منابع پایان نامه درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان، شخصیت بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث سوم: اعتیاد 19
بند اول: تعریف اعتیاد 20
بند دوم: انواع اعتیاد 21
بند سوم: تاریخچه اعتیاد 22

فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری
مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان 29
گفتار اول: فقـر 29
بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری 30
بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟ 31
بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم میشوند؟ 33
گفتار دوم:مشکلات آموزشی 34
بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری 35
بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری 39
بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری 40
بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه 41
گفتار سوم: مهاجرت 43
بند اول: پیامدهای مهاجرت 44
بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم میگردد؟ 45
گفتار چهارم:رسانههای گروهی 46
مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری 49
گفتار اول: اختلافات خانوادگی 49
بند اول: مشاجرات لفظی والدین 50
بند دوم: نزاع 52
گفتار دوم:مجرم بودن والدین 54
گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین 57
بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده 58
بند دوم: فوت والدین 61
بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی 64
فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان
مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان 70
گفتار اول: نظریه و تئوریها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری 78
گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین 80
گفتار سوم: وظیفه والدین 82
مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوان 83
گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد 90
گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان 94
گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه 98
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری
مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان 101
گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین 101
گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت 105
گفتار سوم: آمار توصیفی سن 106
گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدین 107
گفتار پنجم: آمارتوصیفی و استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان 109
گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی 111
مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان 112
گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین 112
گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر 113
گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیاد 114
گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان 115
گفتار پنجم: آمار توصیفی شغل پدر 117
گفتار ششم: آمار توصیفی میزان درآمد خانواده 118
گفتار هفتم: آمار توصیفی میزان تحصیلات 119
گفتار هشتم: آمار توصیفی میزان فرار از خانه 120
مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری 121
نتیجهگیری 124
پیشنهادات 126
منابع و مآخذ 130
پیوست 137
Abstract 142

چکیـده
خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز
و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده 38 ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه
و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق
و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود
تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاستهای علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمـه
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیرقابل انکار مواجهاند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان روبه افزایش نهاده است. در ریشهیابی علل و عوامل این افزایش ، با جهات مختلفی مواجه میشویم که بنا به شرایط اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت میباشد. بیتوجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق، بی اعتنایی به معنویت، فقر فرهنگی و اقتصادی ، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر
و بیبند و باری و… میتواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید.لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری میباشد.در آستانه قرن 21که عصر رایانه، تسخیر فضا و فنآوری است، تحولات چشمگیری در شیوه برخورد با پدیده جرم و مجازات به عمل آمده که نتیجه آن را نه تنها
در دیدگاههای متخصصین از جمله حقوقدانان ، جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان میتوان ملاحظه کرد، بلکه در مقررات بین المللی و قانونگذاریهای داخلی کشورهای جهان نیز میتوان پیدا نمود. در تراوشات اندیشه دانشمندان و قانونگذاران ملاحظه میکنیم که واکنشهای اجتماعی علیه بزهکاران خردسال و نوجوان تغییر کرده است مجرم خردسال یا نوجوان ، دیگر جرثومه فساد و محکوم به طرد از اجتماع نیست، بلکه مجرم، علی الخصوص در خردسالی، فرد ناسازگار و یا بیماری پیش نیست که نیاز به درمان دارد. در نظام جدید برخورد با پدیده مجرمانه و بزهکاری کودکان و نوجوانان، هدف، پرهیز از تنبیه و آزار و تحقیر و توجه به کرامت انسانی، تلاش در بازسازی شخصیت بزهکار، اصلاح و تربیت و برگشت دادن او به یک زندگی سالم است. زیرا از سویی، بزهکاری و خردسالان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آنها نشأت نمییابد، بلکه ناشی ازعوامل گوناگون تربیتی، بویژه معلول سادگی و بیتجربگی آنانست . از سوی دیگر نوجوانان و کودکان به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش تربیت و اصلاح دارند. بدین لحاظ، حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان به نظام قضایی و تربیتی ویژهای درباره بزهکاران خردسال و نوجوانان اندیشیدهاند و الگوهای خاصی را در تربیت و جایگزینی مجازات ارائه دادهاند که نتیجه آن را در مقررات ملی و فراملی ملاحظه می نماییم. این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و اعتیاد در ارتکاب بزهکاری توسط کودکان میپردازد و در این بررسی از دوجنبه پژوهش تئوری و میدانی بهره میگیرد.
این پژوهش مشتمل بر پنج فصل است که مباحث زیر در آن در نظر گرفته شده است:
در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه و در نهایت در فصل سوم به عوامل ایجاد بزهکاری اشاره شده است.
در فصل چهارم به تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان و در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل آماری و در آخر به نتیجهگیری و پیشنهادات اشاره شده است.

الف) بیان مسئله
در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار میگیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .
در عرصه سیاستگذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامههای حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین میکند. در کشورما بیشتر بچههای فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل میدهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

ب) پیشینه تحقیق
علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکلگیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .
در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

ج) اهمیت و ضرورت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعاده دادرسی، دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، موازین شرع Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، رویه قضایی، دستور موقت