دانلود پایان نامه ارشد درمورد رزماري، ويتامين، تبديل، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد
1-3 اهميّت، جايگاه و آمار صنعت طيور در ايران و جهان 2
1-4 جايگاه رزماري و ويتامين E در تغذيه طيور 3
1-5 بيان مساله 4
1-6 اهداف تحقيق 5
فصل دوم 6
بررسي منابع 6
2-1 کيفيّت گوشت 7
2-2 پراکسيداسيون چربي 8
2-2-1 مرحله آغازين 8
2-2-2 مرحله انتشار 9
2-2-3 مرحله پاياني 9
2-3 فاکتورهاي موثر در پراکسيداسيون گوشت و فرآورده‌هاي گوشت 10
2-3-1 نقش آهن در پراکسيداسيون چربي 11
2-3-2 اکسيداسيون ميوگلوبين در غذاهاي گوشتي 12
2-3-3 نقش اکسي‌ميوگلوبين در اکسيداسيون چربي 13
2-3-4 نقش مت‌ميوگلوبين در اکسيداسيون چربي 13
2-3-5 نقش فريل‌ميوگلوبين در اکسيداسيون چربي 13
2-4 آنتي‌اکسيدان‌ها 14
2-5 آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي 14
2-5-1 اکليل کوهي (رزماري) 15
2-5-1-1 اثرات سيتو توکسيک رزماري 16
2-5-1-2 اثر رزماري بر کيفيّت ميکروبي گوشت 16
2-5-1-3 اثر آنتياکسيداني رزماري 16
2-5-2 ويتامين E 17
2-5-2-1 اثرات ويتامين E 17
2-6 اثر رزماري و ويتامين E بر کيفيّت و اکسيداسيون گوشت 18
2-7 اثر فارماکولوژيک رزماري 21
2-8 اثر رزماري بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 21
2-9 اثر ويتامين E بر سيستم ايمني و عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 22
2-10 صفات مورد مطالعه در اين طرح 23
2-10-1 سيستم ايمني 23
2-10-1-1 ايمني ذاتي 24
2-10-1-1-1 ژنتيک 24
2-10-1-1-2 جمعيت ميکروبي 24
2-10-1-1-3 مژههاي سيستم تنفسي 24
2-10-1-2 ايمني اکتسابي 25
2-10-1-2-1 ايمني هومورال 25
2-10-1-2-2 ايمني سلولي 25
2-10-1-3 ويژگي‌هاي سيستم ايمني پرندگان 26
2-10-1-4 بورس فابريسيوس 26
2-10-1-5 تيموس 27
2-10-1-6 مکانيسم پاسخ ايمني 27
2-10-1-7 آنتي بادي 28
2-10-1-8 انواع ايمونوگلوبولين 28
2-10-1-8-1 ايمونوگلوبولين Y 28
2-10-1-8-2 ايمونوگلوبولين M 29
2-10-1-8-3 ايمونوگلوبولين A 29
2-10-1-9 ساختمان ايمونوگلوبولينها 29
2-10-2 کيفيّت لاشه جوجه‌هاي گوشتي 30
2-10-3 فراسنجه‌هاي خوني 30
فصل سوم 32
مواد و روش‌ها 32
3-1 مکان و موقعيت انجام تحقيق 33
3-2 مراحل آماده‌سازي سالن پرورش پيش از آغاز دوره پرورش 33
3-3 شرايط محيطي پرورش 33
3-3-1 دما 33
3-3-2 رطوبت 34
3-3-3 نور 34
3-4 دانخوري و آبخوري 34
3-5 برنامه بهداشتي و واکسيناسيون 34
3-6 تزريق محلول SRBC 36
3-7 نمونه‌گيري 36
3-8 مديريت دوره پرورش 36
3-9 تيمارهاي آزمايشي 37
3-10 طرح آماري آزمايش 37
3-11 ترکيب مواد خوراکي و مغذي جيره‌هاي مورد استفاده در پرورش 38
3-12 ترکيب مواد پودر رزماري 43
3-13 فراسنجه‌هاي مورد آزمايش و روش اندازه‌گيري آن‌ها 43
3-13-1 صفات مورد رکورد‌گيري و روش اندازه‌گيري عملکرد و تفکيک لاشه 43
3-13-1-1 افزايش وزن 43
3-13-1-2 مصرف خوراک 43
3-13-1-3 ضريب تبديل خوراک 44
3-13-1-4 انرژي متابوليسمي مصرفي 44
3-13-1-5 ضريب تبديل انرژي متابوليسمي 44
3-13-1-6 پروتئين مصرفي 44
3-13-1-7 ضريب تبديل پروتئين مصرفي 44
3-13-1-8 هزينه خوراک لازم براي هر کيلوگرم افزايش وزن زنده 44
3-13-1-9 شاخص توليد 44
3-13-2 تفکيک لاشه 45
3-13-3 اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني 45
3-13-3-1 اندازه‌گيري اسيد اوريک 46
3-13-3-2 اندازه‌گيري کلسترول کل 46
3-13-3-3 اندازه‌گيري تري‌گليسيريد 46
3-13-3-4 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بسيارکم 47
3-13-3-5 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بالا 47
3-13-3-6 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم کم 47
3-13-3-7 اندازه‌گيري AST 47
3-13-3-8 اندازه‌گيري ALT 48
3-13-3-9 اندازه‌گيري پروتئين کل 48
3-13-3-10 اندازه‌گيري آلبومين 49
3-13-3-11 اندازه‌گيري گلوبولين 49
3-13-4 اندازه‌گيري سيستم ايمني 49
3-13-4-1 آزمايش HI 49
3-13-4-2 روش انجام آزمايش HA 49
3-13-4-3 روش انجام آزمايش HI 50
3-13-4-4 روش انجام آزمايش الايزا 50
3-13-4-5 روش انجام آزمايش SRBC 51
3-13-5 کيفيّت گوشت 52
3-13-5-1 روش اندازه‌گيري TBA 52
فصل چهارم 53
نتايج 53
4-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 54
4-1-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته اول 54
4-1-1-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته اول 54
4-1-1-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته اول 54
4-1-1-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته اول 54
4-1-1-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان انرژي متابوليسمي دريافتي هفته اول 55
4-1-1-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته اول 55
4-1-1-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان پروتئين دريافتي هفته اول 56
4-1-1-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول 56
4-1-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم 57
4-1-2-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته دوم 57
4-1-2-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته دوم 58
4-1-2-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم 58
4-1-2-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته دوم 58
4-1-2-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته دوم 59
4-1-2-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته دوم 59
4-1-2-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته دوم 59
4-1-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم 60
4-1-3-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته سوم 61
4-1-3-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته سوم 61
4-1-3-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته سوم 61
4-1-3-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته سوم 62
4-1-3-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته سوم 62
4-1-3-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته سوم 62
4-1-3-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته سوم 63
