادی بخش سیاهان، جهان سوم و… فمنیسم جدید ناگزیر عنوان «جنبش آزادی بخش زنان» را به خود گرفت. این تغییر نام بازتاب تحول مهمی در دورنمای سیاسی فمنیسم معاصر است.

۲- هدف و انگیزه تحقیق
آشنایی با فمنیسم بعنوان یک نظریه، و سپس یافتن راه کارهای عملی جهت پیاده کردن نقاط مثبت این نظریه و اصلاح آن.
گرچه تاریخی طولانی از پیدایش فمنیسم نمی‏گذرد، ولی می‏توان قدمت آن را به قدمت رویارویی زنان با موانع و مشکلات در زندگی دانست. با این همه هرچند بعنوان یک تفکر و نظر سالهای زیادی از آغازش نمی‏گردند اما گستردگی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، قراردادهای نفتی، کارشناسی ارشد، روابط عمومی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، اقتصاد انرژی، جذب سرمایه گذاری، روابط عمومی