4-1-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم 64
4-1-4-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته چهارم 64
4-1-4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته چهارم 65
4-1-4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم 65
4-1-4-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته چهارم 66
4-1-4-5ا ثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته چهارم 66
4-1-4-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته چهارم 66
4-1-4-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته چهارم 67
4-1-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم 68
4-1-5-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته پنجم 68
4-1-5-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته پنجم 69
4-1-5-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم 69
4-1-5-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته پنجم 69
4-1-5-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته پنجم 70
4-1-5-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته پنجم 70
4-1-5-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته پنجم 71
4-1-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم 72
4-1-6-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته ششم 72
4-1-6-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته ششم 73
4-1-6-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم 73
4-1-6-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته ششم 73
4-1-6-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته ششم 74
4-1-6-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته ششم 74
4-1-6-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته ششم 75
4-1-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره آغازين 76
4-1-7-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي دوره آغازين 76
4-1-7-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن دوره آغازين 76
4-1-7-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک مصرفي دوره آغازين 76
4-1-7-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره آغازين 77
4-1-7-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي دوره آغازين 77
4-1-7-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره آغازين 78
4-1-7-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دوره آغازين 78
4-1-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني 79
4-1-8-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي دوره پاياني 79
4-1-8-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن دوره پاياني 80
4-1-8-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني 80
4-1-8-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره پاياني 81
4-1-8-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E برضريب تبديل انرژي دوره پاياني 81
4-1-8-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره پاياني 81
4-1-8-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دوره پاياني 82
4-1-9 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 83
4-1-9-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 83
4-1-9-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 84
4-1-9-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 84
4-1-9-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 85
4-1-9-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 85
4-1-9-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 85
4-1-9-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي 86
4-1-10 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي 87
4-1-10-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن يک جوجه در 42 روزگي 87
4-1-10-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر هزينه خوراک به‌ازاي هر کيلوگرم وزن زنده 88
4-1-10-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر شاخص توليد 88
4-1-11 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات لاشه جوجه‌هاي گوشتي 89
4-1-11-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن زنده بدن 89
4-1-11-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پرکنده بدن 90
4-1-11-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم پُر 90
4-1-11-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم خالي 91
4-1-11-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد لاشه شکم خالي 91
4-1-11-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بروزن سر 91
4-1-11-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بردرصد وزني سر 92
4-1-11-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سينه 92
4-1-11-9 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سينه 93
4-1-11-10 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ران‌ها 93
4-1-11-11 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ران‌ها 94
4-1-11-12 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بال‌ها 94
4-1-11-13 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بال‌ها 94
4-1-11-14 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چربي محوطه بطني 95
4-1-11-15 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چربي محوطه بطني 95
4-1-11-16 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لوزالمعده 96
4-1-11-17 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني لوزالمعده 96
4-1-11-18 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع حوزه علمیه، فرهنگ فارسی، دانشگاه تهران، اسماعیلیان Next Entries منبع مقاله با موضوع مجمع البیان، فیض کاشانی، نهج البلاغه، علی بن الحسین